Đề thi thử THPT 2021 môn Toán kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 (Đề 3)

Chương trình chinh phục kỳ thi Nhóm GV Toán, Kênh TH Giáo dục Quốc gia VTV7
Trang 1
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: bao nhiêu tam giác được tạo thành từ 8 điểm phân biệt cho trước không có ba điểm nào
thẳng hàng?
A.
8!
. B.
3
8
C
. C.
3
8
A
. D.
3!
.
Câu 2: Cho cấp số nhân
( )
n
u
1
5u
2
1u
. Công bội của cấp số nhân bằng
A.
5
. B.
5
. C.
1
5
. D.
1
5
.
Câu 3: Cho hàm số
( )y f x
có đồ thị như hình vẽ. Hàm số
( )y f x
đồng biến trên khoảng?
A.
2;
.
B.
2;2
.
C.
0;2
D.
;0
.
Câu 4: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
và có bảng biến thiên như hình bên dưới.Hàm số
( )y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3.
B.
2.
C.
1.
D.
0.
Câu 5: Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên

2
2 1 1f x x x x
. Hàm số
( )y f x
có
bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3.
B.
2.
C.
1.
D.
0.
Câu 6: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
1
3 1
y
x
là đường thẳng
A.
0x
. B.
0y
. C.
1
3
y
. D.
1
3
x
.
Câu 7: Bảng biến thiên sau đây là bảng biến thiên của hàm số nào?
A.
2 1
1
x
y
x
. B.
2 1
1
x
y
x
.
C.
2 3
1
x
y
x
. D.
2
1
x
y
x
.
Câu 8: Số giao điểm của đồ thị hàm số bậc 4 (như hình vẽ ) và trục hoành bằng:
A.
3.
B.
4.
C.
2.
D.
1.
Câu 9: Cho
2
số thực dương
a
,
b
thỏa mãn
a b
,
1a
,
log 2
a
b
. Tính
3
log
a
b
T ba
.
A.
2
5
T
. B.
2
5
T
. C.
2
3
T
. D.
2
3
T
.
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3
(Đề thi có 06 trang)
Chương trình chinh phục kỳ thi Nhóm GV Toán, Kênh TH Giáo dục Quốc gia VTV7
Trang 2
Câu 10: Đạo hàm của hàm số
2
f x x
A.
2
2
1 ln10
x
f x
x
. B.
2
2
1
x
f x
x
.
C.
2
1
1 ln10
f x
x
. D.
2
2
1 log
x
f x
x e
.
Câu 11: Rút gọn biểu thức
3
6
2
.
P x x
(với
0
x
)
A.
15
2
x
. B.
4
7
x
. C.
3
5
x
. D.
5
3
x
.
Câu 12: Tích tất cả các nghiệm của phương trình
2
2 4
x x
bằng
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
2
.
Câu 13: Nghiệm của phương trình
3
2 8
x
A.
0
x
. B.
6
x
. C.
6
x
. D.
3
x
.
Câu 14: Tìm họ các nguyên hàm
F x
của hàm số
1
f x
x
.
A.
ln
F x
x
. B.
2
1
F x
x
C
.
C.
lnF x
x C
. D.
lnF x
x C
.
Câu 15: Hàm số
3
( ) +sin
F x x x
là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?
A.
4
( ) cos .
4
x
f x x
B.
2
( ) 3 cos .
f x x x
C.
4
( ) cos .
4
x
f x x
D.
2
( ) 3 cos .
f x x x
Câu 16: Cho
7
2
d 10
f x x
,
4
2
d 6
f x x
, tính
7
4
d
f x x
.
A. 16. B.
4
. C. 60. D. 4.
Câu 17: Tích phân
2
2
1
3 d
x x
bằng
A.
4
. B.
61
. C.
61
3
. D.
61
9
.
Câu 18: Cho hai số phức
1
2
z i
2
2 4
z i
. Số phức liên hợp của số phức
1 2
w z z
A.
4 5
w i
. B.
5
w i
. C.
4 5
w i
 
. D.
4 5
w i
 
.
Câu 19: Cho số phức
2 5 .
z i
Tìm số phức
w iz z
.
A.
3 3
w i
. B.
3 7 .
w i
C.
7 7
w i
. D.
7 3
w i
.
Câu 20: Điểm
M
trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức nào dưới đây?
A.
3 4
i
.
B.
2
i
.
C.
1 2
i
.
D.
1 2
i
.
Câu 21: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình thoi tâm
O
cạnh
a
, c
30
BCA
,
SO ABCD
và cạnh bên
3
2
a
SB
. Khi đó thể tích của khối chóp là
A.
2
6
6
a
. B.
3
6
6
a
. C.
3
3
3
a
. D.
3
3
4
a
.
Chương trình chinh phục kỳ thi Nhóm GV Toán, Kênh TH Giáo dục Quốc gia VTV7
Trang 3
Câu 22: Cho lăng trụ đứng
. ' ' '
ABC A B C
đáy
ABC
tam giác vuông tại
, 3 , 5
B BC a AC a
, cạnh
bên
' 6
A A a
. Tính thể tích khối lăng trụ bằng
A.
3
36
a
. B.
3
45
a
. C.
3
12
a
. D.
3
9
a
.
Câu 23: Cho nh chnhật
ABCD
1
AB
2
AD
. Gọi
,
M N
lần lượt trung điểm của
AD
BC
. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục
MN
, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn
phần Stp của hình trụ đó.
A.
10
tp
S
. B.
2
tp
S
. C.
6
tp
S
. D.
4
tp
S
.
Câu 24: Trong không gian cho tam giác
ABC
vuông tại
A
3
AB
30
ACB
. Tính thể tích
V
của khối nón nhận được khi quay tam giác
ABC
quanh cạnh
AC
.
A.
2
V
. B.
5
V
. C.
9
V
. D.
3
V
.
Câu 25: Trong không gian
Oxyz
, cho tam giác
ABC
, với
1;3; 4
A
,
8;0;6
B
,
2;3;2
C
. Hình chiếu
vuông góc của trọng tâm
G
của tam giác
ABC
trên mặt phẳng
Oxz
A.
3;2;4
N
. B.
0;0;4
Q
. C.
3; 0;0
P
. D.
3;0;4
M
.
Câu 26: Phương trình mặt cầu có tâm
1; 2;3
I và tiếp xúc với trục
Oy
A.
2 2 2
2 4 6 4 0
x y z x y z
 
. B.
2 2 2
2 4 6 4 0
x y z x y z
 
.
C.
2 2 2
2 4 6 9 0
x y z x y z
 
. D.
2 2 2
2 4 6 9 0
x y z x y z
 
.
Câu 27: Gọi
mặt phẳng đi qua
1; 1;2
M
chứa trục
Ox
. Điểm nào trong các điểm sau đây không
thuộc mặt phẳng
.
A.
0;4;2
Q
. B.
0; 3; 6
M
. C.
2;2; 4
N
. D.
2; 2;4
P
.
Câu 28: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 0
P x y z
. Một véctơ chỉ phương của
đường thẳng
qua điểm
1 ; 2 ; 1
A
và vuông góc với mặt phẳng
P
A.
1 ; 1 ; 1
u . B.
1 ; 2 ; 1
u . C.
1 ; 1 ; 1
u
. D.
1 ; 2 ; 1
u
.
Câu 29: Một hộp chứa 10 thẻ được đánh s1, 2, …, 10. Rút ngẫu nhiên 2 thẻ. Tính c suất để tích 2 số
ghi trên 2 thẻ rút được là một số chẵn.
A.
7
9
. B.
1
2
. C.
2
9
. D.
5
18
.
Câu 30: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên khoảng
0;

?
A.
2 2
log
y x
. B.
3
log
y x
. C.
log
y x
. D.
2022
2021
log
y x
.
Câu 31: Cho hàm số
y f x
xác định và liên tục trên
, đồ thị của hàm s
y f x
như hình vẽ. Gọi
M
;
m
lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
y f x
trên đoạn
1;2
. Khi đó
M m
bằng
A.
1 1
f f
.
B.
1 2
f f
.
C.
1 2
f f
.
D.
0 2
f f
.
Câu 32: Số nghiệm nguyên của bất phương trình
2
2
log 1 3
x
A. 7. B. 6. C. 4. D. 2.

Đề thi thử Toán THPT quốc gia 2021 có đáp án

Đề thi thử THPT 2021 môn Toán kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 (Đề 3) được VnDoc sưu tầm và gửi tới các bạn học sinh tham khảo. Đề thi thử Toán với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu hữu ích ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT 2021 môn Toán kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7 (Đề 3). Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 31
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm