Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD Sở GD&ĐT Đắk Nông

Trang 1/5 - Mã đề 301
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Đề thi có 05 trang)
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM 2023
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HI
Môn thi tnh phn: GDCD
Thời gian làm bài : 50 phút(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :.................................................................................
Số báo danh : ..........................................................................................
Câu 81. Quá trình sản xuất của cải vật chất sự kết hợp giữa các yếu tố bản gồm sức lao động, đối
tượng lao động và
A. nhân tố con người. B. tiềm lực vật chất.
C. tư liệu lao động. D. môi trường tự nhiên.
Câu 82. Theo quy định của pháp luật, công dân thể thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện người nào
đó
A. chất vấn bị cáo. B. theo dõi kẻ gian.
C. làm chứng vụ án. D. che giấu tội phạm.
Câu 83. Các nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm những pháp luật quy định
phải làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật. B. Sử dụng pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.
u 84. Việc công dân tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp tùy theo sở thích và phù hợp với các quy
định của pháp luật là đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Khuyến khích hợp tác và phát triển lâu dài.
B. Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
C. Có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh.
D. Chủ động tìm kiếm thị trường và khách hàng.
Câu 85. Theo quy định của pháp luật, bình đẳng giữa vợ chồng đối với tài sản chung được hiểu
vợ và chồng đều có quyền
A. sở hữu, sử dụng và đem cho. B. chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.
C. sở hữu, khai thác và đem cho. D. chiếm hữu, khai thác và trao đổi.
Câu 86. Nội dung tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp đề cập
đến đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung. B. Tính chi tiết về nội dung.
C. Tính khuôn mẫu, thuyết phục. D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 87. Công dân thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách phát biểu ý kiến nhằm xây dựng
cơ quan, trường học, địa phương mình
A. ở những nơi công cộng. B. ở những nơi có người tụ tập.
C. trong các cuộc họp của cơ quan. D. ở bất cứ nơi nào.
Câu 88. Công dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện quyền nào sau
đây?
A. Được phát triển. B. Quyền sáng tạo. C. Quyền tự do. D. Quyền học tập.
Câu 89. Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động
người lao động không được thực hiện bằng
A. hình thức tự nguyện. B. biện pháp cưỡng chế.
C. thỏa thuận trực tiếp. D. nguyên tắc bình đẳng.
Câu 90. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng,
Mã đề 301
ĐỀ CHÍNH THỨC
Trang 2/5 - Mã đề 301
sức khỏe khi
A. đánh người gây thương tích. B. giam giữ người trái phép.
C. công khai danh tính tội phạm. D. xúc phạm, hạ uy tín bạn bè.
Câu 91. Bất công dân nào đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được bình đẳng về hưởng
quyền và phải
A. đóng góp quỹ từ thiện. B. giải quyết việc làm ở địa phương.
C. tự học tập nâng cao trình độ. D. thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước.
Câu 92. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị trường thường
A. thấp hơn giá trị hàng hóa. B. thấp hơn giá trị sử dụng.
C. cao hơn giá trị hàng hóa. D. ngang với giá trị sử dụng.
Câu 93. Khi người chính mắt trong thấy xác nhận đúng người đã thực hiện tội phạm xét
thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được thì cần phải bắt người trong trường hợp
A. nguy hiểm. B. khẩn cấp. C. quả tang. D. truy nã.
Câu 94. Theo quy định của pháp luật, nước ta quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính
trị thể hiện ở việc các dân tộc đa số hay thiểu số đều được tham gia
A. phát triển kinh tế địa phương. B. quản lý nhà nước và xã hội.
C. học tập thường xuyên, suốt đời. D. khôi phục làng nghề truyền thống.
Câu 95. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về
A. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. B. tội phạm nghiêm trọng do vô ý.
C. tội phạm do lỗi cố ý. D. mọi tội phạm.
Câu 96. Khi tiến nh các hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ nào dưới đây quan trọng nhất đối với
doanh nghiệp?
A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.
B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
C. Kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.
D. Bảo vệ môi trường.
Câu 97. Theo quy định của pháp luật, công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua hình
thức dân chủ gián tiếp thực hiện trong các quyền nào dưới đây?
A. Quản lí nhà nước. B. Khiếu nại, tố cáo.
C. Kiểm tra, giám sát. D. Bầu cử, ứng cử.
Câu 98. Theo quy định của pháp luật, người đủ năng lực trách nhiệm pháp lý có hành vi xâm phạm
các quy tắc quản lý nhà nước thì phải chịu trách nhiệm
A. hành chính. B. hình sự. C. dân sự. D. kỷ luật.
Câu 99. Theo quy định của pháp luật, quyền học tập được thể hiện ở việc mọi công dân đều được
A. hưởng học bổng toàn phần. B. ưu đãi khi tuyển sinh.
C. học bất cứ nghề nào. D. đặc cách trong đánh giá.
Câu 100. Theo quy định của pháp luật, việc người dân bàn bạc và quyết định việc xây dựng hương ước
của làng là thực hiện quyền nào dưới đây?
A. Tự do ngôn luận. B. Tự quyết.
C. Tham gia quản lý nhà nước. D. Dân chủ.
Câu 101. Hành vi không đội bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường của người điều khiển,
người ngồi trên xe mô tô là vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật. D. Sử dụng pháp luật.
Câu 102. Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không góp phần vào việc thực hiện
quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực văn hóa?
Trang 3/5 - Mã đề 301
A. Tích cực tuyên truyền mê tín dị đoan. B. Bảo tồn văn hóa người bản địa.
C. Khôi phục lễ hội truyền thống. D. Bảo tồn trang phục truyền thống.
Câu 103. Trong nền sản xuất hàng hóa, sở hàng hóa này thể trao đổi được với hàng hóa kia là do
chúng có
A. chất lượng và giá trị sử dụng như nhau. B. thời gian lao động xã hội cần thiết bằng nhau.
C. giá trị sử dụng và mẫu mã giống nhau. D. mẫu mã và chất lượng tương đương nhau.
Câu 104. Trong quá trình bầu cử, khi cử tri đang bị ốm nằm viện tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ
phiếu bầu đến bệnh viện nơi cử tri đang điều trị để cử tri nhận phiếu bầu cử thể hiện nguyên tắc nào
dưới đây trong bầu cử?
A. Phổ thông. B. Trực tiếp. C. Bỏ phiếu kín. D. Bình đẳng.
Câu 105. Việc phân phối lại nguồn hàng từ nơi lãi ít đến nơi có lãi nhiều thể hiện tác động nào dưới
đây của quy luật giá trị?
A. Phân hóa người sản xuất hàng hóa. B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
C. Tăng năng suất lao động. D. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Câu 106. Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm
an toàn và bí mật thư tín, điện tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Gỡ bỏ niêm phong kho hàng. B. Từ chối giải đáp thắc mắc.
C. Phát tán nội dung điện tín. D. Tiêu hủy biên lai thu phí.
Câu 107. Theo quy định của pháp luật, quan thẩm quyền không được khám xét chỗ của công
dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có
A. người đang khống chế con tin. B. hoạt động họp gia đình.
C. đối tượng bị truy nã lẩn trốn. D. tài liệu liên quan đến vụ án.
Câu 108. Việc các trường đại học thực hiện đa dạng hóa các loại hình tuyển sinh như xét học bạ, tuyển
thẳng, thi, để tạo hội cho công dân đủ điều kiện được học góp phần thực hiện nội dung nào
dưới đây của quyền học tập?
A. Bình đẳng về cơ hội học tập. B. Học bằng nhiều hình thức khác nhau.
C. Học tập không hạn chế. D. Học thường xuyên, học suốt đời.
Câu 109. Theo quy định của pháp luật, công dân thể thực hiện quyền tố cáo trong những trường hợp
nào sau đây?
A. Nhận quyết định giải quyết khiếu nại. B. Phát hiện người làm giả con dấu.
C. Phát hiện người cần trợ giúp pháp lý. D. Bị ngăn cản khi vào khu cách ly.
Câu 110. Người năng lực trách nhiệm pháp phải chịu trách nhiệm kỉ luật khi thực hiện hành vi
nào sau đây?
A. Từ chối nhận tài sản thừa kế. B. Trì hoãn nộp thuế thu nhập.
C. Công nhân đi làm muộn giờ. D. Hủy bỏ giao dịch dân sự.
Câu 111. Anh M thỏa thuận với anh K về việc chuyên chở vật liệu cho ng trình xây dựng anh
chủ thầu. Do đến hạn đăng kiểm, anh K đã trao đổi được anh M đồng ý cho anh K tạm dừng vận
chuyển ba ngày để đưa xe đi đăng kiểm. Quá thời gian trên nhiều ngày mà anh K vẫn chưa vận chuyển
vật liệu cho anh M. Vì bị anh M liên tục gọi điện dọa sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng, trong khi vẫn
chưa hoàn thành thủ tục đăng kiểm, anh K đã liên hệ và được anh P nhân viên một trung tâm đăng kiểm
giúp đỡ. Sau khi nhận của anh K năm triệu đồng, anh P đã cấp cho anh K một tem đăng kiểm giả để sử
dụng. Dù biết sử dụng tem đăng kiểm giả là không đúng nhưng lo sợ bị anh M hủy hợp đồng nên anh K
đành chấp nhận. Anh K đồng thời phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
A. Hình sự và hành chính. B. Hình sự và dân sự.
C. Hành chính và dân sự. D. Hành chính và kỷ luật.
Câu 112. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi chị T chuẩn bị viết phiếu bầu
giúp cụ Q là người không biết chữ thì có điện thoại gọi đến nên chị T đã nhờ chị M và được chị M đồng
ý viết phiếu bầu cho cụ Q. Phát hiện chị M đã giấu cụ Q viết nội dung phiếu bầu của cụ theo ý của chị,

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD Sở GD&ĐT Đắk Nông

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD Sở GD&ĐT Đắk Nông được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn GDCD lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn GDCD.

Đánh giá bài viết
1 211
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

    Xem thêm