Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Thạnh Đông A - Kiên Giang

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT THẠNH ĐÔNG A
TỔ SỬ - ĐỊA- GDCD
(Đề thi gồm 4 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Lịch sử
Thời gian làm i: 50 phút (không kể thời gian phát
đề)
đề: 101
Họ tên:................................................... Số o danh:.........................
Câu 1: Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 do
A. sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương
B. thắng lợi của quân đồng minh với chủ nghĩa phát xít
C. sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc
D. ngh thuật khởi nghĩa linh hoạt, sáng tạo
Câu 2: Ngày 12/4/1944, Hồ Chí Minh viết: Cuộc kháng chiên của ta lag một cuộc kháng chiến
toàn dân nên phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Cuộc kháng chiến trên đây diễn ra trong
bối cảnh o?
A. Khi nhân dân Việt Nam chưa chính quyền cách mạng
B. Khi nhân dân Việt Nam đã chính quyền cách mạng
C. Khi nước Việt Nam mới đang dần hình thành
D. Khi các lực lượng đồng minh đang chuẩn bị vào Việt Nam
Câu 3: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào yêu nước dân chủ sản Việt Nam trong những
năm 20 của thế kỉ XX
A. đào tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ cho phong trào yêu ớc n tộc n chủ Việt Nam
B. góp phần c mạnh mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam, bồi đắp truyền thống
yêu ớc
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. góp phần khảo t thử nghiệm một con đường cứu nước mới theo khuynh hướng dân ch
sản
D. chứng tỏ sự bất lực của hệ thống tưởng dân chủ sản, độc lập dân tộc không gắn liền với
con đường sản
Câu 4: Nguyên nhân quyết định sự bùng nổ của phong trào ch mạng 1930 1931
A. Hậu quả của cuộc khủng khoảng kinh tế 1929 1933
B. u thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp tay sai phát triển gay gắt
C. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo đấu tranh
D. những tác đọng của tình hình thế giới
Câu 5: Yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến việc tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành?
A. Do tinh thần yêu nước thương dân, ý chí đánh đuổi giặc Pháp của Nguyễn Tất Thành
B. Những hoạt động cứu ớc của các vị tiền bối diễn ra sôi nổi nhưng đều thất bại
C. Phong trào cách mạng thế giới diễn ra mạnh mẽ c cách mạng Việt Nam
D. Do yêu cầu của s nghiệp giải phóng dân tộc cần tìm ra con đường cứu nước phù hợp
Câu 6: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông ơng (tháng 2 1951) mốc đánh
dấu ớc phát triển mới trong quá trình lãnh đạo trưởng thành của Đảng
A. Đại hội xây dựng ch nghĩa hội B. Đại hội kháng chiến toàn dân
C. Đại hội kháng chiến thắng lợi D. Đại hội xây dựng bảo vệ T quốc
Câu 7: Ý nào dưới đây không phải tính chất của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt
Nam (1945 1954)?
A. một cuộc chiến tranh nhân dân, chính nghĩa
B. một cuộc chiến tranh yêu nước, bảo v Tổ quốc
C. một cuộc cách mạng giải phóng n tộc
D. một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân điển hình
Câu 8: Ý o dưới đây không phải yếu tố chủ quan đảm bảo cho khởi nghĩa Yên Thế tồn tại trong
thời gian i
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Nghĩa quân biết dựa dân vừa chiến đấu vừa sản xuất
B. Nghĩa quân biết khai thác tốt địa nh, địa vật để chiến đấu lâu dài
C. Nghĩa quân biết vận dụng chiến lược hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài
D. Thực n Pháp muốn chấm dứt xung đột để tiến hành khai thác thuộc địa Bắc
Câu 9: Cuộc vận động dân chủ 1936 1939 một phong trào
A. tính chất dân chủ B. chỉ mang tính dân tộc
C. không mang tính cách mạng D. mang tính chất cải lương
Câu 10: Kết quả cuộc đấu tranh dành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ
A. lực lượng trang giữ vai trò quyết định B. điều kiện khách quan giữ vai trò
quyết định
C. tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt D. điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết
định
Câu 11: Điểm khác nhau của chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới
thu đông năm 1950 của quân dân Việt Nam v
A. địa hình tác chiến B. loại nh chiến dịch C. đối ợng tác chiến D. lực
lượng chủ yếu
Câu 12: Ý nghĩa then chốt của cuộc ch mạng khoa học công nghệ hiện đại
A. làm thay đổi bản các nhân tố sản xuất B. đưa loài người sang nền văn
minh mới
C. thay đổi to lớn về cấu dân cư, chất ợng nhân lực D. nâng cao mức sống chất
lượng cuộc sống
Câu 13: Từ bài học sụp đổ của chế độ hội chủ nghĩa Liên các nước Đông Âu, cần rút ra
bài học trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam?
A. Thực hiện chính sách “đóng cửa” nhằm hạn chế những ảnh hưởng từ bên ngoài
B. Cải tổ, đổi mói về kinh tế - hội trước tiên, sau đó mới đến cải tổ, đổi mới về chính trị
C. Duy trì sự nh đạo của Đảng cộng sản, không chấp nhận đa nguyên chính trị

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Thạnh Đông A - Kiên Giang. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Thạnh Đông A - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 839
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm