Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Đốc Binh Kiều - Đồng Tháp (Đề 011)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
THPT ĐỐC BINH KIỀU
Đề 011
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Axit hữu X thoả mãn điều kiện sau : a (g) X tác dụng với NaHCO
3
thu được V lit khí CO
2
. Đốt
cháy hoàn toàn a (g) X thu được V lít khí CO
2
cùng điều kiện. X :
A. axit oxalic hoặc axit Ađipic B. axit fomic hoặc axit oxalic
C. axit axêtic hoặc axit stêaric D. axit fomic hoặc axit axêtic
Câu 2: Tất cả các liên kết hoá học trong các phân tử sau đều liên kết ion :
A. SiF
4
B. K
2
O
2
C. Tất cả đều đúng D. Na
2
O
Câu 3: Khi nhiệt phân muối sau đây thu được hỗn hợp khí :
A. KMnO
4
B. KClO
3
C. Cu(NO
3
)
2
D. KNO
3
Câu 4: Thuỷ phân hết 7,02 g hỗn hợp X gồm glucôzơ mantôzơ trong môi trường axit được dung dịch Y.
Trung hoà Y rồi cho tác dụng hết với dung dịch Ag
2
O/NH
3
thu được 8,64 g Ag. % khối lượng matôzơ trong
X :
A. 33,33% B. 24,45% C. 48,72% D. 97,14%
Câu 5: Khi crăckinh hoàn toàn 6,6g propan thu được hỗn hợp khí X. Cho X sục chậm vào 250 ml dung dịch Br
2
thấy dung dịch Br
2
mất màu hoàn toàn còn lại V lit khí đktc t khối so với CH
4
1,1875 [Br
2
] V
giá trị :
A. 0,4 M 2,24 lit B. 0,8 M 4,48 lit C. 0,2 M 4,48 lit D. 0,4 M 4,48
lit
Câu 6: Trộn các hỗn hợp sau theo tỷ lệ số mol 1 : 1; 1.) Na Al ; 2.) K Zn ; 3.) Na Al
2
O
3
; 4.) Na
BaO. Các hỗn hợp sau tan hết trong nước :
A. Cả 1, 2, 3, 4 B. Chỉ 1 4 C. Chỉ 2 3 D. Chỉ 1 2
Câu 7: X, Y, Z 3 nguyên tố cùng chu kỳ :
Oxit của X tan trong nước tạo ra dung dịch pH > 7
Oxit của Y tan trong nước tạo ra dung dịch pH < 7
Oxit của Z vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH. Thứ tự tăng điện tích hạt nhân
của chúng :
A. X < Z < Y B. Y < Z < X C. Y < X < Z D. X < Y < Z
Câu 8: Nung 5 g hỗn hợp X gồm Ca, CuO, Fe
2
O
3
, Al
2
O
3
trong bình chân không thu được chất rắn Y. Cho Y tác
dụng hết với dung dịch HNO
3
vừa đủ thu được dung dịch Z chứa 4 muối 0,336 lit khí NO duy nhất đktc.
% khối lượng Ca trong hỗn hợp X :
A. 18% B. 20% C. 15% D. 10%
Câu 9: Pôlyme sau chỉ thể điều chế được bằng phản ứng trùng ngưng :
A. enang B. Capron C. Pôlymetylmeta Crylat D.Polyvinyl axêtat
Câu 10: Điện phân dung dịch chứa x mol NaCl, y mol CuSO
4
thu được dung dịch X pH < 7. Quan hệ giữa x
y :
A. x > 2y B. x = 2y C. x > y D. x < y
Câu 11: Cho a mol Mg b mol Zn dạng bột vào dung dịch chứa c mol Cu(NO
3
)
2
d mol AgNO
3
thu được
dung dịch chứa 3 muối. (Biết a < c +0,5d). Quan hệ giữa a, b, c, d :
A. b < c - a +
2
1
d B. b < c +
2
1
d C. a > c + d -
2
b
D. b > c - a +d
Câu 12: Xác định lượng nước cần lấy để hoà tan 19,5 g K để thu được dung dịch X chứa nồng độ chất tan
2,8% :
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 981g B. 899g C. 989g D. 898g
Câu 13: Phương pháp điều chế rượu etylic t chất nào sau đây phương pháp sinh hoá :
A. etylclorua B. etylen C. Tinh bột D. anđehitaxetic
Câu 14: Cho 4 nguyên tử
X
23
11
,
Y
24
11
,
Z
24
12
,
T
25
12
. Chọn cặp nguyên tử cùng tên gọi hoá học :
A. Chỉ cặp Y, Z B. Căp X, Y cặp Z, T C. Chỉ cặp X, Y D. Chỉ cặp Z, T
Câu 15: Cho 2,84 g hỗn hợp axit axêtic, phênol, axit benzoic tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH
0,1M, làm khô dung dịch thu được sau phản ứng thu được m (g) chất rắn khan. m giá trị :
A. 3,29 g B. 3,50 g C. 2,28 g D. 2,16 g
Câu 16: Các kim loại sau đây kim loại kiềm thổ :
A. Ca, Sr, Ba B. Mg, Ca, Ba C. Na, K, Ca D. Be, Mg, Ca, Sr,
Ba
Câu 17: thể dùng các thuốc thử sau để phân biệt dầu mỡ bôi trơn với dầu mỡ động thực vật
A. Các dung dịch CuSO
4
, HCl, NaOH B. Dung dịch NaOH, dung dịch CuSO
4
C. Dung dịch NaOH, dung dịch MgSO
4
D. Cu(OH)
2
Câu 18: Cho m
1
gam hỗn hợp K
2
O, Al
2
O
3
tan hết trong nước thu được 100 ml dung dịch Y chỉ chứa 1 muối
nồng độ 1M. Sục CO
2
vào dung dịch Y thu được m
2
gam kết tủa. m
1
m
2
giá trị :
A. 4,9 3,9 B. 14,7 11,7 C. Kết quả khác D. 9,8 7,8
Câu 19: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp NH
4
NO
3
, Cu(NO
3
)
2
, AgNO
3
, Fe(NO
3
)
2
thu được chất rắn X gồm :
A. CuO, Fe
2
O
3
, Ag
2
O B. CuO, FeO, Ag
C. Nh
4
NO
2
, CuO, FeO, Ag D.CuO, Fe
2
O
3
, Ag
Câu 20: Cho 2 lit dung dịch NH
3
0,1 M tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO
4
x mol/l. Lọc kết tủa, nung trong
không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,2g chất rắn. x giá trị :
A. 0,12 B. 2,4 C. 0,24 D. 1,2
Câu 21: Chất đồng phân những chất :
A. phân tử khối bằng nhau
B. công thức cấu tạo khác nhau tính chất khác nhau
C. cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo khác nhau
D. cùng thành phần nguyên tố
Câu 22: thể dùng chậu nhôm để đựng các dung dịch sau :
A. Dung dịch xút ăn da B. Dung dịch xôđa
C. Dung dịch amôniac D. Dung dịch nước vôi trong
Câu 23: Dung dịch X chứa 0,1 mol Mg
2+
; 0,1 mol Ca
2+
; 0,1 mol Cl
-
x mol
3
HCO
làm khô dung dịch X
bằng cách đun nóng thu được m (g) chất rắn khan. m giá trị :
A. 28,25 B. 18,95 C. 15,98 D. 25,28
Câu 24: Trong một nh kín chứa 10,8 g kim loại M chỉ một hoá trị 0,6 mol O
2
. Nung bình một thời gian,
sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu t áp suất trong bình chỉ còn bằng 75% so với ban đầu. Lấy chất rắn thu
được cho tác dụng với HCl thu được 6,72 lit H
2
đktc. M :
A. Al B. Fe C. Zn D. Mg
Câu 25: Cho các este sau : C
3
H
4
O
2
; C
4
H
6
O
2
; C
3
H
6
O
2
. este bị thuỷ phân tạo ra 2 sản phẩm đều dự phản ứng
tráng gương :
A. C
3
H
4
O
2
C
4
H
6
O
2
B. C
3
H
4
O
2
C
4
H
8
O
2
C. C
4
H
6
O
2
D. C
3
H
4
O
2
Câu 26: Cho các chất : ankin , etanal, dung dịch fomon, etyl fomiat, metanol, metyl oxalat, canxi fomiat, Natri
phênoat. Số chất thể dự phản ứng tráng gương :
A. 2 B. 6 C. 8 D. 4
Câu 27: Khoáng chất nào sau đây không chứa CaCO
3
:
A. Đá vôi B. Thạch cao C. Quặng Đôlomit D. Đá hoa cương
Câu 28: phòng hoá 22,2 g hỗn hợp X gồm các este CH
3
COOCH
3
, HCOOC
2
H
5
bằng dung dịch xut ăn da
vừa đủ thu được 21,8 g muối. Số mol CH
3
COOCH
3
HCOOC
2
H
5
trong hỗn hợp X :
A. 0,15 0,15 B. 0,1 0,2 C. 0,2 0,1 D. 0,05 0,25
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 29: Oxi hoá hợp chất hữu X mạch hở không làm mất màu dung dịch Br
2
thu được chất hữu Y. Cho
Y tác dụng với NaHCO
3
tạo khí làm đục nước vôi trong. Công thức phân tử tổng quát của X là :
A. R-CH
2
OH B. C
n
H
2n+1
CHO C. C
n
H
2n+1
CH
2
OH D. R-CHO
Câu 30: Công thức hoá học sau vừa công thức đơn giản nhất, vừa công thức phân tử :
A. CHO B. C
2
H
4
O
3
C. C
2
H
3
O D. C
2
H
5
O
Câu 31: Cho viên kẽm vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl thấy H
2
thoát ra. Lượng H
2
thoát ra thay đổi thế
nào nếu nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt dung dịch CuSO
4
.
A. thể tăng hoặc giảm B. Tăng
C. Giảm D. Không thay đổi
Câu 32: Công thức nào sau đây thể các đồng phân khi tác dụng với dung dịch NaOH nóng tạo ra 4 khí
làm xanh quì ẩm :
A. C
3
H
9
O
2
N B. C
4
H
9
O
2
N C. C
3
H
7
O
2
N D. C
2
H
7
O
2
N
Câu 33: Cho các phản ứng hoá học sau :
a.) Cl
2
+ 2KBr 2KCl + Br
2
b.) Cl
2
+2NaOH NaCl + NaClO + H
2
O
c.) Cl
2
+ Ca(OH)
2
CaOCl
2
+ H
2
O
d.) Cl
2
+ Na
2
SO
3
+ H
2
O Na
2
SO
4
+ 2HCl
Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hoá trong các phản ứgn sau :
A. a b B. cả a, b, c, d C. a d D. c d
Câu 34: thể dùng các dung dịch sau đây để làm giảm độ cứng vĩnh cửu :
A. (NH
4
)
2
CO
3
B. Ba(OH)
2
C. Ca(OH)
2
D. NaOH
Câu 35: thể dùng các dung dịch sau đây để táchAg ra khỏi hỗn hợp bột Ag, Fe, Cu, Pb không làm thay
đổi khối lượng Ag trong hỗn hợp :
A. Fe(NO
3
)
3
B. Fe
2
(SO
4
)
2
C. Hg(NO
3
)
2
D. AgNO
3
Câu 36: X một dẫn xuất của benzen công thức phân t C
7
H
9
NO
2
. Khi cho 1 mol X tác dụng đủ với dung
dịch NaOH thu được 144g muối. Công thức cấu tạo của X :
A. HCOOC
6
H
4
NO
2
B. H
2
N-C
6
H
4
COOH C. C
6
H
5
COONH
4
D.
HCOOC
6
H
4
NH
2
Câu 37: thể tồn tại hỗn hợp khí sau :
A. O
2
H
2
S B. NH
3
HCl C. O
2
SO
2
D. Cl
2
HBr
Câu 38: Cho hỗn hợp X gồm 0,06 mol Cu
2
FeS a mol CuS
2
tác dụng đủ với dung dịch HNO
3
nóng thu được
dung dịch Y chỉ chứa 2 muối khí NO duy nhất. a giá trị :
A. 0,06 B. 0,03 C. 0,02 D. 0,09
Câu 39: Cho m (g) hỗn hợp Mg, Al, Zn tác dụng với 0,448 lit Cl
2
đktc, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch axit HCl thu được dung dịch Y 0,672 lit H
2
đktc. Làm khô
dung dịch Y thu được 4,98g chất rắn khan. m giá trị :
A. 3,12 B. 1,43 C. 2,14 D. 2,86
Câu 40: Những kim loại sau thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện :
A. Zn, Mg, Ni B. Al, Fe, Cu C. Fe, Ni, Cu D. Cu, Hg, Al
Câu 41: Cho 10,6 g hỗn hợp Al, Mg, Fe tác dụng với V lit hỗn hợp Cl
2
, O
2
tỷ khối so với H
2
25,75. Phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15,75 g chất rắn. V giá trị :
A. 3,36 B. 5,60 C. 2,24 D. 1,12
Câu 42: Hợp chất hữu X công thức đơn giản nhất CH
2
O. Cho 18 g X tác dụng với dung dịch AgNO
3
dư/NH
3
thu được 21,6g Ag. Công thức phân tử của X :
A. CH
2
O B. C
6
H
12
O
6
C. C
4
H
8
O
4
D. C
2
H
4
O
2
Câu 43: Theo định nghĩa axit - ba của BronStet, bao nhiêu ion là axit trong số các ion sau : Fe
2+
, Al
3+
,
, I
-
,
3
NO
, ClO
-
, C
6
H
5
O
-
,
356
NHHC
.
A. 5 B. 6 C. 7 D. 4
Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn 4,6 g hỗn hợp X gồm 2 chất hữu A, B cùng dãy đồng đẳng (chứa C, H, O) thu
được 4,48 lit CO
2
đktc 4,8 g H
2
O. A, B khả năng phản ứng với :

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Đốc Binh Kiều - Đồng Tháp (Đề 011), với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Đốc Binh Kiều - Đồng Tháp (Đề 011). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 107
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm