Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Lương Phú - Thái Nguyên

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD-ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)
đề: 132
(Thí sinh không được s dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... S báo danh: .............................
Câu 81: Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối 200 thể đực mang kiểu gen AA; 400
thể cái mang kiểu gen Aa; 600 thể cái mang kiểu gen aa; Tần số alen của quần thể cấu trúc di
truyền của F1 là:
A. A = 0,6; a = 0,4 0,2AA : 0,8Aa; B. A = 0,7; a = 0,3 0,2AA : 0,8Aa;
C. A = 0,7; a = 0,3 0,4AA : 0,6Aa; D. A = 0,4; a = 0,6 0,8AA : 0,2Aa;
Câu 82: Một quần thể sóc sống trong môi trường tổng diện tích 300 ha mật độ thể tại thời
điểm cuối năm 2016 15 thể/ha. Cho rằng không di cư, không nhập cư. Theo lí thuyết,
bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tại thời điểm cuối m 2016, quần thể tổng số 4500 thể.
II. Nếu tỉ lệ sinh sản 12%/năm; t lệ tử vong 9%/năm thì sau 1 năm quần thể số thể là
4635.
III. Nếu tỉ lệ sinh sản 15%/năm; tỉ lệ tử vong là 5%/năm thì sau 2 năm quần thể mật độ
18,15 thể/ha;
IV. Nếu sau 1 m quần thể 4500 thể thì thể trong 1 m đã qua các thể của quần thể
này không sinh sản.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 83: một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen quy định. Trong kiểu
gen, khi đồng thời cả hai loại alen trội A B thì cho hoa đỏ, khi ch một loại alen trội A hoặc
B thì cho hoa hồng, còn khi không alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho P: cây hoa hồng thuần
chủng giao phấn với cây hoa đỏ, thu được F
1
gồm 50% cây hoa đỏ 50% cây hoa hồng. Biết rằng
không xảy ra đột biến. Theo thuyết, bao nhiêu phép lai dưới đây phù hợp với tất cả các thông
tin trên?
(1) AAbb AaBb; (2) aaBB AaBb; (3) Aabb AaBB;
(4) aaBB AaBB; (5) aaBb AaBB; (6) AAbb AABb;
Đáp án đúng là:
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 84: bao nhiêu biện pháp sau đây đã sử dụng không bền vững tài nguyên thiên nhiên?
I. Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện.
II. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch.
III. Chống xói mòn chống ngập mặn cho đất.
IV. Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ phục vụ cho phát triển kinh tế.
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 85: Một số hiện tượng như mưa lũ, chặt phá rừng, ... thể dẫn đến hiện tượng thiếu hụt các
nguyên tố dinh dưỡng như nitơ (N), phốtpho (P), canxi (Ca) cần cho một hệ sinh thái, nhưng
nguyên tố cácbon (C) hầu như không bao giờ thiếu cho c hoạt động sống của các hệ sinh thái. Đó
do:
A. các loài nấm vi khuẩn cộng sinh giúp thực vật dễ dàng tiếp nhận sử dụng hiệu quả
cacbon từ môi trường.
B. lượng cacbon các loài sinh vật cần sử dụng cho các hoạt động sống không đáng kể.
C. các nguyên tố dinh dưỡng khác nguồn gốc từ đất, còn cacbon nguồn gốc t không khí.
D. thực vật thể tạo ra cacbon của riêng chúng từ nước ánh sáng mặt trời.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 86: Chiều cao cây được di truyền theo kiểu tương tác tích lũy, mỗi gen 2 alen các gen
phân ly độc lập với nhau. một loài cây, chiều cao cây dao động từ 6 đến 36 cm. Người ta tiến
hành lai cây cao 6 cm với y cao 36 cm cho đời con đều cao 21 cm. F
2
, người ta đo chiều cao
của tất cả các cây kết quả cho thấy 1/64 số cây chiều cao 6 cm. Cho c nhận định sau:
(1) 3 cặp gen quy định chiều cao cây.
(2) F
2
6 loại kiểu hình khác nhau.
(3) thể 7 loại kiểu gen cho chiều cao 21 cm.
(4) F
2
, tỉ lệ cây cao 11 cm bằng tỉ lệ cây cao 26 cm.
bao nhiêu nhận định đúng ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 87: Phả hệ dưới đây tả sự di truyền của bệnh phêninkêtô niệu (P) bệnh màu (M)
người.
Cho biết các bệnh đều do một trong hai alen của gen gây ra, quần thể người đạt trạng thái cân
bằng di truyền tần số alen trội alen lặn quy định bệnh P lần lượt là 0,8 0,2. bao nhiêu
kết luận sau đây đúng?
I. Người bị bệnh P không enzim chuyển hóa phêninalanin nên thể dẫn đến mất trí.
II. Người bị bệnh P chỉ cần loại bỏ hoàn toàn phêninalanin ra khỏi khẩu phần ăn sẽ khỏe mạnh
bình thường.
III. Xác suất cặp vợ chồng số 12 13 sinh con bị cả hai bệnh 0,43%.
IV. thể xác định kiểu gen của 5 người trong phả hệ.
V. Xác xuất mang kiểu gen dị hợp về bệnh P của người s 7 66,66%
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 88: Một quần thể thực vật đang trạng thái cân bằng di truyền tần số alen A là 0,4. Theo
thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể này là:
A. 0,42. B. 0,36. C. 0,16. D. 0,24.
Câu 89: Cho các phát biểu sau:
I. Quần số lượng loài số lượng thể của mỗi loài càng ít t càng ổn định khó bị
diệt vong sự cạnh tranh diễn ra ít;
II. S canh tranh trong từng loài một trong những nhân t quan trọng ảnh hưởng đến độ đa
dạng của quần xã;
III. Số lượng thể của loài này bị số lượng thể của loài khác kìm hãm là hiện tượng khống
chế sinh học;
IV. Cấu trúc lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vùng độ cao xuống độ thấp, t bờ ra khơi
đại dương;
V. thể ứng dụng khống chế sinh học bằng việc sử dụng thiên địch thay cho việc sử dụng
thuốc trừ sâu góp phần tạo sự bền vững trong nông nghiệp;
bao nhiêu phát biểu không đúng?
A. 3 B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 90: Loại đột biến nào sau đây do tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân li?
A. Đột biến gen. B. Đột biến đa bội.
C. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. D. Đột biến lệch bội.
7
6
4
3
1
13
14
5
8
12
11
9
10
?
Nam bình thường
Nữ bình thường
Nữ bị bệnh P
Nam bị bệnh P
Nam bị bệnh M
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 91: Alen B chiều dài 306nm 2338 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen b. Một tế bào
xoma chứa cặp alen Bb tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần, số nucleotit cần cho quá trình i bản
các alen nói trên 5054 ađênin 7546 nucleotit guanin. Cho các kết luận sau:
(1) Alen B nhiều hơn alen b 3 liên kết hiđrô. (2) Alen B chiều dài lớn hơn alen b.
(3) Alen B G = X = 538; A=T = 362. (4) Alen b G = X = 540; A = T = 360.
(5) Mạch gốc của gen B b sai khác nhau tối đa 2 codon.
Số kết luận đúng là:
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 92: Cho các phát biểu sau đây về quần sinh vật:
I. Cộng sinh quan hệ chặt chẽ giữa hai loài các loài cùng có lợi.
II. Trong các quan hệ đối kháng, không loài nào được lợi.
III. Tháp sinh thái số lượng lộn ngược được tìm thấy trong quần quan hệ sinh vật chủ.
IV. Phong lan bám trên y gỗ là quan hệ sinh.
V. Trong các quan hệ hỗ trợ khác loài, ít nhất 1 loài được lợi, không loài nào bị hại.
bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 93: Đây sơ đồ chế điều hòa huyết áp:
Thông tin nào dưới đây đúng?
A. 1 - Huyết áp bình thường B. 2 - Trung khu điều hòa tim mạch.
C. 3 - Thụ thể áp lực mạch máu. D. 4 - Tim mạch máu.
Câu 94: Trong một quần thể của một loài lưỡng bội, xét 1 gen 2 alen A a; Cho biết không
đột biến xảy ra, quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quần thể 5 kiểu gen về gen trên. Tính theo
thuyết, phép lai nào sau đây giữa 2 thể của quần thể trên cho đời con tỉ lệ phân li kiểu gen
1 : 1?
A. Aa x aa; B. X
A
X
a
x X
A
Y; C. AA x Aa; D. X
A
X
A
x X
a
Y;
Câu 95: Cho các dạng biến động số lượng thể của quần thể sinh vật sau:
(1) miền Bắc Việt Nam, số lượng sát giảm mạnh vào những năm mùa động giá t, nhiệt
độ xuống dưới 8
0
C;
(2) Việt Nam, o mùa xuân mùa khí hậu ấm áp, sâu hại xuất hiện nhiều;
(3) Số lượng cây tràm rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau sự c cháy rừng tháng 3 năm 2002;
(4) Hàng năm, chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô;
(5) bờ biển Pêru, cứ 10-12 m lại dòng nước nóng chảy về làm chết hàng loạt;
bao nhiêu trường hợp là biến động số lượng thể của quần thể sinh vật theo chu kì?
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 96: một loài thực vật, cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời F
1
tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa
vàng: 1 cây hoa trắng. Cho tất cả cây hoa đỏ F
1
giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu hình đời F
2
sẽ
như thế nào?
A. 12 cây hoa đỏ: 6 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng
B. 64 cây hoa đỏ: 16 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng
C. 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng
D. 64 cây hoa đỏ: 9 cây hoa vàng: 6 cây hoa trắng
Câu 97: một loài thực vật, alen A quy định qu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng;
alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua; Biết rằng không phát sinh
2
1
Huyết áp tăng cao
4
3

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Lương Phú - Thái Nguyên, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 - 2019 môn Sinh học được tốt hơn.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Lương Phú - Thái Nguyên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 228
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm