Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Trang 1/6 - Mã đề 132
SỞ GD ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề có 5 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(40 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:................................................... SBD: .......................... đề 132
Cho biết: H =1; C=12; O=16; N=14; S= 32; Cl=35,5; Br= 80; Na=23; Mg=24; Al=27;
K=39; Ca=40; Fe=56; Zn=65; Cu=64; Ag= 108; Ba=137.
Câu 1: Đun nóng este CH
2
=CHCOOCH
3
với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm
thu được là
A. CH
2
=CHCOONa và CH
3
OH. B. CH
3
COONa và CH
3
CHO.
C. CH
3
COONa và CH
2
=CHOH. D. C
2
H
5
COONa và CH
3
OH.
Câu 2: Nhận xét nào sau đây không đúng về tinh bột?
A. Thủy phân hoàn toàn cho glucozơ. B. Có phản ứng tráng bạc.
C. Là chất rắn, màu trắng, vô định hình. D. Là hỗn hợp của amilozơ và amilopectin.
Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?
A. CH
3
CH
2
NHCH
3
. B. (CH
3
)
3
N. C. CH
3
NH
2
. D. CH
3
NHCH
3
.
Câu 4: “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh
và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là
A. SO
2
rắn. B. H
2
O rắn. C. CO
2
rắn. D. CO rắn.
Câu 5: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y:
Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên?
A. 2C
6
H
12
O
6
+ Cu(OH)
2
→ (C
6
H
11
O
6
)
2
Cu + 2H
2
O
B. H
2
NCH
2
COOH + NaOH → H
2
NCH
2
COONa + H
2
O
C. CH
3
COOH + NaOH →CH
3
COONa + H
2
O
D. CH
3
COOH
+
C
2
H
5
OH
o
24
H SO , tñaëc

CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O
Câu 6: Chất có công thức phân tử nào dưới đây có thể tác dụng được với Na và NaOH ?
A. C
5
H
8
O. B. C
6
H
8
O. C. C
7
H
10
O. D. C
9
H
12
O.
Câu 7: CH
3
COOH không thể được điều chế trực tiếp bằng cách
A. Lên men rượu C
2
H
5
OH
B. Oxi hoá CH
3
CHO bằng O
2
(xúc tác Mn
2+
)
C. Cho CH
3
OH tác dụng với CO (có xúc tác thích hợp)
D. Oxi hoá CH
3
CHO bằng AgNO
3
/NH
3
Câu 8: X ng thức phân tử C
4
H
8
O
2
. Biết X tác dụng được với NaOH không phản
ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên?
A. 4. B. 6. C. 5. D. 2.
Dung dịch X
Nước đá
Chất hữu cơ Y
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề 132
Câu 9: Cho các dung dịch sau: H
2
N-CH
2
-COOH (1); H
2
N-[CH
2
]
2
CH(NH
2
)-COOH (2);
HOOC-[CH
2
]
2
CH(NH
2
)-COOH (3); CH
3
CH(NH
2
)COOH (4). Dung dịch làm quỳ m hoá
xanh là?
A. (3) B. (2) C. (4) D. (1)
Câu 10: Dữ kiện thực nghiệm nào không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ?
A. Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH
3
COO.
B. Glucozơ tác dụng vi Cu(OH)
2
ở nhiêt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.
C. Lên men thành ancol etylic.
D. Khử hoàn toàn glucozơ thu được hexan.
Câu 11: Chất nào dưới đây là công thức của Alanin?.
A. H
2
NCH
2
COOH B. CH
3
CH(NH
2
)COOH
C. C
6
H
5
NH
2
D. CH
3
COOCH
3
Câu 12: Cho một số tính chất: dạng sợi (1) ; tan trong nước (2) ; tan trong nước Svayde
(3) ; phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4) ; tham gia phản ứng tráng bạc
(5) ; bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là
A. (1), (3), (5) và (6) B. (1), (3), (4) và (6)
C. (1), (2), (3) và (6) D. (1), (2), (4) và (6).
Câu 13: Cho biết chất nào thuộc loại đisaccarit?
A. Xenlulozơ B. Tinh bột C. Glucozơ D. Saccarozơ
Câu 14: Các este thường mùi thơm đặc trưng của hương hoa, trái cây như: Isoamyl axetat
mùi chuối chín, Benzyl axetat mùi hoa nhài... Công thức nào dưới đây của Benzyl
axetat?
A. CH
3
COOCH
2
CH
2
CH(CH
3
)
2
B. CH
3
COOC
6
H
5
C. CH
3
CH
2
CH
2
COOC
2
H
5
D. CH
3
COOCH
2
C
6
H
5
Câu 15: Chất nào sau đây không phải là este ?
A. CH
3
COOC
2
H
5
. B. C
2
H
5
OC
2
H
5
. C. C
3
H
5
(COOCH
3
)
3
. D. HCOOCH
3
.
Câu 16: Một chất béo trạng thái rắn trong điều kiện thường tổng số các nguyên t
trong phân tử là 155. Vậy tên gọi của chất béo này là?
A. Tripanmitin B. Tristearin C. Triolein D. Trilinolein
Câu 17: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là:
A. C
n
H
2n + 2
O
2
(n
2). B. C
n
H
2n
O
2
(n
2).
C. C
n
H
2n - 2
O
2
(n
2). D. C
n
H
2n
O
(n
2).
Câu 18: Cho lần lượt các đồng phân mạch hở,cùng công thức phân tử C
2
H
4
O
2
lần lượt tác
dụng với: Na, NaOH, NaHCO
3
, AgNO
3
/NH
3
. Số phản ứng xảy ra là:
A. 7. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 19: Nguyên tử X cu hình electron lp ngoài cùng là 3s
2
3p
5
. Nguyên tử X là
A. P (Z=15). B. N (Z=7). C. Cl (Z=17). D. F (Z=9).
Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm
B. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh
C. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước
D. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng HCl
Câu 21: Các chất sau được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần:
A. C
6
H
5
NH
2
, CH
3
NH
2
, NH
3
. B. CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
, NH
3
.
C. C
6
H
5
NH
2
, NH
3
, CH
3
NH
2
. D. NH
3
, C
6
H
5
NH
2
, CH
3
NH
2
.
Câu 22: Chất nào dưới đây thuộc loại hiđrocacbon no?
A. Axetilen B. Metan C. Etilen D. Benzen
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề 132
Câu 23: Đun nóng 0,1 mol chất X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng vừa đủ với NaOH
trong dung dịch thu được 13,4 gam muối của axit hữu Y mạch thẳng 9,2 gam rượu đơn
chức. Cho toàn bộ lượng rượu đó tác dụng với Na thu được 2,24 lít H
2
(đktc). Xác định tên
gọi của X.
A. Đietyl oxalat B. Đimetyl oxalat. C. Đietyl ađipat D. Etyl propionat
Câu 24: Hỗn hợp A gồm một amin đơn chức, một anken, một ankan. Đốt cháy hoàn toàn
12,95 gam hỗn hợp cần V lít O
2
(đktc) thu được 19,04 lít CO
2
(đktc); 0,56 lít N
2
(đktc) và
H
2
O. Giá trị của V là:
A. 30,520 B. 32,536 C. 31,360 D. 34,048
Câu 25: X một

amino axit no (phân tử chỉ 1 nhóm NH
2
1 nhóm COOH). Cho
0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol
NaOH vào Y sau phản ứng đem cô cạn thu được 7,895 gam chất rắn. Chất X là:
A. Glyxin B. Alanin C. Valin D. Lysin
Câu 26: Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na
+
; 0,02 mol Ca
2+
; 0,02 mol
a mol ion X
(bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là
A.
Cl
và 0,03
B.
3
NO
và 0,01
C.
OH
và 0,03
D.
2
3
CO
và 0,03
Câu 27: Hỗn hợp X gồm CuO, Fe
2
O
3
, FeS
2
CuS. Người ta hòa tan hoàn toàn m gam X
trong dung dịch H
2
SO
4
(đặc, nóng, dư) thu được khí SO
2
, dung dịch sau phản ứng chứa
215m/107 gam muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trên vào dung dịch HNO
3
(đặc,
nóng, dư) thu được 11,2 lít hỗn hợp khí gồm NO
2
SO
2
t khối so với H
2
23,54.
cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,58 gam hỗn hợp muối khan. Biết trong X tổng khối
lượng các kim loại lớn hơn khối lượng oxi 4,08 gam. Phần trăm khối lượng của CuO trong
X có giá trị gần đúng nhất với:
A. 12,0% B. 9,0% C. 15,0% D. 18,0%
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 10,24 gam hỗn hợp M gồm một axit no, đơn chức, mạch hở
một ancol no, đơn chức, mạch hở thu được 9,408 lít CO
2
(đktc) 9,36 gam nước. Nếu lấy
5,12 gam M trên thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất 75% thì thu được m gam este.
Giá trị gần đúng nhất của m là?
A. 6,5 B. 3,82 C. 3,05 D. 3,85
Câu 29: Khi nhỏ từ tđến dung dịch NaOH vào dung dịch gồm a mol HCl b mol
ZnSO
4
. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên sơ đồ sau :
0
1,0
3,0
sè mol Zn(OH)
2
sè mol OH
-
0,4
Tỉ lệ a : b là
A. 3 : 2. B. 3 : 4. C. 2 : 3. D. 1 : 2.
Câu 30: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (đều tạo bởi axit no, đều không phản ứng cộng
brom trong nước) đồng phân của nhau. 0,2 mol X phản ứng với tối đa 0,3 mol NaOH, khi
đó tổng khối lượng sản phẩm hữu thu được 37,4 gam. Số cặp este tối đa thể trong
hỗn hợp X là:
A. 3 B. 1 C. 8 D. 4
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi thử môn Hóa Học được xây dựng giống với hình thức đề thi THPT Quốc gia năm 2019. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh là đề thi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 12. Đề thi làm trong vòng 50 phút, gồm 40 câu trắc nghiệm Hóa học tổng hợp kiến thức của lớp 12, đề thi có đi kèm với đáp án. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa học năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể tổng hợp kiến thức và có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các kiến thức về các môn lớp 12 như môn Toán Lớp 12, Ngữ Văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12, Sinh học lớp 12...

Đánh giá bài viết
2 714
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm