Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT Lấp Vò 1 - Đồng Tháp


TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC NĂM 2018
Bài thi: Khoa học xã hội
Môn thi thành phần: Giáo dục công dân
(Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề)
H và tên thí sinh:………………………………………………………………
S báo danh:…………………………………………………………………….
Câu 1. T bng sau đây, hãy chng vi câu hi?
A. 1.B 2.C 3.E 4.G 5.I. B. 1.B 2.D 3.F 4.G 5.J.
C. 1.A 2.D 3.E 4.H 5.I. D. 1.A 2.C 3.E 4.H 5.J.
BNG 01
Câu hi
Đáp án
1.  tui nào phi chu trách nhim v mi vi phm hành chính và vi phm hình
s?
A. T  18 tui tr lên.
B. T  16 tui tr lên.

tr i?
C. T 14 i 18 tui.
D. T -6 tui.

h trc ti?
E. T- tui.
F. T 6 i 16 tui.
gn máy, xe mô tô dung
tích xi lanh bao nhiêu?
Gi 50cm3 tr xung.
H. T 50cm3 tr xung.
5.  tui phi chu trách nhim hình s khi vi phm vào ti phm rt nghiêm
trc bit nghiêm trng?
I. T  14 i 16 tui.
J. T  14 i 18 tui.
[<br>]
Câu 2. T bng , hãy chng vi câu hi?
A. 6.A 7.C 8.E 9.G 10.I. B. 6.A 7.D 8.F 9.G 10.J.
C. 6.B 7.C 8.F 9.G 10.J. D. 6.B 7.C 8.E 9.H 10.I.
BNG 02
Câu hi
Đáp án
6.  tuc nh ti Lung hin nay?
A 15 tui tr lên.
B 16 tui tr lên.
7. Theo Lu t qun tài sn riêng ca
mình hoc nh cha m qu bao nhiêu tui?
C. 15 tui tr lên.
D. 16 tui tr lên.
9.Theo Lu tui kt hôn ca nam, n i
dân tc thiu st bao nhiêu tui tr lên?
E. nam 20 n 18 tui.
F. nam, n 18 tui.
9. Theo Lut Nuôi con nuôi 2010, cha m 
phi t bao nhiêu tui tr xung?
G. T 15 tui tr xung.
H. T 14 tui tr xung.
10. Theo Luc tha k tài sn gia các con (con rut,
c th hi nào?
I. c tha k 
J. Tùy thu tui.
[<br>]
Câu 3. T bng , hãy chng vi câu hi?
A. 11.A 12.C 13.F 14.G 15.I. B. 11.B 12.D 13.F 14.G 15.J.
C. 11.B 12.D 13.E 14.G 15.I. D. 11.A 12.C 13.E 14.H 15.I.
BNG 03
Câu hi
11. i gây tn hi sc khe ca i khác nh thì t l
 (%) tr lên s b truy cu trách nhim hình s?
12. ng h     n b i gi    
UBND, Công an, Tòa án, Vin kim sát gn nht?
13. Ai có quyn ra quynh bng hp khn cp?
14. n t n ca công dân?
15. Ai có quyn bóc m n thon tín ca ni khác?
MÃ Đ: 111
[<br>]
Câu 4. T bng , hãy chng vi câu hi?
A. 16.B 17.D 18.E 19.G 20.J. B. 16.A 17.D 18.F 19.H 20.J.
C. 16.B 17.C 18.F 19.G 20.I. D. 16.A 17.D 18.E 19.G 20.I.
BNG 04
Câu hi
Đáp án
16. Quyn bu c, ng c cc thc hin theo hình thc nào?
A. Dân ch gián tip.
B. Dân ch trc tip.
n nào nu s dng quyn này sai i s dng phi chu trách
nhim vi vic mình thc hin quy
C. Quyn khiu ni.
D. Quyn t cáo.
18. Ni khiu ni không ng ý vi quynh gii quyt khiu ni (hoc mt
phn quynh gii quyt khiu ni khiu ni quyc la chn mt
trong hai hình thc : tip tc khiu ni lên trên hoc kin ra
E. Toán án hành chính.
F. Tóa án nhân dân.
19. Mi quá trình khiu nu kt thúc sau quynh gii
quyt khiu ni
G. ln hai.
H. ln ba.
20. Vii Lu quân s 
hin công dân tham gia quc và xã hi phm vi
.
J. c c.
[<br>]
Câu 5. T bng , hãy chng vi câu hi?
A. 21.A 22.C 23.E 24.G 25.I. B. 21.B 22.C 23.E 24.G 25.J.
C. 21.A 22.D 23.E 24.G 25.I. D. 21.B 22.C 23.E 24.F 25.J.
BNG 05
Câu hi
Đáp án
 tuc phép m công ty, doanh nghip, hùn vn c phn doanh
nghip, thành lp các liên doanh kinh t?
A. t 18 tui tr lên.
B. t 20 tui tr lên.
i không c thành lp danh nghip?
i dân tc.
i thuc l
 quan trng nht ci sn xut, kinh doanh?
E. Np thu.
F. Bo v ng.
24. Trong các v hi, v ng rt ln s phát
trin kinh tng cc?
G. Dân s.
m nghèo.


I. Bo v rng.
J. Phòng chng ô nhing.
[<br>]
Câu 6: T bng , hãy chng vi câu hi?
A. 26.A 27.C 28.F 29.H 30.J. B. 26.B 27.D 28.F 29.G 30.J.
C. 26.A 27.C 28.E 29.G 30.J. D. 26.B 27.C 28.F 29.H 30.I.
BNG 06
Câu hi
Đáp án
u khin giao thông vi phnh v an toàn giao thông
ng b gây thit hi v tính mng hoc gây hu qu nghiêm trng v sc khe, tài sn
ci khác thì b x lý theo
A. hình s
B. hành chính.
 pht hành chính v vic trn gi nh
tip theo, T tip tc tr quân sng hp này A s b x
theo vi phm
C. hình s
D. hành chính.
28. Hành vi sn xut hàng gi giá tr i giá tr hàng thi 30 triu
ng. Hành vi này s b x lý theo vi phm
E. hình s
F. hành chính.
29. Ông A vn chuyn gia cm bnh, b ó thm quyn phát hin buc phi
tiêu hy ht s gia cm b b x pht v vi phm
G. dân s.
H. hành chính.
30. Bn M (17 tui) vì mâu thun v mt nhóm bn
ca mình  a bn M
thuc loi vi phm
I. hành chính.
J. hình s.
[<br>]
Câu 7. T bng , hãy chng vi câu hi?
A. 31.A 32.C 33.F 34.G 35.J. B. 31.B 32.C 33.F 34.H 35.J.
C. 31.B 32.C 33.E 34.G 35.I. D. 31.A 32.D 33.F 34.G 35.I.
BNG 07
Câu hi
Đáp án
31. Khi t cht hôn, hai bên nam n 
ký kt hôn bt buc phi có m?

B. Không.
32. Theo lu t qun
tài sn riêng ca mình hoc nh cha m qun khi
 bao nhiêu tr lên?
C. 15 tui.
D. 16 tui.
33. Theo Lu bao nhiêu tui thì
quyn kí kt hng?
E. 15 tui.
F. 18 tui.
34. Chính sách quan trng nht ca Nhà nc góp
phy vic kinh doanh phát trin là?
G. Tng kinh doanh thun lng.
H. Khuyn khích m rng sn xut và kinh doanh.
t hôn?
I quynh tòa án.
i s ch
kt hôn.
[<br>]
Câu 8. T bng , hãy chng vi câu hi?
A. 36.A 37.C 38.E 39.G 40.J. B. 36.B 37.C 38.E 39.G 40.I.
C. 36.A 37.D 38.E 39.H 40.J. D. 36.A 37.D 38F 39.G 40.J.
BNG 08
Câu hi
Đáp án
36. Ngun gc ca tôn giáo?
A. kinh t - xã hi.
B. do to hóa ca t nhiên.
37.
t dân tc.
D. liên minh gia các dân tc.
38. Hành vi hong ci thánh ca
c Chúa Trc Chúa Tri mm
E. pháp lut.
F. hong tôn giáo.
39. Pháp lut Vit Nam nghiêm cm mi hành vi th chia r
i hành vi vi phm quyng gia các dân tu b
G. x lí nghiêm.
H. x pht nghiêm.
40. ng dân tc ni trú, hc khuyn khích s dng ting
a mình trong các hou này th
hi
I. giáo dc.

[<br>]
Câu 9: T bng , hãy chng vi câu hi??
A. 41.A 42.C 43.F 44.H 45.J. B. 41.B 42.C 43.F 44.G 45.J.
C. 41.B 42.C 43.E 44.G 45.I. D. 41.A 42.C 43.E 44.H 45.I.
BNG 09
Câu hi
Đáp án
41. Vic vi phn quyn bt kh xâm phm v thân th ca công
c th hin qua vic làm trái pháp lu
A. bi trái pháp lut.

42.  bi t, ngoài thm quyi thc hin
khi bi thì các nhân, t chc có thm quyn cn tuân th quy
nh nào khác ca pháp lut?
 tc.
m, th tc.
43. Các quyn t n cc ghi nhn trong Hin
pháp và Lunh mi quan h n gic và
E. xã hi.
F. công dân.
44. Vic khám xét nhà khôngch nhà hoi thành niên trong
nhà, thì vic tin hành khi s chng kin ca chính
quy    ti thiu ph    i láng ging
chng kin?
i.
i.
45. Thi hn tm gi i b bng hp khn cp
nu không c s chp thun ca Vin kim sát cùng cp?
I. 24 gi.
J. 12 gi.

Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT Lấp Vò 1 - Đồng Tháp, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 trường THPT Lấp Vò 1 - Đồng Tháp. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 384
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm