Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 6

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 6
BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN: LỊCH S
Thời gian: 50 phút
Câu 1. Sau khi Liên tan rã (1991), Liên bang Nga quốc gia kế thừa địa vị pháp của Liên tại
A. Tổ chức Hiệp ước Vácsava.
B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
C. các quan ngoại giao của Liên nước ngoài.
D. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Câu 2. Bốn tỉnh giành được chính quyn sm nhất trên c ớc trong ch mạng tháng Tám năm 1945
A. Bắc Ninh, Hải Dương, Giang, Quảng Bình
B. Bắc Giang, Hải Dương, Nội, Quảng Bình
C. Bắc Giang, Hải Dương, nh, Quảng Nam
D. Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam
Câu 3. Đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân năm 1975 chiến dịch
A. Tây Nguyên. B. Hồ C Minh. C. Huế- Đà Nẵng. D. Điện Biên Phủ.
Câu 4. Theo nội dung Hiệp định Giơnevơ 1954 quy định, giới tuyến quân sự tạm thời Việt Nam
A. đèo Ngang (Quảng Bình). B. sông Gianh (Quảng Bình).
C. tuyến 17. D. tuyến 16.
Câu 5: Nhân tố quyết định hàng đầu sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản trong những năm 1960 1973
A. con người. B. thuật. C. giáo dục. D. tài nguyên.
Câu 6. Ngày 02/03/1946, Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua
A. danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến. B. bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam mới.
C. quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam. D.quyết định lập Ủy ban hành chính các cấp.
Câu 7. Để xây dựng lực lượng trang, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, Việt Nam Giải phóng
quân được chấn chỉnh đổi lại thành
A. Cứu quốc quân. B. Vệ quốc đoàn.
C. Quân đội nhân dân Việt Nam. D. Quân đội quốc gia Việt Nam.
Câu 8: Tây Âu đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới vào
A. nửa sau thập kỉ 50 của thế kỉ XX. B. đầu thập kỉ 70 của thế kỉ XX.
C. đầu thập niên 90 của thế kỉ XX. D. giữa thập niên 90 của thế kỉ XX.
Câu 9. Năm 1991, sự tan của Liên đã tạo ra cho một lợi thế mang tính
A. bước ngoặt. B. quyết định. C. tạm thời. D. tức thời.
Câu 10. Chiến thắng quân sự nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam mở ra khả năng đánh bại
chiến lược Chiến tranh đặc biệt” (1961 1965) của đế quốc Mĩ?
A. Ấp Bắc (Mĩ Tho). B. Bình Giã (Bà Rịa).
C. An Lão (Bình Định). D. Ba Gia (Quảng Ngãi).
Câu 11. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Môdămbích,
Ănggôla nhằm đánh đổ ách thống trị của thực dân o sau đây?
A. Pháp. B. Tây Ban Nha. C. Bồ Đào Nha. D. Anh.
Câu 12. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà yêu nước Triều Tiên, Inđônêxia lập ra tổ chức nào
sau đây?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.
C. Việt Nam Quang phục hội.
D. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Châu Á.
Câu 13. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp o sau đây đủ khả năng nắm ngọn cờ lãnh đạo cách
mạng Việt Nam?
A. Nông dân. B. sản. C. Công nhân. D. Tiểu sản.
Câu 14. Trong chiến lược “Vit Nam hóa chiến tranh và “Đông Dương hóa chiến tranh (1969 1973), đã
tha hip, hòa hoãn với những nước nào sau đây nhằm gây khó khăn cho cuc kháng chiến của nhân n ta?
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Liên Xô, Đông Âu. B. Lào, Campuchia.
C. Trung Quốc, Lào, Campuchia. D. Liên Xô, Trung Quốc.
Câu 15. Năm 1945, quốc gia nào sau đây khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập?
A. Lào. B. Thái lan. C. Campuchia. D. Miến Điện.
Câu 16: Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc
A. mở rộng, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước thành viên.
B. tạo điều kiện để nhân dân c nước tiến tới giành quyền tự trị.
C. bảo đảm việc duy trì trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.
D. thúc đẩy sự thống nhất về tiền tệ giữa các nước thành viên.
Câu 17. Ngày 05-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) để
A. đi tìm chân sống. B. ra đi tìm đường cứu nước.
C. học tập nâng cao trình độ. D. đi trải nghiệm cuộc sống.
Câu 18. Sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng ý thức hệ phong kiến Việt Nam cuối thế
kỉ XIX đặt ra yêu cầu cho lịch sử dân tộc phải
A. tìm ra con đường cứu nước mới. B. tìm ra phương pháp đấu tranh mới.
C. đưa giai cấp công nhân nắm quyền lãnh đạo. D. thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
Câu 19. Nội dung nào sau đây một trong những điểm tích cực của Luận cương tháng 10-1930?
A. Thấy được những mâu thuẫn ch yếu trong hội Đông Dương.
B. Cụ thể hóa được mối quan hệ giữa chống đế quốc chống phong kiến.
C. Xác định được toàn bộ lực lương của cách mạng Đông Dương.
D. Xác định được động lực bản của cách mạng công nhân tiểu sản.
Câu 20. Đặc đim ln nht ca cách mng Vit Nam thi kì 1954 1975 thể hiện qua nội dung của Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9 1960) một Đảng lãnh đạo
A. cả nước thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
B. đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược ch mạng hai miền đất nước.
C. cả nước thực hiện cuộc cách mạng hội chủ nghĩa.
D. cả nước khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
Câu 21: Ngun nhân quyết định đến những thắng lợi bước đầu của ng cuộc đổi mới Việt Nam hiện nay
A. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. truyền thống u nước của dân tộc.
C. sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.
D. tình đoàn kết của ba nước Đông Dương.
Câu 22. Cuộc cách mạng khoa học - ng nghệ (nửa sau thế kỉ XX) đã đưa con người ớc sang nền văn minh
A. nông nghiệp. B. thông tin. C. công nghiệp. D. thương mại.
Câu 23. Trong thời 1945-1954, chiến thắng nào của quân dân Việt Nam đã làm thất bại bước đầu âm mưu
“đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp?
A. Điện Biên Phủ năm 1954. B. Việt Bắc thu - đông năm 1947.
C. Biên giới thu - đông năm 1950. D. Cuộc chiến đấu c đô thị phía Bắc tuyến 16.
Câu 24. Điểm ging nhau cơ bản trong chính sách đối ngoại của Pháp Nhật Bn từ m 1945 đến năm 1950
A. liên minh chặt chẽ với .
B. tham gia kế hoạch Mácsan.
C. mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới.
D. phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.
Câu 25. Với việc Hiệp định Pari (1973) về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình Việt Nam, nhân n
Việt Nam căn bản đã hoàn thành nhiệm vụ
A. giải phóng dân tộc. B. đánh cho Ngụy nhào.
C. đánh cho cút. D. đánh cho cút, đánh cho Ngụy nhào.
Câu 26. Lực lượng hội nào sau đây Việt Nam số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc
địa lần thứ hai của thực dân Pháp Đông Dương (1919 1929)?
A. Nông dân. B. sản. C. Công nhân. D. Tiểu sản.
Câu 27. Đối với cách mạng Việt Nam, việc phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8-1945) đã
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. mở ra thời trực tiếp vận động giải phóng dân tộc.
B. tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa.
C. tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghĩa từng phần.
D. tạo cơ hội cho quân Đồng minh hỗ trợ nhân dân khởi nghĩa.
Câu 28. Một đóng góp to lớn của Nguyễn Ái Quốc cho cách mạng Việt Nam thế kỉ XX gì?
A. Đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân n.
B. Phác thảo hoàn thành hai ngọn cờ độc lập dân tộc, chủ nghĩa hội.
C. Chuẩn bị sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng.
D. Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ sản dân quyền thổ địa cách mạng.
Câu 29. Trong thời 1936-1939, Chính phủ mới Pháp ban hành các chính sách tiến bộ thuộc địa đã giúp
các cán bộ Đảng Cộng sản Đông Dương
A. hoạt động công khai, hợp pháp. B. hoạt động công khai, bất hợp pháp.
C. hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp. D. hoạt động công khai, bán công khai.
Câu 30. Điều kiện quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng n tộc dân ch của nhân dân Trung Quốc
(1946 - 1949)
A. lực lượng cách mạng phát triển mạnh. B. lực lượng Quốc dân đảng bị lập.
C. sự giúp đỡ to lớn của nhân dân thế giới. D. sự c của phong trào giải phóng dân tộc.
Câu 31. S kiện nào sau đây ý nghĩa Nguyễn Ái Quốc chính thức tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn
cho dân tộc?
A. Gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai.
B. Đọc bản thảo luận ơng của Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa.
C. Bỏ phiếu gia nhập Quốc tế Cộng sản tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
D. Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa Pa-ri làm chủ bút o Người cùng khổ.
Câu 32. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 Việt Nam không đặc điểm nào sau đây?
A. Hình thức đấu tranh phong phú. B. Lực lượng tham gia đông đảo.
C. Mục tiêu đấu tranh triệt để. D. Đấu tranh công khai, hợp pháp.
Câu 33. Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam diễn ra thắng lợi nhanh chóng trên sở kết hợp điều
kiện khách quan chủ quan, trong đó điều kiện chủ quan giữ vai trò
A. đặc biệt. B. cần thiết. C. quyết định. D. quan trọng.
Câu 34. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Chính phủ Pháp Hiệp định bộ (6-3-1946) Tạm
ước (14-9-1946) nhằm
A. thêm thời gian hòa nh để chuẩn bị lực lượng.
B. tập trung đánh đuổi quân Trung Hoa Dân quốc.
C. điều kiện chống thực dân Anh miền Nam.
D. hạn chế sự can thiệp của đế quốc Mĩ.
Câu 35. Điểm chung về hoạt động quân sự của quân dân Việt Nam trong các chiến dịch Việt Bắc thu - đông
năm 1947 Biên giới thu - đông năm 1950 sự kết hợp giữa
A. đánh điểm diệt viện đánh vận động.
B. chiến trường chính vùng sau lưng địch.
C. tiến công quân sự nổi dậy của nhân dân.
D. bao vây, đánh lấn đánh công kiên.
Câu 36. Một điểm khác của Đại hội đại biểu lần thứ III (9 - 1960) của Đảng Lao động Việt Nam so với Đại
hội đại biểu lần thứ II (2 - 1951) của Đảng Cộng sản Đông Dương đã
A. giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc.
B. tiến hành tổng kết kinh nghiệm nh đạo của Đảng.
C. đề ra mục tiêu của ch mạng trong thời đổi mới.
D. xác định nhiệm vụ cách mạng của hai miền Nam - Bắc.
Câu 37. Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam cuộc nội chiến (1946
1949) Trung Quốc đều
A. góp phần o thắng lợi chung của phe đồng minh chống phát xít.
B. thiết lập một tổ chức nhà nước mới theo chính thể cộng hòa.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 6

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 6 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn bám sát với đề minh họa môn Lịch sử năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 6 được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 6. Chắc hẳn qua bài viết này bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Địa lý lớp 12...

Đánh giá bài viết
8 772
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm