Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai

Trang 1/4 - Mã đề 132 - Hóa học
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LƯƠNG THẾ VINH
ĐỀ THI THỬ
(Đề thi có 4 trang)
THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học
Ngày kiểm tra: 08/4/2018
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(40 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:………………………………………………………….
Số báo danh:……………………………………………….
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Kim loại nào sau đây phản ứng với nước dễ dàng ở nhiệt độ thường ?
A. Al. B. Mg. C. Be. D. K.
Câu 2: Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu?
A. HCl. B. NaOH. C. H
2
O. D. NaCl.
Câu 3: Nguyên liệu chủ yếu được dùng để sản xuất Al trong công nghiệp là:
A. đất sét. B. quặng boxit. C. cao lanh. D. criolit.
Câu 4: Chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon?
A. CH
4
. B. C
6
H
6
. C. C
2
H
5
Cl. D. CaC
2
.
Câu 5: Kim loại Zn có thể khử được ion nào sau đây?
A. Na
+
. B. Mg
2+
. C. Ca
2+
. D. H
+
.
Câu 6: Trong không khí, Fe(OH)
2
dễ bị oxi hóa thành Fe(OH)
3
. Fe(OH)
3
có màu
A. nâu đỏ. B. vàng lục. C. da cam. D. trắng hơi xanh.
Câu 7: Ở nhiệt độ cao, C thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với
A. O
2
. B. CO
2
. C. Al. D. ZnO.
Câu 8: Etanol được coi cồn sinh học, có tính cháy sinh nhiệt như xăng. Người ta pha trộn etanol vào
xăng để giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu xăng dầu, ngoài ra còn giúp giảm lượng CO từ 20-30%,
CO
2
khoảng 2% so với xăng khoáng thường. Kể từ ngày 1/1/2018 ở Việt Nam xăng E5 (pha 5% Etanol với
95% xăng khoáng) sẽ chính thức thay thế xăng RON 92. Công thức phân tử của etanol là
A. C
2
H
6
O
2
. B. CH
4
O. C. C
2
H
4
O
2
. D. C
2
H
6
O.
Câu 9: Chất X công thức phân tử C
4
H
8
O
2
. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công
thức CH
3
COONa. Công thức cấu tạo của X là
A. CH
3
COOC
3
H
5
. B. CH
3
COOC
2
H
5
. C. HCOOC
3
H
7
. D. C
2
H
5
COOCH
3
.
Câu 10: Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, rất độc). X
là khí nào sau đây?
A. CO. B. CO
2
. C. SO
2
. D. NO
2
.
Câu 11: Công thức của crom(III) oxit là
A. Cr
2
O
3
. B. CrO. C. CrO
3
. D. Cr(OH)
3
.
Câu 12: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
A. Tơ nilon-6. B. Xenlulozơ. C. Cao su Buna. D. Polietilen.
Câu 13: Cho các phát biểu sau:
(a) Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li, kim loại cứng nhất là Cr.
(b) Cho viên Zn vào dung dịch H
2
SO
4
loãng, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO
4
thì khí H
2
sẽ thoát ra
nhanh hơn.
(c)
Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra
sự khử ion Cl
-
.
(d) H
2
SO
4
đặc nguội, làm thụ động hóa Al, Fe nên thể dùng thùng bằng nhôm, sắt chuyên chở axit
này.
(e) Tính oxi hóa của Ag
+
> Fe
2+
> Cu
2+
.
Số phát biểu đúng là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Mã đề thi 132
Trang 2/4 - Mã đề 132 - Hóa học
Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Ở nhiệt độ thường, triolein là chất lỏng.
B. Thủy phân phenyl axetat trong kiềm dư không thu được ancol.
C. Có thể phân biệt vinyl axetat và metyl acrylat bằng dung dịch Br
2
.
D. Etyl axetat có nhiệt độ sôi thấp hơn đồng phân axit có cùng khối lượng mol phân tử.
Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam một este đơn chức X thu được 4,48 lít khí CO
2
(đktc) và 3,6 gam H
2
O.
Công thức phân tử của X là
A. C
3
H
6
O
2
. B. C
4
H
8
O
2
. C. C
5
H
10
O
2
. D. C
2
H
4
O
2
.
Câu 16: Cho 30 gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl
1,5M, thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là
A. 320. B. 720. C. 480. D. 160.
Câu 17: Cho các chất sau: buta-1,3-đien, isopren, 2-metylbut-2-en, đimetyl axetilen, vinylaxetilen. Số chất
sau khi phản ứng với H
2
(dư, xúc tác Ni, t
o
) tạo ra butan là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 18: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp rắn X gồm Cu(NO
3
)
2
, AgNO
3
, Fe(NO
3
)
2
thu được chất rắn Y chứa
các chất sau
A. CuO, Ag, FeO. B. CuO, Ag, Fe
2
O
3
. C. CuO, Ag
2
O, Fe
2
O
3
. D. Cu, Ag, FeO.
Câu 19: Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình
tam giác bằng cách đẩy nước như hình vẽ bên.
Khí X không thể là
A. H
2
. B. C
2
H
4
. C. CH
4
. D. NH
3
.
Câu 20: Sục 11,2 lít CO
2
(ở đktc) vào 200ml dung dịch Ba(OH)
2
2M. Khối lượng kết tủa thu được là
A. 59,1 gam. B. 98,5 gam. C. 78,8 gam. D. 19,7 gam.
Câu 21: Cho các chất sau: axit axetic, etylaxetat, glucozơ, xenlulozơ, Gly-Ala-Ala. Số chất tác dụng được
với Cu(OH)
2
ở nhiệt độ thường là
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 22: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 4,8 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe
2
O
3
(tỉ lệ mol là 1: 1) nung nóng
đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 3,52. B. 2,40. C. 4,48. D. 4,16.
Câu 23: Cho dãy gồm các chất sau: NaOH, AgNO
3
, HCl, NH
3
, CuSO
4
, Na
2
S, Cl
2
. Số chất trong dãy phản
ứng được với dung dịch Fe(NO
3
)
2
A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.
Câu 24: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X
Quỳ tím
Quỳ tím chuyển sang màu xanh
Z, T
Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng
Tạo kết tủa Ag
Y
Dung dịch Br
2
Kết tủa trắng
Z
Cu(OH)
2
ở nhiệt độ thường
Tạo dung dịch màu xanh lam
X, Y, Z và T lần lượt là
A. Etyl fomat, anilin, glucozơ, anđehit axetic. B. Etylamin, axit acrylic, glucozơ, anđehit axetic.
C. Lysin, anilin, axit axetic, glucozơ. D. Etylamin, phenol, glucozơ, metyl fomat.
Câu 25: Hỗn hợp A gồm hai hợp chất hữu mạch hở X (CH
6
O
3
N
2
) Y (C
2
H
7
O
3
N). A tác dụng hoàn
toàn với dung dịch NaOH đun nóng, cho khí Z làm xanh qu tím ẩm duy nhất. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Y tác dụng với dung dịch HCl tạo khí không màu.
B. X và Y đều tác dụng với dung dịch NaOH dư theo tỉ lệ mol phản ứng là 1: 1.
C. Khí Z có lực bazơ mạnh hơn NH
3
.
D. Z có tên thay thế là metanamin.
Trang 3/4 - Mã đề 132 - Hóa học
Câu 26: Cho m gam một loại quặng photphorit (chứa 22,5% tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng
vừa đủ với dung dịch H
2
SO
4
đặc để sản xuất supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat đơn thu
được là
A. 35,50%. B. 23,83%. C. 52,01%. D. 28,51%.
Câu 27: Nung nóng hỗn hợp X gồm Al Fe
2
O
3
(không không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu
được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH thì 3,36 lít khí H
2
(ở đktc) thoát ra thu được
16,8 gam phần không tan Z. Mặt khác nếu hòa tan hết hỗn hợp Y bằng dung dịch chứa hỗn hợp HCl 1M và
H
2
SO
4
0,5M thì cần V lít. Giá trị của V là
A. 0,9. B. 1,2. C. 1,0. D. 1,5.
Câu 28: Thêm từ từ 80ml dung dịch H
2
SO
4
1M vào 100ml dung dịch Na
2
CO
3
1M thu được dung dịch Y.
Cho Ba(OH)
2
dư vào dung dịch Y thì khối lượng kết tủa thu được là
A. 26,52 gam. B. 11,82 gam. C. 28,13 gam. D. 16,31 gam.
Câu 29: Thủy phân hoàn toàn a gam một chất béo X thu được 0,92 gam glixerol; 2,78 gam natri panmitat
và m gam natri oleat. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Khối lượng phân tử của X là 858.
B. Giá trị của m là 3,04.
C. Phân tử X có 5 liên kết π.
D. 1 mol X làm mất màu tối đa 2 mol Br
2
trong dung dịch.
Câu 30: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho từ từ đến dư dung dịch Al(NO
3
)
3
vào dung dịch NaOH.
(b) Sục CO
2
đến dư vào dung dịch NaAlO
2
.
(c) Cho Ba vào dung dịch Na
2
CO
3
.
(d) Dẫn khí H
2
S vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
.
(e) Cho kim loại Mg vào dung dịch FeCl
3
dư.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 31: Hỗn hợp khí hơi X gồm metan, anđehit axetic axit acrylic tỉ khối so với H
2
31,8. Đốt
cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
(dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là
A. 5,54. B. 7,74. C. 9,54. D. 7,34.
Câu 32: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl
3,
thấy có kết tủa lục xám rồi tan.
B. Thêm dung dịch kiềm vào dung dịch muối đicromat, thấy dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu
vàng.
C. Cr
2
O
3
là oxit lưỡng tính còn CrO
3
là oxit axit.
D. Hòa tan CrO
3
vào dung dịch NaOH loãng dư, thu được dung dịch có màu lục thẫm.
Câu 33: X este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C, Y este no, hai chức (X, Y đu mạch
hở). Đốt cháy hoàn toàn 46,32 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 1,92 mol O
2
. Mặt khác đun nóng 46,32
gam E cn dùng 660ml dung dịch KOH 1M, thu được một ancol duy nhất hỗn hợp chứa muối kali của
hai axit cacboxilic. Tổng số nguyên tử H có trong phân tử X và Y là
A. 16. B. 14. C. 18. D. 12.
Câu 34: X, Y lần lượt hai α-amino axit no, mạch hở (phân tử chứa 1 nhóm -COOH 1 nhóm -NH
2
),
hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp Z gồm X, Y và axit glutamic
cần vừa đủ 1,95 mol O
2
thu được H
2
O; hỗn hợp khí T gồm CO
2
N
2
tỉ khối so với H
2
bằng 20,8. Phần
trăm khối lượng của amino axit có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Z là
A. 27%. B. 32%. C. 49%. D. 41%.
Câu 35: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa x mol CuSO
4
y mol NaCl (2x < y)
bằng dòng điện một chiều có cường độ 2,68A, sau thời gian t giờ thu được dung dịch Y có khối lượng giảm
so với dung dịch đầu là 18,95 gam. Thêm tiếp lượng dư Al vào dung dịch Y, thấy thoát ra 3,36 lít khí H
2
(ở
đktc) và dung dịch sau phản ứng chứa 2 chất tan có số mol bằng nhau. Giá trị của t là
A. 4 giờ. B. 5 giờ. C. 6 giờ. D. 3 giờ.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai, với 40 câu hỏi, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 50 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 08 tháng 04 năm 2018 nhằm giúp các em học sinh lớp 12 đánh giá đúng năng lực bản thân, làm quen với hình thức và không khí buổi thi cử, đề thi có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 306
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm