Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Lê Lai, Thanh Hóa lần 3

S GIÁO DC & ĐÀO TO
THANH HOÁ
TRƯNG THPT LÊ LAI
ĐỀ THI KHO SÁT CHT LƯNG LN 3
NĂM HC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN; KHI: 12
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian giao đề
Đề thi gm có 50 câu; 06 trang
Ngày thi: …/…/2020
-------------------------
Câu 1. Có bao nhiêu cách chn ra 3 hc sinh t mt lp 20 hc sinh, trong đó một bn làm lp
trưng, mt bạn làm lớp phó, mt bạn làm thủ qu ?
A.
3
20
A
. B.
3
20
C
. C.
3
20
. D.
20
3
.
Câu 2. Cho cp s nhân
(
)
n
u
1
3u =
công bi
. Tính
4
.u
A.
1
27
. B.
1
9
. C.
1
9
. D.
1
27
.
Câu 3. Nghim của phương trình
24
x
A.
1x
. B.
2x
. C.
1x 
. D.
2x 
.
Câu 4. Th tích khối chóp có đường cao bng
a
và diện tích đáy bằng
2
23a
A.
3
23
3
a
. B.
3
23
2
a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
5
3
a
.
Câu 5. Tập xác định của hàm s
( )
2
1
2
log 3 2y xx= −+
là.
A.
( ) ( )
;1 2;−∞ +
. B.
( )
1; 2
. C.
( )
2; +∞
. D.
( )
;1−∞
.
Câu 6. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Nếu
df x x Fx C
thì
d.f u u Fu C

B.
ddkfx x k fx x

(
k
là hng s
0k
).
C. Nếu
Fx
Gx
đều là nguyên hàm của hàm số
fx
thì
.Fx Gx
D.
d d d.
f x gx x f x x gx x




Câu 7. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy
25B =
và chiều cao
7h =
. Thể tích của khối lăng trụ đã cho
bng
A.
32
B.
175
3
. C.
32
3
. D.
175
.
Câu 8. Cho khối tr đ dài đưng sinh
3la
bán kính đáy
2ra
. Th tích ca khi tr đã
cho bng
A.
3
23
3
πa
. B.
3
23πa
. C.
3
3πa
. D.
3
3
2
πa
.
Câu 9. Gọi
R
là bán kính,
S
là diện tích mặt cầu và
V
là thể tích khối cầu. Công thức nào sau sai?
A.
2
S πR
. B.
3
4
3
V πR
. C.
2
4S
πR
. D.
3.V SR
.
Câu 10. Cho hàm số
()y fx
=
xác đnh trên
và có bảng biến thiên như sau:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Mnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm s
()fx
đồng biến trên khoảng
( )
1; 4
.
B. Hàm s
()fx
nghch biến trên khoảng
( )
;2−∞
.
C. Hàm s
()fx
nghch biến trên khoảng
( )
2; 2
.
D. Hàm s
()fx
đồng biến trên khoảng
( )
0; 2
.
Câu 11. Vi
a
là mt s thực dương tùy ý,
( )
3
2
log 8a
bng
A.
2
3
log
2
a
. B.
2
1
log
3
a
. C.
2
3 3log a
+
. D.
2
3log a
.
Câu 12. Diện tích xung quanh của một hình nón có độ dài đường sinh
()lm
, bán kính đáy
3
()
m
π
là:
A.
6 l
π
2
()m
. B.
6l
2
()m
. C.
3l
2
()m
. D.
3 l
π
2
()m
.
Câu 13. Cho hàm số
( )
y fx=
có bng biến thiên như sau:
Giá tr cc tiu ca hàm s bng
A.
25
4
. B.
2
2
. C.
6
. D.
0
.
Câu 14. Đồ th của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
x
y
O
1
1
A.
2
1
x
y
x
=
. B.
2
1
x
y
x
=
+
. C.
21
1
x
y
x
+
=
. D.
3
32yx x=−+ +
.
Câu 15. Tim cn ngang ca đ th hàm số
1
12
x
y
x
+
=
A.
1
2
x =
. B.
1
2
y =
. C.
1
2
x =
. D.
1
2
y =
.
Câu 16. S nghiệm nguyên của bất phương trình
( )
11
22
log 3 log 4x −≥
A.
2
. B.
3
. C.
1
. D.
4
.
Câu 17. S giao điểm ca đ th hàm số
42
34yx x=+−
vi trục hoành là
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 18. Biết
(
)
3
0
5
3
f x dx =
(
)
4
0
3
5
f t dt
=
. Tính
( )
4
3
f u du
.
A.
8
15
. B.
14
15
. C.
17
15
. D.
16
15
.
Câu 19. Mô đun của s phc
32z ii
A.
3
. B.
2
. C.
13
. D.
5
.
Câu 20. Cho hai s phc
1
12
zi
= +
,
2
3zi=
. Tìm số phc
2
1
z
z
z
=
.
A.
17
10 10
zi= +
. B.
17
55
zi
= +
. C.
17
55
zi=
. D.
17
10 10
zi=−+
.
Câu 21. Trên mặt phng ta độ, điểm biểu diễn s phc
zi
là điểm nào dưới đây?
A.
1;0M
. B.
0; 1N
.
C.
1;0
P
. D.
0;1Q
.
Câu 22. Trên không gian
Oxyz
, hình chiếu vuông góc ca đim
( )
2;5; 3
A
trên mt phng
( )
Oxz
có
ta đ là:
A.
( )
2;5;0
. B.
( )
0;5; 3
. C.
( )
2;0; 3
. D.
( )
2;5; 3
.
Câu 23. Trong không gian
Oxyz
, cho mt cu
2 22
: 4 8 2 40Sx y z x y z
. Tâm và bán
kính của mt cu
S
lần lượt là
A.
2; 4;1 , 5IR
. B.
2; 4; 1 , 25IR
.
C.
2; 4;1 , 21IR
D.
2; 4; 1 , 21IR

.
Câu 24. Trong không gian
Oxyz
, cho mt phng
( )
P
:
3 4 20xz +=
. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ
pháp tuyến ca mt phng
( )
P
?
A.
(
)
1
3; 4; 2n
=

. B.
(
)
2
3; 0; 4n
=

. C.
( )
3
3; 4; 0n =

. D.
( )
4
4;0; 3
n =

.
Câu 25. Trong không gian tọa đ
Oxyz
, v trí tương đối giữa hai đường thng
1
2
:
234
xy z

2
1
:2
12
xt
yt
zt



A. Song song. B. Chéo nhau. C. Ct nhau. D. Trùng nhau.
Câu 26. Cho hình chóp
.S ABCD
SA
vuông góc vi mt phng
( )
ABCD
,
2
2
a
SA =
, đáy
ABCD
hình thang vuông tại
A
D
22AB AD DC a= = =
(Hình vẽ minh ha). Góc gia hai mt
phng
( )
SBC
( )
ABCD
bng
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Lê Lai, Thanh Hóa lần 3

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Lê Lai, Thanh Hóa lần 3 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Lê Lai, Thanh Hóa lần 3 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Lê Lai, Thanh Hóa lần 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 176
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm