Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ văn năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai

S GD VÀ ĐT ĐNG NAI
TRƢNG THPT CHUYÊN
LƢƠNG THẾ VINH
ĐỀ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NG VĂN
Ngày thi: 08 / 4 / 2018
Thi gian làm bài: 120 phút, không k thời gian phát đề
Đề thi có: 02 trang
H và tên thí sinh: ……………………………………………………………
S báo danh: …………………………………………………………………….
PHN I: ĐỌC HIU (3.0 điểm)
Đọc đon trích sau và tr li câu hi t 01 đến 04:
Tt c đều đang tốt đẹp thì chiếc váy ca một người đẹp trong đêm chung kết cuc thi
Hoa hu thế giới người Vit liên tc b mc vào nhng chiếc đinh đóng trên sàn diễn. ngay
lp tc, cái thói cu th ăn thật làm di mà chúng ta vn gp lâu nay lại thò cái đuôi của nó ra.
Tôi không làm sao hiu ni mt hoạt động văn hóa lớn như vậy, người ta li th
cu th. Có th ai đó đọc nhng li này ca tôi s khó chu và nói: Có mi chuyện cái đinh
lm lời. Vâng. Nhưng mọi chuyn li bắt đầu t những điều rt nh.
như việc đi bộ trong thành ph. Việc đi bộ cho thy s cu th tính ích k ca
chúng ta. Chúng ta ci trần, đủng đỉnh đi qua đường như đi trong sân nhà mình, mặc cho đèn
đỏ hay đèn xanh. vừa đi vừa xỉa răng. Chúng ta điềm nhiên đi trên lòng đưng theo ý
mun ca mình. Tôi không tin th xây dựng được một đời sng hiện đại, văn minh khi thói
cu th tùy tin n tn ti quá nhiu trong thc tế. tôi nghĩ, mun xây dng một đất
nước hiện đại, văn minh thì chúng ta phi bắt đầu t việc đi bộ.
Lại nghĩ đến vic tùy tin chm gi bay […] thất vọng, chán chường. Chiếc máy
bay hiện đại như mọi chiếc máy bay trên thế gii. Bu tri rộng như mọi bu tri trên thế
gii. Ch có trách nhim và kh năng của ngưi thc hin là khác mà thôi.
Tr li vi mấy cái đinh trên sàn diễn ca cuc thi Hoa hu 2007. l người Vit
Nam còn cn phi hc hi nhiu lm mi không b thế gii b rơi. thuật đóng một cái đinh
đâu phải chuyện khó khăn gì. Nhưng chiếc đinh vẫn c tri lên trên cái sàn din ch làm trưc
đó ít ngày. tôi luôn luôn tin rằng: đóng một cái đinh không xong, thì đừng nói đến nhng
vic lớn hơn. Những cái đinh tuy nhỏ, nhưng lỗ đinh vẫn đủ cho chúng ta ghé mt nhìn vào
bên trong ca c ngôi nhà.
(Theo Chiếc đinh nh nhưng ni bun thì ln, i tp Ng văn 12, Tập mt,
Nxb Giáo dc, 2008, tr.83-84)
Câu 1. Ch ra thao tác lp lun chính của đoạn trích. (0.5 điểm)
Câu 2. Nêu ni dung ca đon trích. (0.5 đim)
Câu 3. sao tác gi li tht vọng, chán chƣờng khi nghĩ đến vic y tin chm gi bay
ca các hãng hàng không? (1.0 điểm)
Câu 4. Anh/ch đồng ý vi nhận định: nhng cái đinh tuy nhỏ, nhưng lỗ đinh vẫn đ cho
chúng ta ghé mt nhìn vào bên trong ca c ngôi nhà không? Vì sao? (1.0 điểm)
PHN II: LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm)
Hãy viết một đoạn n ngn (khong 200 ch) trình bày suy nghĩ của anh/ch v quan
điểm: đóng một cái đinh không xong, thì đừng nói đến nhng vic lớn hơn.
Câu 2 (5.0 điểm)
Cm nhn v đẹp khut lp trong tâm hn nhân vt ngƣi v nht (V nht - Kim Lân).
T đó, y liên h vi nhân vt Th N (Chí Phèo - Nam Cao) để thấy điểm gp g trong
quan nim v v đẹp con ngƣời của hai nhà văn.
- HT -
S GD VÀ ĐT ĐNG NAI
TRƢNG THPT CHUYÊN
LƢƠNG THẾ VINH
NG DN CHM Đ THI TH THPT QUC GIA
NĂM 2018
Bài thi: NG VĂN
ng dn chm có: 02 trang
Phn
Ni dung
Đim
I
Đọc hiu
3.0
1. Thao tác lp lun chính: Bình lun
0.5
2. Nội dung của đoạn trích: Quan điểm cùng thái độ phê phán của tác giả trƣớc
thói cẩu thả và tùy tiện trong lối sống của một bộ phận ngƣời Việt Nam.
0.5
3. Tác gi tht vọng, chán chƣờng khi nghĩ đến vic y tin chm gi bay ca
các hãng hàng không là vì:
- điều y cho thy kh năng thực hiện chƣa tốt, nht là tinh thn trách
nhiệm chƣa cao của mt b phận ngƣi Vit Nam.
- Chúng ta đầy d các điều kiện để th bay đúng giờ nhƣng chúng ta
thiếu trách nhim nên có sy tin chm gi bay.
(HS ch cn tr li 01 trong 02 ý trên)
1.0
4. Thí sinh th hiện đƣợc quan điểm ca mình v nhận định đƣợc đƣa ra câu
hỏi: đồng tình hoặc không đồng tình. gii thuyết phc do la chn quan
điểm.
Gi ý:
- Mt vic nh th hin nhân cách, bản lĩnh, năng lực ln.
- Mt chuyn nh nhƣng có khi có ảnh hƣởng lớn đến kết qu.
1.0
II
Làm văn
7.0
1. HS viết được đoạn văn bàn v thông điệp ca nhn định:
a. Yêu cu v năng: đảm bo cấu trúc đoạn văn; diễn đạt lƣu loát, không
mc lỗi bản v diễn đạt, chính tả; đảm bảo ơng đối dung ợng nhƣ yêu
cu ca đ.
b. Yêu cu v kiến thc:
Đoạn văn cần đảm bo nhng ý chính sau:
- Xác định đúng thông điệp: m mt chuyn nh không chu đáo, thiếu
trách nhiệm thì đừng hi vọng làm đƣợc nhng chuyn ln lao.
- Bàn lun:
+ Thành công và giá tr cuc sống thƣờng bắt đầu t nhng vic rt nh chúng
ta vn làm hàng ngày. Bi thế đừng xem thƣờng tiu tiết, đừng làm nhng vic
nh với thái độ cu th.
+ Hoàn thành tt nhng vic nh trong cuc sng s góp phn hình thành
nhng phm cht cn thiết để con ngƣời th m đƣc nhng vic ln lao,
vĩ đại.
0.5
1.5

Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ văn

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ văn năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai, nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả môn Ngữ văn một cách đơn giản hơn.

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ văn năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Cao Bằng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 658
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Văn Xem thêm