Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Trang 1/3 - Mã đề 401
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
PHÒNG QUẢN CHẤT LƯỢNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHXH - Môn: Giáo dục công dân
Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề thi có 40 câu trắc nghiệm)
Họ tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 81. Tôn giáo nào i đây ra đi Vit Nam?
A. Thiên Chúa B. Pht giáo C. Cao Đài D. Nho giáo
Câu 82. Trong thi gian gn đây, trên mng xã hi facebook xut hin nhng clip nhiu n sinh đánh bn hc, làm
tn hi nghiêm trng đến tâm sinh lí ca ngưi b hi là vi phm ni dung ca quyn
A. bt kh xâm phm v thân th ca công dân.
B. đưc pháp lut cam kết bo đm v sc khe, tính mng, danh d và nhân phm ca công dân.
C. bt kh xâm phm v sc khe, tính mng, danh d và nhân phm ca công dân.
D. đưc pháp lut bo h v sc khe, tính mng, danh d và nhân phm ca công dân.
Câu 83. K đi xe máy t đèn đ ngã tư đưng ph đâm vào xe máy ca M đang đi đến t phía đưng có tín
hiu báo màu xanh. Xe máy ca M b hng nng còn K ch b xây xát nh. K đã nhn li thuc v mình đn bù
thit hi cho M mt s tin mà M yêu cu. Thế nhưng sau khi hai bên cùng nhau gii quyết và bi thưng thit hi thì
K còn b cnh sát giao thông pht tin vì hành vi vưt đèn đ. Ai là ngưi vi phm pháp lut?
A. K B. Cnh sát giao thông C. K và M D. M.
Câu 84. Anh H say rưu đã đánh anh A trng thương và b kết án 1 năm tù giam. Khi ra tù, anh H có đến công ty F
xin vic. Tuy nhiên, giám đc Q sau khi xem h đã t chi anh vi lí do anh H tng đi tù. Bc tc vì b t chi, ti
đó anh H r anh D xông vào nhà giám đc Q đp phá đ đạc và đánh anh Q trng thương. Nhng ai i đây đã vi
phm quyn bt kh xâm phm v ch ca công dân?
A. Anh D, H, A B. Anh A, Q, D C. Anh H và D D. Anh H, A, Q
Câu 85. hình thc thc hin pháp lut nào thì ch th có th thc hin hoc không thc hin quyn đưc pháp
lutcho phép theo ý chí ca mình mà không b ép buc phi thc hin?
A. Thi hành pháp lut. B. Tuân th pháp lut. C. Áp dng pháp lut. D. S dng pháp lut.
Câu 86. Bình đng gia các dân tc nghĩa
A. bt kì phong tc, tp quán nào ca các dân tc cũng cn đưc duy trì.
B. ch duy trì văn hóa chung ca dân tc Vit Nam, không duy trì văn hóa riêng ca mi dân tc thiu s.
C. dân tc ít ngưi không đưc duy trì văn hóa tt đp ca dân tc mình.
D. truyn thng văn hóa tt đp ca các dân tc đu đưc phát huy.
Câu 87. Nghi ng nhà bà B sn xut hàng gi, công an phưng và dân quân t ý phá ca nhà bà B và vào khám nhà
. Thy vy, con trai bà B là anh K đã xông vào và đánh b thương công an viên N. Hành vi ca công an phưng và
dân quân đã vi phm quyn nào sau đây?
A. Quyn đưc pháp lut bo h v tính mng, sc khe, nhân phm, danh d.
B. Quyn bt kh xâm phm v ch .
C. Bt kh xâm phm v thân th.
D. Quyn t do ngôn lun.
Câu 88. Quy lut giá tr c đng đến điu tiết và lưu thông hàng hóa thông qua
A. giá tr ng hóa trên th trưng B. quan h cung cu
C. giá c ng hóa trên th trưng D. giá tr xã hi cn thiết ca hàng hóa
Câu 89. Dù hp đng gia ch O và công ty Z còn thi hn, nhưng sau khi ngh thai sn 6 tháng, ch O đi làm li thì
giám đc thông báo đã tìm đưc ngưi thay thế và chm dt hp đng lao đng vi ch. Ch O cn gi đơn khiếu ni
đến ai?
A. Giám đc công ty Z. B. Tòa án.
C. Ch tch y ban nhân dân xã. D. Ch tch y ban nhân dân tnh.
Câu 90. Mi dp gn tết các doanh nghip, các nhà kinh doanh thưng có nhng chính sách rt hp dn: mua 1, tng
1; gim giá 50%, đi vi các mt hàng tết. Vic làm đó th hin s vn dng ni dung nào ca quan h cung
cu?
A. Giá c th trưng nh ng đến cung - cu. B. Cung - cu nh hưng ti giá c th trưng.
C. Cung - cu nh ng ln nhau. D. Cung - cu tác đng ln nhau.
Câu 91. N và H trèo vào nhà ông K ăn trm. Ông K và v là bà S bt đưc H, còn N chy thoát. Ông K nht H vào
nhà kho ri sai hai con là M và T xung canh chng. Vì tc gin nên M T đã xông vào đánh H b thương nng.
Nhng ai đã vi phm quyn đưc pháp lut bo h tính mng, sc khe ca công dân?
Mã đề 401
Trang 2/3 - Mã đề 401
A. Ông K và bà S B. H và N C. M và T D. M, T và ông K, bà S
Câu 92. Hành vi xâm phm, gây thit hi cho các quan h xã hi đưc pháp lut bo v là hành vi
A. trái mong mun ca cá nhân. B. trái pháp lut.
C. trái phong tc tp quán. D. trái cuc sng.
Câu 93. Sau khi phát hin hành vi nhn hi l ca cán b huyn ti xã X, huyn T, tnh A, bà V cn gi đơn t cáo
đến nơi nào sau đây là đúng quy đnh ca pháp lut?
A. y ban nhân dân xã X B. y ban nhân dân huyn T
C. Ban thanh tra chính ph. D. y ban nhân dân tnh A
Câu 94. Ni dung nào i đây không thuc quyn bình đng gia v và chng trong quan h nhân thân?
A. La chn bin pháp kế hoch hóa gia đình phù hp. B. La chn tín ngưng, tôn giáo.
C. La chn nơi cư trú. D. La chn nơi làm vic, đu tư kinh doanh.
Câu 95. Anh A mua cho con gái mt chiếc xe đp đin đ đi hc. Con gái anh A đã s dng thuc tính nào ca hàng
hóa?
A. Giá tr s dng. B. Giá tr xã hi. C. Giá tr trao đi. D. Giá tr.
Câu 96. Nguyên tc nào không phi là nguyên tc bu c
A. Bình đng. B. Công khai. C. Trc tiếp. D. Ph thông.
Câu 97. Sau khi kết hôn vi anh G (20 tui), ch L (18 tui) quyết đnh hc thêm cao hc đ ly bng Thc nhưng
anh G không cho phép, nhiu ln ngăn cn. M anh G cho rng, con gái đã ly chng ri tkhông đưc phép đi hc
na, bà bt ch L nhà đ sinh con. Nhng ai i đây vi phm ni dung quyn bình đng trong hôn nhân gia đình?
A. M anh G và anh G. B. Anh G. C. Anh G và ch L. D. M anh G
Câu 98. Ch V thích âm nhc, thnh thong có sáng tác mt vài ca khúc. Nhưng không giao cho ca sĩ hát, ch thưng
chia s nhng ca khúc ca mình vi nhng ngưi bn cùng nhóm, trong đó có anh Z. Anh Z bàn vi L đã sao chép
li nhc và li mt s ca khúc ca ch V đ L sa li ta đ bài hát, cùng mt s câu trong ca khúc ri đưa X ph
nhc đ Z đi biu din mà không xin phép ch V. Nhng ai đã vi phm quyn tác gi?
A. L, Z, X B. Anh Z, L C. Ch V, anh Z, X D. X, N, K
Câu 99. B va tt nghip Đi hc vi tm bng loi gii. Cm h sơ trên tay anh đến xin vic ti mt doanh nghip
c ngoài. Giám đc G đng ý nhn anh B vào làm vic nhưng vi điu kin anh B s làm vic tùy theo s phân
công ca ông G, vi mc lương 4 triu đng trên tháng; còn các điu kin làm vic khác anh s đưc đm bo theo
quy đnh ca công ty. Giám đc G đã vi phm ni dung gì trong hp đng lao đng?
A. Quyn và nghĩa v ca mi bên. B. Tha ưc lao đng tp th.
C. Điu kin lao đng. D. Công vic làm.
Câu 100. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh; có điều
kiện sản xuất lợi ích khác nhau là nội dung nào của cạnh tranh?
A. Mục đích. B. Nguyên nhân. C. Khái niệm. D. Tính hai mặt.
Câu 101. Công dân có th hc t tiu hc đến trung hc, Đi hc, sau đi hc là ni dung mi công dân đu có
quyn
A. hc thưng xuyên. B. bình đng v cơ hi hc tp.
C. hc bt c trưng nào mà mình mun. D. hc không hn chế.
Câu 102. Trong các yếu t cu thành liu lao đng, yếu t quan trng nht là
A. k thut sn xut. B. công c lao đng.
C. h thng bình cha ca sn xut. D. kết cu h tng ca sn xut.
Câu 103. Anh B (14 tui), vn chuyn 1kg heroin thì b bt. Anh B s phi chu trách nhim
A. hành chính. B. dân s. C. k lut. D. hình s.
Câu 104. B giáo dc ly ý kiến v chương trình giáo dc ph thông tng th, bn Y cho rng vic góp ý này ch
giáo viên mi có quyn, bn P cho rng ch có các cp lãnh đo mi có quyn góp ý. Còn bn R cho rng mi công
dân đu có quyn tham gia góp ý. Ai là ngưi hiu đúng v quyn tham gia qun Nhà c và xã hi ca công
dân?
A. Bn R B. Cán b giáo viên. C. Bn Y D. Bn P
Câu 105. Bà V cho bà X vay 20 triu đng vi lãi sut theo quy đnh ca ngân hàng Nhà c Vit Nam, có giy
biên nhn vay n do bà X kí và ghi rõ h tên. Đã quá hn 6 tháng, mc dù bà V đòi nhiu ln nhưng bà X vn không
tr tin cho V. V đã thc hin pháp lut theo hình thc
A. tuân th pháp lut. B. áp dng pháp lut. C. thi hành pháp lut. D. s dng pháp lut.
Câu 106. Bt ngưi trong trưng hp khn cp đưc tiến hành khi có căn c cho rng ngưi đó
A. đang có ý đnh phm ti. B. đang chun b thc hin ti phm rt nghiêm trng.
C. đang hp bàn thc hin ti phm. D. đang lên kế hoch thc hin ti phm.
Trang 3/3 - Mã đề 401
Câu 107. Ch Lang, ngưi dân tc thiu s đi din cho quyn li ca các dân tc ít ngưi va trúng c đi biu
Quc hi. Điu này th hin bình đng gia
A. các vùng min.
B. các thành phn dân cư.
C. các dân tc trong lĩnh vc chính tr.
D. gia nhân dân min núi và min xuôi.
Câu 108. H Chí Minh nói: “Ch tch nưc cũng không có đc quyn” ý nói đến công dân bình đng
A. trưc pháp lut. B. v trách nhim pháp lí.
C. v quyn. D. v nghĩa v.
Câu 109. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta là
A. sớm ổn định quy cơ cấu dân số B. làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục
C. tăng cường công tác tự chủ cơ sở. D. nâng cao đời sống nhân dân
Câu 110. Ni dung “quy đnh bt buc đi vi tt c mi cá nhân, t chc, ai cũng x s theo pháp lut” th hin đc
trưng nào ca pháp lut dưi đây?
A. Tính xác đnh cht ch v mt hình thc B. Tính quy phm ph biến
C. Tính quan h gia pháp lut vi xã hi D. Tính quan h gia pháp lut vi đo đc
Câu 111. Pháp lut không quy đnh v nhng vic
A. nên làm. B. không đưc làm. C. phi làm. D. đưc làm.
Câu 112. “Mi ngưi có quyn sng. Tính mng con ngưi đưc pháp lut bo h. Không ai b c đot tính mng
trái lut”. Đây là ni dung đưc quy đnh trong
A. Lut bo v quyn con ngưi. B. Lut chăm sóc và phát trin.
C. quyn con ngưi. D. Hiến pháp.
Câu 113. Tranh th gia đình anh S đi vng, H ln vào ly trm xe đp đin. Bt ng, con trai anh S đi v và phát hin
H đang dt xe ra ngoài ngõ nên đã cùng bn là D dùng hung khí đánh H trng thương. Vì lo cho con trai, anh S đã sơ
cu cho H và yêu cu H không nói ra s tht. Ai s phi chu trách nhim hình s?
A. H, b con anh S và D B. B con anh S và D C. H, con trai anh S và D D. B con anh S, và H
Câu 114. Một trong những nội dung bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
A. Phát triển mạnh mkhoa học kĩ thuật. B. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản suất.
C. Phát triển mạnh mcông nghệ thông tin. D. Phát triển mạnh mngành công nghiệp cơ khí.
Câu 115. Ngày 22/5/2011, Vit Nam tiến hành bu c đi biu Quc hi và Hi đng nhân dân các cp. Công dân
nào i đây đ điu kin đưc bu c khi có ngày sinh là
A. 21/5/1994. B. 21/5/1996. C. 21/5/1993. D. 21/4/1995.
Câu 116. Khng đnh nào i đây vi phm quyn bình đng gia nam và n trong lao đng?
Lao đng nam lao đng n
A. m mi công vic ti nơi làm vic
B. có cơ hi tiếp cn vic làm như nhau
C. đưc đi x bình đng ti nơi làm vic
D. ưu tiên lao đng n trong nhng vic liên quan đến chc năng làm m.
Câu 117. N, ch ca H, là ca sĩ. Mi khi N đi biu din H thưng đưc đi theo. Mi ln như vy, H thưng ly đin
thoi ra quay ri đưa cho T, bn mình, tung lên mng đ mi ngưi xem mà không xin phép ch N và nhà sn xut K.
Nhng ai dưi đây không vi phm bn quyn sn xut?
A. K và N B. T và K C. N và H D. T và H
Câu 118. Ngưi t đ bao nhiêu tui tr lên phi chu trách nhim hình s v ti phm đc bit nghiêm trng?
A. T đ 16 tui tr lên. B. T đ 14 tui tr lên.
C. T đ 12 tui tr lên. D. T đ 18 tui tr lên.
Câu 119. Công dân thc hin quyn t cáo khi gp trưng hp
A. Ch tch UBND xã X ra quyết đnh ly hôn cho anh T và ch L.
B. Ch tch UBND xã Y ra quyết đnh thu hi đt.
C. anh T nhân viên Đin lc ngưng cung cp đin ca nhng gia đình chm đóng tin đin.
D. Cnh sát giao thông c tình làm ngơ cho ngưi vi phm.
Câu 120. Q mun thi Đi hc phm, nhưng b m Q li mun Q hc ngành Tài chính. Q phi da vào cơ s nào
i đây trong Lut Hôn nhân và gia đình đ thuyết phc cha m đng ý cho Q thc hin nguyn vng ca mình?
A. Cha m tôn trng quyn chn ngh ca con. B. Con có toàn quyn quyết đnh ngh nghip ca mình.
C. Chn ngành hc phi theo s thích ca con. D. Cha m không đưc can thip vào quyết đnh ca con.
------ HẾT ------

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh, tài liệu gồm với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.456
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm