Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Trang 1/5 - Mã đề 132
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
Đề gồm 5 trang
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1 – KHỐI 12
NĂM HỌC 2019- 2020
MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề;
(40 câu trắc nghiệm)
Họ và tên học sinh: .......................................................... Số báo danh: ...........
Mã đề 132
Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa
A. phong trào công nhân, phong trào tư sản và phong trào nông dân.
B. phong trào công nhân với phong trào yêu nước.
C. chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
D. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.
Câu 2: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không con đường nào khác con đường cách
mạng vô sản”. Đây là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi
A. tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.
B. gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai.
C. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
D. đọc bản Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc .
Câu 3: Giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm gì?
A. Chịu ba tầng áp bức bóc lột. B. Chịu hai tầng áp bức bóc lột.
C. Phân hóa thành hai bộ phận. D. Có quyền lợi gắn với Pháp.
Câu 4: Sra đời hoạt động của ba tổ chức Cộng sản năm 1929 vai trò như thế nào đối với
cách mạng Việt Nam?
A. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung.
B. Chuẩn bị tất yếu cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
C. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối khoa học, sáng tạo.
D. Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 5: Sự kiện nào sau đây đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới sau
Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thựcn ở các nước thuộc địa.
B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công và việc thành lập nhà nước Xô viết.
C. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và hậu quả của nó.
D. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân ở các nước tư bản.
Câu 6: Sự khác nhau bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Việt Nam
Quốc dân đảng là
A. địa bàn hoạt động. B. thành phần tham gia.
C. phương pháp, hình thức đấu tranh. D. khuynh hướng cách mạng.
Câu 7: Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam cần vận dụng triệt để
nguyên tắc nào sau đây của Liên hợp quốc?
A. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm nước lớn.
B. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước .
Câu 8: Điểm giống nhau vể tình hình Việt Nam và Nhật Bản giữa thế ki XIX là
A. chế độ phong kiến phát triển đến đỉnh cao, mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện.
B. mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xâm nhập mạnh mẽ vào các ngành kinh tế.
C. chế độ phong kiến lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc, đất nước đứng trước cơ bị xâm
lược.
D. đứng trước nguy cơ bị các nước đế quốc xâm lược và thống trị.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề 132
Câu 9: Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của giai cấp tư sản Việt Nam trong những năm 1919-1925 là
A. ruộng đất cho nông dân nghèo. B. một số quyền lợi về kinh tế.
C. một số quyền lợi về chính trị. D. độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.
Câu 10: Trọng tâm hợp tác của ASEAN từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay
A. du lịch. B. kinh tế C. quân sự. D. giáo dục.
Câu 11: Nhận xét nào đúng nhất về chuyển biến của giai cấp công nhân Việt Nam sau Chiến
tranh thế giới thứ nhất?
A. Tăng nhanh về số lượng, bị bóc lột nặng nề, tiếp thu cách mạng vô sản.
B. Hăng hái đấu tranh do đời sống vô cùng khó khăn khổ cực .
C. Là lực lượng quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam.
D. Gắn bó máu thịt với nông dân, đấu tranh chống thực dân và phong kiến.
Câu 12: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ Liên sau Chiến
tranh thế giới thứ hai là do
A. đối lập giữa nền văn hóa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.
B. Mỹ lo ngại trước ảnh hưởng của Liên Xô, coi Liên Xô là mối nguy lớn.
C. đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.
D. đối lập về sức mạnh quân sự giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.
Câu 13: Ý nào sau đây thể hin rõ nhất thành tựu của Liên trong công cuộc xây dựng Chủ nga
hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đu những m 70 của thế kỷ XX?
A. chế to thành công bom ngun t.
B. nưc đu tiên phóng thành công v tinh nhân to ca trái đt.
C. là nưc đu tiên phóng thành công tàu vũ tr có ngưi lái.
D. tr thành cưng quc công nghip đng th hai thế gii (sau Mĩ).
Câu 14: Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. bị các nước tư bản Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn.
B. sự chênh lệch giữa những người giàu có và những người nghèo ngày càng lớn.
C. phát triển nhanh nhưng không ổn định, gắn liền với những đợt suy thoái ngn.
D. vị trí kinh tế của Mĩ ngày càng giảm sút nhanh chóng trên phạm vi toàn thế giới
Câu 15: Mục đích thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác lần thứ nhất Việt Nam
nhằm
A. phát triển kinh tế Việt Nam. B. khai hóa văn minh cho dân tộc Việt Nam.
C. xây dựng căn cứ quân sự ở Việt Nam D. vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công.
Câu 16: Trong những năm 1926 -1929, chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá mạnh mẽ vào Việt
Nam chủ yếu là do
A. tác động tích cực từ Quốc tế cộng sản.
B. sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân Việt Nam.
C. hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
D. sự phát triển của phong trào ”Vô sản hóa” năm 1928.
Câu 17: Điểm khác biệt căn bản giữa phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX so với cuối
thế kỉ XIX là
A. hình thức và phương pháp đấu tranh. B. quan niệm và khuynh hướng cứu nước.
C. giai cấp lãnh đạo và lực lượng tham gia. D. tính chất và khuynh hướng.
Câu 18: Chọn đáp án đúng để sắp xếp các các Hiệp ước mà triều đình nhà Nguyễn kí với thực dân
Pháp theo trình tự thời gian
1. Hiệp ước Hác-măng. 2. Hiệp ước Nhâm Tuất.
3. Hiệp ước Pa--nốt. 4. Hiệp ước Giáp Tuất.
A. 2 - 3 - 1 - 4 B. 1 - 2 - 3 - 4 C. 3 - 2 - 4 - 1 D. 2 - 4 - 1 - 3
Câu 19: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là một cương lĩnh giải
phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo vì đã
A. khẳng định cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới.
B. kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề 132
C. thể hiện rõ nguyện vọng độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.
D. kêu gọi các dân tộc trên thế giới đoàn kết chống chủ nghĩa đế quốc.
Câu 20: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay là
A. kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất.
B. khoa học gắn liền với kĩ thuật.
C. mọi phát minh khoa học đều bắt nguồn từ sản xuất.
D. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Câu 21: Giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự
giác được đánh dấu bằng sự kiện nào?
A. Công nhân Ba Son (Sài Gòn) bãi công tháng 8/1925.
B. Công hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời.
Câu 22: Sự kiện nào chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc từ một người Việt Nam yêu nước trở thành người
đảng viên Cộng sản?
A. Gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
B. Tham gia sáng lập ra Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa.
C. Gửi đến hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân An Nam.
D. Đọc bản sơ thảo về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin.
Câu 23: Một trong những mục đích của Liên hợp quốc là gì?
A. Duy trì hòa bình an ninh thế giới.
B. Giúp đỡ các nước thành viên phát triển văn hóa thương mại.
C. Duy trì hòa bình an ninh khu vực.
D. Phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên.
Câu 24: Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai ở Nga là gì?
A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ. B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Câu 25: Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn có nội dung là
A. “Tự do, cơm áo, hòa bình”.
B. “Đánh đổ đế quốc, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền”.
C. “Dân tộc độc lập, dân quyển tự do, dân sinh hạnh phúc”.
D. “Độc lập, tự do, hạnh phúc”.
Câu 26: Yếu tố được coi “chìa khóa” trong cuộc Duy tân Minh Trị Nhật Bản thể áp dụng
cho Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay là
A. cải cách kinh tế. B. ổn định chính trị.
C. cải cách giáo dục. D. tăng cường sức mạnh quân sự.
Câu 27: Đâu là nguyên nhân khách quan dẫn đến sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái?
A. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.
B. Tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng còn non yếu.
C. Khởi nghĩa nổ ra bị động.
D. Đế quốc Pháp còn mạnh.
Câu 28: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A. Mâu thuẫn Anh - Pháp. B. Thái tử Áo - Hung bị ám sát.
C. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa. D. Sự hung hãn của Đức.
Câu 29: So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), cuộc khai thác thuộc địa lần
thứ hai (1919-1929) của Pháp ở Việt Nam có điểm mới nào?
A. Đầu tư vốn lớn, tốc độ nhanh, quy mô lớn.
B. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước thuộc địa.
C. Đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng.
D. Tăng cường đầu tư vào công nghiệp khai thác mỏ.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được xây dựng theo cấu trúc giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh là là đề thi trắc nghiệm môn Lịch sửa lớp 12. Đề thi được xây dựng gồm 40 câu trắc nghiệm làm trong thời gian 50 phút và có đi kèm theo đáp án. Đề thi tổng hợp toàn bộ kiến thức môn Lịch sử lớp 12. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh, mong rằng qua đây bạn sẽ có thêm được những kiến thức bổ ích để ôn tập môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Ngoài ra VnDoc.com xin mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các kiến thức về môn Ngữ Văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12, Toán 12, Hóa học lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 721
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm