Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa sở GD-ĐT Cà Mau

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT MAU
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020 LẦN
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; He=4; C=12; N=14; O=16; Na=23; Al=27;
S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137.
Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn giả thiết các khí sinh ra không tan trong ớc.
Câu 41: Chất nào sau đây thể trùng hợp thành cao su?
A. CH
3
-CH
2
-CCH. B. CH
2
=CH-CH=CH
2
. C. CH
3
-CH=CH
2
. D. CH=CH-CH
3
.
Câu 42: Hiệu ứng nhà kính” hiện tượng Trái Đất ấm dần lên do các bức xạ bước sóng dài trong
vùng hồng ngoại bị khí quyển giữ lại không bức xạ ra ngoài trụ. Khí nào dưới đây nguyên nhân
chính gây ra hiệu ng nhà kính?
A. O
2
. B. SO
2
. C. N
2
. D. CO
2
.
Câu 43: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với nước nhiệt độ thường?
A. Be. B. Ba. C. K. D. Na.
Câu 44: Đun nóng nhẹ dung dịch bão hòa của hỗn hợp amoni clorua (NH
4
Cl) natri nitrit (NaNO
2
)
thu được khí
A. NO
2
.
B. NO.
C. Cl
2
.
D. N
2
.
Câu 45: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối sắt(III). Chất X
A. CuSO
4
.
B. HCl.
C. HNO
3
.
D. H
2
SO
4
.
Câu 46: Sắt số oxi hóa +2 trong hợp chất nào dưới đây?
A. FeO.
B. Fe
2
(SO
4
)
3
.
C. Fe(OH)
3
.
D. Fe
2
O
3
.
Câu 47: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ liên kết đơn?
A. Metyl fomat.
B. Anđehit axetic.
C. Axit axetic.
D. Ancol etylic
Câu 48: Chất nào sau đây chứa một liên kết ba trong phân tử?
A. Etilen.
B. Axetilen.
C. Benzen.
D. Metan.
Câu 49: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Poli(etylen terephtalat).
B. Poli(metyl metacrylat).
C. Polistiren.
D. Poliacrilonitrin.
Câu 50: Chất nào sau đây chất điện li yếu?
A. HNO
3
.
B. KOH.
C. HCl.
D. CH
3
COOH.
Câu 51: Công thức của lysin
A. CH
3
-NH
2
.
B. H
2
N-CH
2
-COOH.
C. H
2
N-CH(CH
3
)-COOH.
D. H
2
N-(CH
2
)
4
-CH(NH
2
)-COOH.
Câu 52: Hợp chất X công thức cấu tạo: CH
3
CH
2
COOCH
3
. Tên gọi của X
A. metylpropionat.
B. metylaxetat.
C. etylaxetat.
D. propylaxetat.
Câu 53: Phản ứng nào sau đây phản ứng nhiệt nhôm?
A. 2Al + 2NaOH + 2H
2
O 2NaAlO
2
+ 3H
2
.0
B. 2Al + 3Cl
2
o
t

2AlCl
3
.
C. 2Al + 6HCl 2AlCl
3
+ 3H
2
.
D. 2Al + Fe
2
O
3
o
t

Al
2
O
3
+ 2Fe.
Câu 54: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ, chất đó
A. protein.
B. xenlulozơ.
C. tinh bột.
D. saccarozo.
Câu 55: Phèn chua thành phần hóa học
A. Na
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O.
B. (NH
4
)
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O.
C. K
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O.
D. Li
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O.
Câu 56: Phản ứng chuyển hóa trực tiếp từ chất béo lỏng thành chất béo rắn phản ứng
A. hiđro hóa.
B. este hóa.
C. phòng hóa.
D. Hidrat hóa
Câu 57: Cho dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy
A. Au.
B. Cu.
C. Al.
D. Fe.
Câu 58: Thạch cao khan được điều chế bằng cách nung thạch cao sống nhiệt độ 350
o
C. Thành phần
hóa học chủ yếu của thạch cao khan
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. CaCO
3
.
B. Al
2
(SO
4
)
3
.
C. CaSO
4
.
D. BaSO
4
.
Câu 59: Chất nào sau đây lưỡng tính?
A. KNO
3
.
B. K
2
CO
3
.
C. Al
2
O
3
.
D. CaCl
2
.
Câu 60: Kim loại nào sau đây kim loại kiềm?
A. Ba.
B. Mg.
C. Na.
D. Cu.
Câu 61: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi lại trong bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X
Nước brom
Kết tủa trắng
Y
Quỳ tím
Quỳ tím hóa xanh
Z
Dung dịch I
2
màu xanh tím
T
Cu(OH)
2
màu xanh lam
Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:
A. Phenol, lysin, hồ tinh bột, glixerol.
B. Lysin, phenol, hồ tinh bột, glixerol.
C. Phenol, lysin, glixerol, hồ tinh bột.
D. Phenol, glixerol, hồ tinh bột, lysin.
Câu 62: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Dung dịch FeCl
3
phản ứng được với kim loại Fe.
B. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II).
C. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe
2+
chỉ thể hiện tính khử.
D. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H
2
SO
4
đặc, nguội.
Câu 63: Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự ng dần lực bazơ
A. CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
(anilin), NH
3
. B. C
6
H
5
NH
2
(anilin), CH
3
NH
2
, NH
3
.
C. NH
3
, C
6
H
5
NH
2
(anilin), CH
3
NH
2
. D. C
6
H
5
NH
2
(anilin), NH
3
, CH
3
NH
2
.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Cà Mau dựa trên đề minh họa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 được VnDoc tổng hợp, biên soạn kèm đáp án hướng dẫn chi tiết. Nội dung có tính phân loại, đảm bảo cho các em học sinh xét tốt nghiệp cũng như nộp vào các trường Đại học. 

Đề tải đề thi xin vui lòng kéo xuống ấn link tải về bên dưới

Hy vọng với Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa của các trường đưa ra sẽ giúp các em ôn luyện đề tốt hơn, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia môn Hóa học.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây:

1. Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa 

41B 42D 43A 44D 45C 46A 47D 48B 49A 50D
51D 52A 53D 54A 55C 56A 57B 58C 59C 60C
61A 62C 63D 64A 65D 66C 67C 68D 69C 70B
71A 72A 73D 74B 75C 76A 77D 78B 79C 80C

Để giúp các em ôn luyện đề cũng như giải đề tốt hơn, VnDoc đã biên soạn hướng dẫn giải chi tiết ở các câu hỏi hay và khó các dạng bài tập sẽ xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Hóa để các em tiện theo dõi cũng như ôn tập một cách tốt nhất.

2. Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa 

Câu 44: Đun nóng nhẹ dung dịch bão hòa của hỗn hợp amoni clorua (NH4Cl) và natri nitrit (NaNO2) thu được khí

A. NO2.

B. NO.

C. Cl2.

D. N2.

Hướng dẫn giải

NH4Cl + NaNO2 → 2H2O + NaCl + N2

Câu 45: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối sắt(III). Chất X là

A. CuSO4.

B. HCl.

C. HNO3.

D. H2SO4.

Hướng dẫn giải

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 61:

Hướng dẫn giải

X làm dd iot chuyển sang màu xanh => X là hồ tinh bột

Y tạo phức màu xanh tím với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm => Y là lòng trắng trứng

Z tạo kết tủa Ag với dd AgNO3/NH3 => Z là glucozo

T tạo kết tủa trắng với dd nước brom => T là anilin

Câu 62: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe.

B. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II).

C. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện tính khử.

D. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

Hướng dẫn giải

A. Đúng: 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

B. đúng Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

C. sai Fe2+ thể hiện cả tính oxi hóa ví dụ: 2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 +3Fe

D. đúng

Câu 65: Cho dãy các kim loại: Na; Al; Cu; Fe; Ag. Số kim loại trong dãy tác dụng được với dung dịch Fe2(SO4)3

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}\\
6NaOH + F{e_2}{(S{O_4})_3} \to 2Fe{(OH)_3} + 3N{a_2}S{O_4}\\
2Al + 3F{e_2}{(S{O_4})_3} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 6FeS{O_4}\\
Fe + F{e_2}{(S{O_4})_3} \to 3FeS{O_4}\\
Cu + F{e_2}{(S{O_4})_3} \to CuS{O_4} + 2FeS{O_4}
\end{array}

..................................................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, đáp án chi tiết sẽ cập nhật sớm nhất trên trang sau. Vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án đề thi Hóa 2020 THPT Quốc gia trường ............)

VnDoc.com xin gửi Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Cà Mau tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 50 phút, Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa được đánh giá khá hay, vừa sức với tất cả các bạn học sinh.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Trên đây Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Cà Mau VnDoc.com vừa giới thiệu  tới các bạn, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa Học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Sinh học 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 282
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Xem thêm