10 đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 có đáp án

Trang 1/4 - Mã đề 136
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gi
an phát đề
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)
Họ tên: ............................................................... Số báo danh: ...................
Câu 81: Việc nhà nước chính sách học bổng ưu tiên học sinh người dân tộc thiểu số vào các
trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các
A. công dân. B. giới tính. C. dân tộc. D. vùng miền.
Câu 82: Hiện nay, chủ trương của Nhà nước là hình thành nhiều khu công nghiệp ở nông thôn. Mục
đích quan trọng nhất của chủ trương này là hướng đến
A. giải quyết việc làm cho người lao động.
B. tạo điều kiện cho doanh nghiệp nông thôn phát triển.
C. giúp kinh tế xã hội nông thôn năng động hơn.
D. sản xuất và cung cấp hàng hóa thuận lợi.
Câu 83: Trong thời hạn bao lâu kể tkhi nhận được đề nghị xét phê chuẩn bắt người khẩn cấp,
Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn?
A. 10 giờ. B. 12 giờ. C. 18 giờ. D. 24 giờ.
Câu 84: Thị trường gồm các nhân tố cơ bản nào dưới đây?
A. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán. B. Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán.
C. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa. D. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả.
Câu 85: Ở phạm vi cơ sở, xây dựng hương ước, qui ước của địa phương là
A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
B. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.
C. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
D. những việc dân được thảo luận trước khi chính quyền quyết định.
Câu 86: Toàn bộ năng lực thể chất tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình
sản xuất gọi là
A. hoạt động sản xuất. B. sức lao động.
C. lao động. D. sản xuất vật chất.
Câu 87: Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với cách những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất,
kinh doanh là một trong những
A. tính chất của cạnh tranh. B. mục đích của cạnh tranh.
C. tính hai mặt của cạnh tranh. D. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
Câu 88: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa
A. đại diện người lao động và người sử dụng lao động.
B. người lao động và người sử dụng lao động.
C. đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động.
D. người lao động và đại diện người lao động.
Câu 89: Vai trò của pháp luật đối với công dân được thể hiện, pháp luật là phương tiện để công dân
A. thực hiện nghĩa vụ của mình. B. bảo vệ quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình.
C. bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. D. thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 90: Các cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì mà pháp luật cho phép làm là hình thức
A. tuân th pháp lut. B. thi hành pháp lut.
C. áp dng pháp lut. D. s dng pháp lut.
Câu 91: Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện pháp luật quy định
đều có quyền bầu cử và ứng cử. Quyền này thể hiện các dân tộc bình đẳng về
Mã đề 136
Trang 2/4 - Mã đề 136
A. xã hội. B. tự do ngôn luận.
C. quản lí nhà nước. D. chính trị.
Câu 92: Nội dung nào dưới đây không phải phương hướng bản của chính sách dân số nước
ta?
A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.
B. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân.
C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình.
D. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí dân số.
Câu 93: Nội dung văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi phải được diễn đạt
A. tương đối, đa nghĩa. B. tuyệt đối, một nghĩa.
C. chính xác, đa nghĩa. D. chính xác, một nghĩa.
Câu 94: Hình thức áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật do
A. cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện.
B. công dân, cơ quan, công chức thực hiện.
C. mọi cá nhân, cơ quan thẩm quyền, tổ chức thực hiện.
D. cơ quan, cá nhân có quyền thực hiện.
Câu 95: Phát hiện, tìm tòi các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên hội của con người hoạt
động
A. nghiên cứu khoa học. B. phát triển năng khiếu.
C. nghiên cứu đời sống. D. học tập thường xuyên.
Câu 96: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng trong lao động?
A. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
C. Bình đẳng trong thực hiện hợp đồng lao động.
D. Bình đẳng trong tự chủ đăng kí kinh doanh.
Câu 97: Trong cùng một điều kiện như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền nghĩa vụ của công
dân phụ thuộc vào
A. điều kiện, khả năng, ý thức của mỗi người. B. độ tuổi, hoàn cảnh, trách nhiệm mỗi người.
C. khả năng, điều kiện, hoàn cảnh mỗi người. D. năng lực, điều kiện, nhu cầu của mỗi người.
Câu 98: Đối với nhà nước ta, quyền bầu cử và ứng cử của công dân thể hiện
A. bảo vệ quyền lợi của công dân. B. bản chất dân chủ, tiến bộ.
C. bản chất giai cấp của nhà nước. D. quyền lực của nhà nước.
Câu 99: Sự gia tăng nhanh của dân số là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát triển
A. không bền vững. B. không ổn định. C. không hiệu quả. D. không liên tục.
Câu 100: Quyền tự do bản của công dân các quyền được ghi nhận trong Hiến pháp luật,
quy định mối quan hệ giữa công dân vi
A. công dân. B. pháp lut. C. a án. D. nhà nước.
Câu 101: Ở địa phương em xuất hiện một số người lạ mặt cho tiền và vận động mọi người tham gia
một tôn giáo lạ, đi ngược lại với các giá trị truyền thống của dân tộc. Trong trường hợp này, em phải
xử sự như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?
A. Nhận tiền và vận động mọi người cùng tham gia.
B. Nhận tiền nhưng không tham gia.
C. Không nhận tiền và báo chính quyền địa phương.
D. Không quan tâm cũng không nhn tin.
Câu 102: Để tiền giúp cha đẻ trị bệnh, chị H đã bán chiếc xe máy trước khi kết hôn bây
giờ chị vẫn là người sở hữu. Chị H đang thực hiện quyền gì trong quyết định tài sản riêng của mình?
A. Quyền sử dụng tài sản riêng. B. Quyền tự do đối với tài sản riêng.
C. Quyền chiếm hữu tài sản riêng. D. Quyền định đoạt tài sản riêng.
Câu 103: Chị H bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 10 tháng tuổi. Chị H cần căn cứ vào
quyền nào dưới đây để bảo vệ mình?
Trang 3/4 - Mã đề 136
A. Quyền khiếu nại. B. Quyền lao động. C. Quyền tố cáo. D. Quyền làm việc.
Câu 104: Sau khi được chuyển quyền sử dụng khu đất thổ thị trấn, ông A tự ý mua vật liệu,
thuê thợ đến xây dựng ngôi nhà hai tầng, không thiết kế và không xin phép xây dựng. Việc làm của
ông A là vi phạm
A. luật đất đai. B. hành chính. C. dân sự. D. kỉ luật.
Câu 105: Thấy N hát hay, nhà trường đã tạo điều kiện cho em tham gia diễn đàn âm nhạc để
hội được học hỏi giao lưu với các nhạc sĩ, ca nổi tiếng. Trong trường hợp này, N đã được hưởng
quyền nào dưới đây của công dân?
A. Tham vấn. B. Học tập. C. Sáng tạo. D. Phát triển.
Câu 106: Bạn A học lực giỏi, thuộc diện hộ nghèo, được miễn học phí được lĩnh học bổng,
còn các bạn khác thì không. Trường hợp này, việc được miễn học phí của bạn A thể hiện
A. bình đẳng về nghĩa vụ. B. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
C. bình đẳng về cơ hội hoàn thiện bản thân. D. bình đẳng về quyền.
Câu 107: Địa phương A huy động các nhân, tổ chức cùng tham gia thu gom rác thải hàng ngày.
Việc làm này nhằm
A. phát huy sức mạnh tập thể trong xây dựng nếp sống văn hóa.
B. xây dựng nếp sống văn minh, dân chủ ở địa phương.
C. xây dựng tinh thần đoàn kết trong bảo vệ môi trường.
D. đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường.
Câu 108: Gia đình thuộc hộ nghèo, bạn A đi học được nhà trường miễn đóng học phí. Điều này, thể
hiện phương hướng cơ bản nào của chính sách giáo dục và đào tạo?
A. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
Câu 109: Do mâu thuẫn, A nóng giận cầm bình hoa gần đó ném vào B. B tránh được, bình hoa
trúng o đầu C đang đứng gần đó. Trong tình huống này, hành vi của A vi phạm quyền nào sau
đây?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe của công dân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
Câu 110: Độ tuổi nào phải chịu trách nhiệm hình sự khi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc
phạm tội đặc biệt nghiêm trọng?
A. Từ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi. B. Từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi.
C. Từ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. D. Từ 14 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
Câu 111: Chị H giáo viên hợp đồng tại trường tiểu học của X. Do việc nhân nên chị đã
viết đơn xin nghỉ việc một tháng và đã được chấp thuận. Sau đó, chị nhận được quyết định chấm dứt
hợp đồng từ phía nhà trường do đã bố trí đủ giáo viên. Chị H không đồng ý với quyết định đó
và muốn khiếu nại. Chị H phải gửi đơn khiếu nại đến ai sau đây?
A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện của xã X. B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã X.
C. Phòng văn hóa, giáo dục huyện của xã X. D. Hiệu trưởng trường tiểu học.
Câu 112: Trong thi tuyển sinh năm 2016, nữ sinh không tay Thị T tốt nghiệp trung học phổ
thông quốc gia với số điểm 18,38 đã được Trường Đại học Hồng Đức đặc cách tuyển vào trường.
Trường Đại học Hồng Đức đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền sáng tạo của công dân.
B. Quyền học tập của công dân.
C. Quyền được phát triển của công dân.
D. Quyền được bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân.
Câu 113: Chỗ bạn thân, anh H cho anh K vay tiền không lấy lãi. Khi cần dùng đến, anh H

10 đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc 10 đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 có đáp án, tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh thử sức.

HOT Đáp án đề thi THPTQG môn GDCD 2019 được VnDoc.com cập nhật ngay sau khi hết thời gian làm bài tại đây: Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân

--------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 10 đề thi thử THPT quốc gia môn GDCD năm 2018 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
11 12.779
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

    Xem thêm