Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Trang 1 – Mã đề 001
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO NGH AN
K THI TH TT NGHIP THPT
TRƯNG THPT CHUYÊN PHAN BI CHÂU
NĂM HC 2019- 2020
Bài thi: Môn Toán
thi có 5 trang) Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian giao đề
H và tên thí sinh:……………………………………………………
Mã đ thi 001
S báo danh:…………………………………………………………
Câu 1. Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực đại của hàm số là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 2. Cho hàm số
()y fx=
có bảng xét dấu của
()fx
như sau:
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. ( - ∞; - 2). B. ( - 2; 3). C. ( - ∞; 3). D. ( 3; + ∞).
Câu 3. Xác định hàm số có đồ thị là hình bên?
A.
B.
2x 1
y
x1
−+
=
+
C.
2x 1
y
x1
−+
=
D.
2x 1
y
x1
=
+
Câu 4. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
21
23
x
y
xx
+
=
−−
là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 5. Cho hàm số
()y fx=
có đồ thị như sau:
Số nghiệm của phương trình
A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.
Câu 6. Cho hàm số
()y fx=
23
( ) ( 1)( 2) ( 3)fx x x x
=−−
. Số điểm cực trị của hàm số là
x
-
+∞
f ’(x)
-2
3
0
||
+
+
O
y
4
x
-2
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2 – Mã đề 001
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 7. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
4
()
x
fx
x
+
=
trên [1;3] là
A. 5. B.
13
3
. C.
28
3
. D. 9.
Câu 8. Xác định tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số
32
2
x
y
x
=
.
A.I( 2;3). B. I( 2; 2). C. I(2; 2). D. I(2; 3).
Câu 9. Với
x
là số thực dương tùy ý, giá trị của biểu thức
ln 6 ln 2xx
bằng
A.
ln 3.
B.
ln 6
.
ln 2
x
x
C.
3.
D.
ln 4 .x
Câu 10. Cho
,
a
b
các số thực dương thỏa
2
44
log log 5ab
và
2
44
log log 7ab
thì tích
ab
nhận giá trị bằng
A.
16.
B.
8
2.
C.
9
2.
D.
18
2.
Câu 11. Với
, , abx
các số thực dương thỏa mãn
5 55
log 4 log 3 log .x ab
Mệnh đề nào sau đây
đúng?
A.
3 4.xab
B.
4 3.x ab
C.
43
.x ab
D.
43
.xa b

Câu 12. Tìm tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
ln 0.
x
A.
1;1 .S 
B.
0;1 .S
C.
1; 0 .S

D.
1;1 \ 0 .S 
Câu 13. Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm ước tính theo công thức
.2 ,
t
to
SS
trong đó
0
S
là số lượng vi khuẩn A ban đầu,
t
S
là số lượng vi khuẩn A có sau
t
phút. Biết sau
3
phút thì
số lượng vi khuẩn A
625
nghìn con. Hỏi sau bao lâu( kể từ lúc ban đầu) số lượng vi khuẩn A
10
triệu con?
A.
6
phút. B.
7
phút. C.
8
phút. D.
9
phút.
Câu 14. Gọi
12
,xx
nghiệm của phương trình
2
1
39
xx
. Xác định giá trị biểu thức
22
12
Px x
A.
2.
B. 4. C. 6. D.
3.
Câu 15. Tích phân
0
2
1
d
x
ex
bằng
A.
2
1.
e
B.
2
.
2
1e
C.
2
2 1.e
D.
.
2
1
e
Câu 16. Hình vẽ bên biểu diễn trục hoành cắt đồ thị
y fx
tại ba điểm hoành độ
0, , 0 .ab a b
Gọi
S
hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
y fx
trục hoành, khẳng định nào sau đây sai?
A.
0
0
d d.
b
a
S fx x fx x

B.
0
0
d d.
b
a
S fx x fx x

C.
0
0
d d.
b
a
S fx x fx x

D.
d.
b
a
S fx x
Câu 17. Cho hai hàm số
2 x
F x x ax b e

2
36 .
x
fx x x e

Tìm
a
b
để
Fx
là một nguyên hàm của hàm số
.fx
A.
1,a
7.b 
B.
1,a 
7.b

C.
1,a 
7.b
D.
1,a
7.b
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3 – Mã đề 001
Câu 18. Xác định số phức liên hợp của số phức
23zi=
A.
23
zi= +
. B.
32zi
=
. C.
32zi= +
. D.
23
zi=
.
Câu 19. Điểm biểu diễn số phức
zi=
A. M(1;0). B. M(1;0). C. M(0;1). D. M(0;1).
Câu 20. Môđun của số phức
43zi=
bằng
A. – 3. B. 4. C. 5. D. 1.
Câu 21. Xác định phần ảo của số phức
2
(2 3 )zi=
A. – 12. B. – 12i. C. 13. D. – 6.
Câu 22. Biết số phức z là nghiệm của phương trình
2
4 13 0zz
+=
m là số thực dương thỏa mãn
5zm+=
. Xác định m
A. 3. B. 2. C. 1. D. – 6.
Câu 23. Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
1yx x x= ++
song song với đường thẳng
64
yx= +
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 24. Cho hình chóp đều S.ABCD AB = a diện tích toàn phần bằng 3a
2
. Xác định góc giữa mặt
bên và đáy của hình chóp?
A. 30
0
. B. 45
0
. C.75
0
. D. 60
0
.
Câu 25. Xác định thể tích viên bi hình cầu có đường kính bằng 1cm
A.
3
6
cm
π
. B.
3
4
3
cm
π
. C.
6
π
. D.
3
π
.
Câu 26. Xác định diện tích toàn phần hình trụ có chiều cao h = 4 và bán kính đáy r = 2
A.
16
π
. B.
20
π
. C.
24
π
. D.
8
π
.
Câu 27. Xác định độ dài đường sinh của hình nón có chiều cao h = 4 và bán kính đáy r = 3
A. 3. B. 4. C. 5. D. 7.
Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho ba điểm
2; 1; 3 ,
A
10;5;3B
và
2 1; 2; 2 .Mm n
Để
, , ABM
thẳng hàng thì giá trị của
, mn
A.
3
1, .
2
mn
B.
3
, 1.
2
mn

C.
3
1, .
2
mn 
D.
23
,.
32
mn
Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho đường thẳng
12
:
2 11
x yz
d



hai điểm
1; 3;1 ,M
0;2; 1 .N
Điểm
;;P abc
thuộc
d
sao cho tam giác
MNP
cân tại
.P
Khi đó
bằng
A.
2
.
3
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
mặt cầu
S
bán kính bằng
2,
tiếp xúc với mặt phẳng
Oyz
và có tâm nằm trên tia
.Ox
Phương trình của mặt cầu
S
A.
2
22
: 2 4.Sx y z 
B.
2
22
: 2 4.Sx y z
C.
2
22
: 2 4.Sx y z 
D.
2
22
: 2 4.Sx y z 
Câu 31. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho hai điểm
2;0; 1 ,P
1; 1; 3Q
. Tọa độ vectơ
PQ

A.
PQ

(2;0; - 1). B.
PQ

(-1;-1; 4). C.
PQ

(1;-1; 3). D.
PQ

(1;1; -4).
Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho tam giác
ABC
với
1; 2;1 ,A
2;2;1 ,B
1; 2; 2 .C
Hỏi đường phân giác trong góc
A
của tam giác
ABC
cắt mặt phẳng
Oyz
tại điểm nào sau
đây ?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm