Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn 1951 - 1953

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
Lịch sử 12 BÀI 19. ỚC PHÁT TRIỂN
CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 1953)
Câu 1. Bước sang giai đoạn 1951 1953, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp chuyển biến như thế
nào?
A. Liên tiếp thất bại trên các mặt trận. C. Chuyển sang thế phòng ngự bị động.
C. Được đẩy mạnh nhờ sự giúp đỡ của Mỹ. D. Tiếp tục gi vững quyền chủ động trên chiến trường.
Câu 2. Đặc điểm không phải của cuộc chiến tranh chống Thực dân Pháp giai đoạn 1951 1953
A. lực lượng của ta trưởng thành về mọi mặt. B. quân ta giành thắng lợi to lớn toàn diên.
B. tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trường. D. đẩy mạnh c hoạt động chính tr ngoại giao.
Câu 3. Ngày 23/12/1950, M đã với Pháp
A. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt Mỹ. B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.
C. Hiệp ước công nhận chính phủ Bảo Đại. D. Hiệp định viện trợ kinh tế tài chính.
Câu 4. Tháng 9 năm 1951, Mỹ với Bảo Đại.
A. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt Mỹ. B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.
C. Hiệp ước công nhận chính phủ Bảo Đại. D. Hiệp định viện trợ kinh tế tài chính.
Câu 5. Sau thất bại của Chiến dịch Biên Giới thu đông 1950, Mỹ tiếp tục.
A. củng cố chính quyền Bảo Đại để hất Pháp khỏi Đông Dương.
B. từng bước can thiệp sâu o chiến tranh Đông Dương.
C. trực tiếp đưa quân Mỹ vào chiến trường.
D. ép Pháp o dài mở rộng chiến tranh xâm lược Đông Dương.
Câu 6. “Gấp rút tập trung quân Auu Phi nhằm xây dựng lực lượng động chiến lược mạnh……..”. Đó
một trong bốn điểm chính của kế hoạch quân sự nào?
A. Rơve. B. Nava. C. Đờlátđơtátxinhi. D. Đờcatxtơri.
Câu 7. Pháp đề ra kế hoạch Đờ lát đơ tát xi nhi nhằm
A. tăng cường tiềm lực của Pháp Đông Dương.
B. củng cố phát triển ngụy quân.
C. nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
D. giành quyền ch động trên chiến trường
Câu 8. Tháng 9 năm 1951, Mỹ với Bảo Đại. “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt Mỹ” nhằm.
A. trực tiếp ràng buộc chính phủ Pháp vào Mỹ.
B. tìm một giải pháp hòa bình cho chiến trường Đông Dương.
C. đẩy mạnh can thiệp về kinh tế vào Việt Nam.
D. trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mỹ.
Câu 9. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi ảnh hưởng như thế nào đ với cuộc kháng chiến của ta.
A. Hậu phương của ta bị đánh phá.
B. Vùng kiểm soát của ta bị thu hẹp.
C. Quân chủ lực của ta bị phân tán.
D. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta, nhất vùng sau lưng địch them kho khăn phức tạp.
Câu 10. Điểm chung giữa kế hoạch ve (1949) kế hoạch Đờ lát đơ tát xi nhi (1950) là gì?
A. Bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra. B. Kết thúc chiến tranh trong danh dự.
C. Muốn xoay chuyển cục diện chiến trường. D. Phô trương thanh thế, tiềm lực sức mạnh.
Câu 11. Nối các mốc thời gian sự kiện sau cho phù hợp.
Thờ gian
Sự kiện
1. 23/12/1950
a. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt Mỹ
2. 02/1951
b. Đại hội chiến thi đua Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
3. 9/1951
c. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.
4. 5/1952
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng Cộng sản Đông Dương.
A. 1a 2d 3c. - 4.b. B. 1b 2c 3a. - 4.b.
C. 1c 2d 3a. - 4.b. D. 1a 2c 3d. - 4.b.
Câu 12. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương, diễn ra vào tháng.
A. 2/1951, tại Nội. B. 3/1951, tại Pắc (Cao Bằng).
C. 2/1951 tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang). D. 2/1951 tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang).
Câu 13. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) được tổ chức tại đâu?
A. Pắc Pó (Cao Bằng). B. Tân Trào (tuyên Quang).
C. Đình Bảng (Bắc Ninh). D. Chiêm Hóa (Tuyên Quang).
Câu 14. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) diễn ra trong hoàn cảnh?
A. quân ta giữ vững quyền chủ động chiến trường, Pháp liên tiếp thất bại Mỹ từng bước can thiệp sâu
vào chiến tranh Đông Dương.
B. cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới, Pháp phải thay đổi chiến ợc, chuyerern từ đánh
nhanh thắng nhanh sang đánh lâu i với ta.
C. Quân đội ta trưởng thành, giành được thế chủ động trên chiến trường chính, m ra bước phát triển của
cuộc kháng chiến chống Pháp.
D. cuộc tổng tến công chiến lược Đông xuân 1953 1954 của quân ta bước đầu làm phá sản kế hoạch Na
va của Pháp Mỹ.
Câu 15. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), chủ tịch Hồ Chí
Minh đã trình bầy những văn kiện gì?
A. Báo o “Bàn về cách mạng Việt Nam”. B. “Báo cáo chính trị”.
C. “Luận cương Chính trị”. D. Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ Đảng.
Câu 16. Tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các chặng đường lịch sử đấu tranh, được nêu ra.
A. Báo o “Bàn về cách mạng Việt Nam”. B. “Báo cáo chính trị”.
C. “Luận cương Chính trị”. D. Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ Đảng (2/1951).
Câu 17. sao Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), Đảng quyết định
tách thành lập mỗi nước Đông Dương một Đảng Mác, Lê nin ?
A. đặc điểm riêng của từng quốc gia. B. xu thế phát triển của thế giới.
C. sự chỉ đạo của quốc tế Cộng sản. D. nguyện vọng của nhân dân 3 nước Đông Dương.
Câu 18. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), đã quyết định đưa Đảng
ra hoạt động công khai, lấy tên
A. Đảng Cộng sản Đông Dương B. Đảng Lao động Đông Dương.
C. Đảng Lao động Việt Nam. D. Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 19. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), thông qua văn kiện nào
dưới đây?
A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt. B. Tuyên ngôn Điều lệ Đảng Cộng sản.
C. Luận cương về vấn đề dân tộc thuộc địa. D. Tuyên ngôn, Chính cương Điều lệ mới.
Câu 20. Điền vào chỗ trống trong đoạn sau:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), bầu ra BCH Trung ương Bộ
chính trị, (1) ………………….được bầu làm (2)…………….; …………..(3) …….bầu lại làm (4) …………..
(1) Hồ Chí Minh; (2) Chủ tịch Đảng; (3) Duẩn; (4) Tổng Bí thư.
(1) Hồ Chí Minh; (2) Tổng thư; (3) Trường Chinh; (4) Chủ tịch Đảng.
(1) Hồ Chí Minh; (2) Chủ tịch Đảng; (3) Trường Chinh; (4) Tổng thư.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
(1) Hồ Chí Minh; (2) Chủ tịch nước; (3) Trường Chinh; (4) Tổng thư.
Câu 21. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), chủ tịch H Chí Minh
đã thông qua hai báo cáo quan trọng đó
A. “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ C Minh Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng thư Trường
Chinh.
B. “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh Bản đề cương văn hóa Việt Nam của Tổng thư
Trường Chinh.
C. “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đường lối kháng chiến chống Pháp của Tổng thư
Trường Chinh.
D. Báo cáo chính trị” của Tổng thư Trường Chinh n về cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí
Minh
Câu 22. Nội dung nào không phải ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng cộng sản
Đông Dương (2/1951) ?
A. Đánh dấu bước phát bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp.
B. Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành của Đảng.
C. Đánh dấu bước phát bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.
D. “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.
Câu 23. Hình thức hoạt động của Đảng từ sau Đại Đại hội đại biểu toàn quốc lần th II, Đảng cộng sản
Đông Dương (2/1951)
A. hợp pháp. B. mật. C. công khai. D. bất hợp pháp.
Câu 24. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), người được bầu giữ
chức Chủ tịch Đảng
A. Duẩn. B. Hồ Chí Minh. C. Phạm Văn Đồng. D. Trường Chinh.
Câu 25. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951), người được bầu giữ
chức Tổng thư của Đảng
A. Duẩn. B. Hồ Chí Minh. C. Phạm Văn Đồng. D. Trường Chinh.
Câu 26. Cơ quan ngôn luân của Đảng Lao động Việt Nam ra đời số đầu tiên năm 1951
A. Báo Thanh niên. B. Báo Lao động. C. Tạp chí Cộng sản. D. Báo Nhân dân.
Câu 27. So với kế hoach ve (1949), thì kế hoạch Đờ lát đơ tát xinhi (1950) được xem
A. một bước tiến trong cuộc chiến tranh xâm lược của Thực dân Pháp Đông Dương.
B. một bước thụt lùi trong cuộc chiến tranh xâm lược của Thực dân Pháp Đông Dương.
C. sự bế tắc của Thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.
D. Sự thỏa hiệp của Pháp Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.
Câu 28. Kế hoạch Đờ lát đơ tát xinhi (1950) kế hoạch được xây dựng trong tình thế nào của Pháp Đông
dương?
A. Thế mạnh thế thắng. B. Thế cầm cự. C. Thế yếu nguy bại trận. D. Thế yếu thế thua.
Câu 29. Mặt trận Liên Việt kết quả sự thống nhất giữa các t chức nào?
A. Mặt trận t quốc Việt Nam Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
B. Mặt trận Việt Minh Hội Liên Việt.
C. Mặt trận t quốc Việt Nam Hội Liên Việt.
D. Mặt trận Việt Minh Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
Câu 30. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (mặt trận Liên Việt) được thành lập tháng 3/1951 do
A. Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch, Hồ C Minh làm Chủ tịch danh dự.
B. Trường Chinh làm Chủ tịch, Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự.
C. Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch, Duẩn làm Chủ tịch danh dự.

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam lớp 12

VnDoc mời thầy cô và các bạn tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn 1951 - 1953, nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

BÀI 19. BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953)

Câu 1. Bước sang giai đoạn 1951 – 1953, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp chuyển biến như thế nào?

A. Liên tiếp thất bại trên các mặt trận.

B. Chuyển sang thế phòng ngự bị động.

C. Được đẩy mạnh nhờ sự giúp đỡ của Mỹ.

D. Tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trường.

Câu 2. Đặc điểm không phải của cuộc chiến tranh chống Thực dân Pháp giai đoạn 1951 – 1953 là

A. lực lượng của ta trưởng thành về mọi mặt.

B. quân ta giành thắng lợi to lớn và toàn diên.

B. tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trường.

D. đẩy mạnh các hoạt động chính trị và ngoại giao.

Câu 3. Ngày 23/12/1950, Mỹ đã kí với Pháp

A. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ.

B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

C. Hiệp ước công nhận chính phủ Bảo Đại.

D. Hiệp định viện trợ kinh tế tài chính.

Câu 4. Tháng 9 năm 1951, Mỹ kí với Bảo Đại.

A. Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ.

B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

C. Hiệp ước công nhận chính phủ Bảo Đại.

D. Hiệp định viện trợ kinh tế tài chính.

Câu 5. Sau thất bại của Chiến dịch Biên Giới thu đông 1950, Mỹ tiếp tục.

A. củng cố chính quyền Bảo Đại để hất Pháp khỏi Đông Dương.

B. từng bước can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.

C. trực tiếp đưa quân Mỹ vào chiến trường.

D. ép Pháp kéo dài và mở rộng chiến tranh xâm lược Đông Dương.

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn 1951 - 1953. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
3 5.122
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 12 Xem thêm