Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 1 trường Đoàn Thượng, Hải Dương có đáp án

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 1, NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 50 câu Số trang: 06 trang
- Họ và tên thí sinh: .................................................... Số báo danh : ........................
Câu 1: Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng
( )
;−∞ +
.
A.
32
4
x
y

+
=



. B.
2
e
x
y

=


.
C.
( )
32
x
y =
. D.
32
3
x
y

+
=



.
Câu 2: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình chữ nhật,
2AB a=
,
,
3SA a=
SA
vuông góc với mặt đáy
(
)
ABCD
. Thể tích
V
của khối chóp
.S ABCD
bằng
A.
3
3
Va=
. B.
3
3
3
a
V =
.
C.
3
23
3
a
V =
. D.
3
23Va
=
.
Câu 3: Đồ thị như hình vẽ là của hàm số sau đây là của hàm số nào?
x
y
-3
-3
-2
-1
3
2
1
-2
-1
3
2
O
1
A.
2
3 21yx x= ++
. B.
32
31yx x=−+
. C.
3
2
1
3
x
yx=++
. D.
42
31yx x
=++
.
Câu 4: Chọn khẳng định sai. Trong một khối đa diện
A. mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh.
B. mỗi cạnh của một khối đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt.
C. mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.
D. hai mặt bất kì luôn có ít nhất một điểm chung.
Câu 5: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1
32
x
y
x
+
=
−+
là?
A.
2
3
x =
. B.
2
3
y =
. C.
1
3
y =
. D.
1
3
x =
.
Câu 6: Cho
( )
fx
,
( )
gx
là các hàm số xác định và liên tục trên
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào
sai?
A.
( ) ( ) ( ) ( )
d d. dfxgxx fxxgxx=
∫∫
.
MÃ ĐỀ THI: 132
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
B.
(
) (
)
2 d2 dfx x fx x
=
∫∫
.
C.
(
) ( ) ( )
( )
ddd
f x gx x f x x gx x+=+


∫∫
.
D.
( ) ( ) (
) (
)
dddf x gx x f x x gx x
−=−


∫∫
.
Câu 7: Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?
A.
2
2
1
x
y
x
=
+
. B.
2
32
1
xx
y
x
++
=
. C.
2
1
1
x
y
x
=
+
. D.
2
1yx=
.
Câu 8: Trong các hàm số sau, hàm số nào có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu?
A.
42
3y xx=−+ +
. B.
42
3yx x=++
. C.
42
3y xx=−− +
. D.
42
3yx x=−+
.
Câu 9: Tìm tọa độ điểm biểu diễn của số phức
( )
(
)
23 4
32
ii
z
i
−−
=
+
.
A.
( )
1; 4−−
. B.
( )
1; 4
. C.
( )
1; 4
. D.
( )
1; 4
Câu 10: Phần ảo của số phức
23
zi=
A.
3i
. B.
3
. C.
3
. D.
3i
.
Câu 11: Cho số phức
12zi
= +
. Số phức liên hợp của
z
A.
12
zi
=−+
. B.
12zi=−−
.
C.
2zi= +
. D.
12zi=
.
Câu 12: Hàm số nào sau đây không đồng biến trên khoảng
( )
;−∞ +
?
A.
3
1
yx= +
. B.
1
yx= +
. C.
2
1
x
y
x
=
. D.
53
10yx x=+−
.
Câu 13: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên đoạn
[ ]
;ab
. Gọi
D
hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
( )
y fx=
, trục hoành hai đường thẳng
xa=
,
xb=
( )
ab<
. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi
quay
D
quanh trục hoành được tính theo công thức.
A.
( )
2
d
b
a
V fx x
π
=
. B.
( )
2
2d
b
a
V f xx
π
=
. C.
( )
22
d
b
a
V f xx
π
=
. D.
( )
2
d
b
a
V f xx
π
=
.
Câu 14: Trong các hàm số sau, hàm số nào có một nguyên hàm là hàm số
(
)
lnFx x=
?
A.
( )
.fx x=
B.
( )
1
.fx
x
=
C.
( )
3
.
2
x
fx
=
D.
( )
.fx x=
Câu 15: Gọi
, , RSV
lần lượt bán kính, diện tích mặt cầu và thể tích của khối cầu. Công thức nào sau
đây sai?
A.
2
4.SR
π
=
B.
2
.SR
π
=
C.
3
4
.
3
VR
π
=
D.
3 ..V SR=
Câu 16: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng đi qua điểm
( )
1; 4; 7A
vuông góc với mặt phẳng
2 2 30xyz+ −=
có phương trình là
A.
147
1 22
xy z−−+
= =
−−
. B.
147
12 2
xy z−−+
= =
.
C.
147
12 2
xy z−−
= =
. D.
147
14 7
xy z++
= =
.
Câu 17: Trong không gian
Oxyz
, cho điểm
( )
3; 2; 1M
. Hình chiếu vuông góc của điểm
M
lên trục
Oz
là điểm:
A.
( )
1
0; 0; 1M
. B.
( )
3
3;0;0M
.
C.
( )
4
0; 2; 0
M
. D.
( )
2
3; 2; 0M
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 18: Giải bất phương trình
24 1
33
44
xx
−+
 
>
 
 
.
A.
[
)
5;S = +∞
. B.
( )
;5S = −∞
.
C.
( )
;1−∞
. D.
( )
1; 2S =
.
Câu 19: Tập xác định của hàm số
( )
2
2yx
= +
A.
. B.
(
)
2; +∞
. C.
[
)
2; +∞
. D.
{ }
\2
.
Câu 20: Trong không gian với hệ trục tođộ
Oxyz
, cho mặt phẳng
( )
P
:
2 30
zx +=
. Một vectơ pháp
tuyến của
( )
P
là:
A.
( )
1; 2; 0w
=

. B.
( )
2; 0; 1n =
.
C.
( )
1; 2; 3
v =
. D.
( )
0; 1; 2u =
.
Câu 21: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai khối chóp có hai đáy là hai đa giác bằng nhau thì thể tích bằng nhau.
B. Hai khối lăng trụ có chiều cao bằng nhau thì thể tích bằng nhau.
C. Hai khối đa diện bằng nhau thì thể tích bằng nhau.
D. Hai khối đa diện có thể tích bằng nhau thì bằng nhau.
Câu 22: Cho hình phẳng
H
giới hạn bởi các đường
yx=
;
0y =
;
4x =
. Diện tích
S
của hình phẳng
H
bằng
A.
3S =
. B.
15
4
S =
. C.
16
3
S =
. D.
17
3
S
=
.
Câu 23: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
cho các điểm
( )
1; 2; 3M
;
( )
3; 4; 7N
. Tọa độ của véc-
MN

A.
( )
2; 2; 4−−−
. B.
( )
4; 6;10
.
C.
(
)
2;3;5
. D.
( )
2; 2; 4
.
Câu 24: Cho khối lăng trụ diện tích đáy bằng
2
a
khoảng cách giữa hai đáy bằng
3a
. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ đã cho.
A.
. B.
3
3
2
Va=
. C.
3
9Va
=
. D.
3
Va=
.
Câu 25: Đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số dương
x
?
A.
(
)
log
ln10
x
x
=
. B.
( )
ln10
log x
x
=
.
C.
(
)
1
log
ln10
x
x
=
. D.
( )
log ln10xx
=
.
Câu 26: Tìm tập xác định
D
của hàm số
( )
2
2
log 3 2y xx= −+
.
A.
( ) ( )
;1 2;D = −∞ +∞
. B.
( )
2;D = +∞
.
C.
( )
;1D = −∞
. D.
( )
1; 2D =
.
Câu 27: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
( )
1; 0; 1I
( )
2; 2; 3A
. Mặt cầu
( )
S
tâm
I
đi
qua điểm
A
có phương trình là
A.
( )
( )
22
2
1 13x yz+ ++− =
. B.
( )
( )
22
2
1 19x yz+ ++− =
.
C.
( ) ( )
22
2
1 19x yz + ++ =
. D.
( ) ( )
22
2
1 13x yz + ++ =
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Đoàn Thượng, Hải Dương được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Thi THPT Quốc gia là kỳ thi quan trọng của các bạn học sinh lớp 12. Nhằm giúp các em ôn tập tốt cho kì thi quan trọng sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường Đoàn Thượng, Hải Dương, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 215
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm