Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 3 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BĂC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề thi gồm có 5 trang)
Mã đề : 132
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 3
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: SINH HỌC 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(40 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh: ..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T thì số liên kết hyđrô sẽ
A. giảm 1. B. giảm 2. C. tăng 1. D. tăng 2.
Câu 2: Chuỗi thức ăn nào sau đây cung cấp cho con người năng lượng cao nhất?
A. Rau muống - người B. Giun - gà - người
C. Rau - sâu - gà - người D. Rau muống - gà - người
Câu 3: Khi cây bị vàng, bón bổ sung loại phân bón chứa ion khoáng nào sau đây thể làm cây
xanh trở lại?
A. Ba
2+
. B. Ca
2+
. C. Na
+
. D. Mg
2+
.
Câu 4: Động vật nào sau đây chưa có cơ quan tiêu hóa:
A. thủy tức. B. giun đất. C. côn trùng. D. trùng roi.
Câu 5: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Tập hợp ong ở rừng Trường Sơn.
B. Tập hợp cá cóc ở rừng Tam Đảo.
C. Tập hợp chim ở Vườn Quốc gia Tràm chim.
D. Tập hợp cá ở sông Đà.
Câu 6: Để giảm kích thước của quần thể ốc ơu vàng trong tự nhiên. Xét về mặt thuyết, cách nào
trong số các cách nêu dưới đây đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất
A. Thu nhặt, tiêu hủy càng nhiều ổ trứng của chúng càng tốt
B. Hạn chế nguồn thức ăn của chúng
C. Tìm kiếm và tiêu diệt ở tuổi trưởng thành
D. Nhận nuôi thiên địch (nếu có) và thả vào tự nhiên nơi ốc bươu vàng sinh sống.
Câu 7: Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?
A. Đột biến và di – nhập gen.
B. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Di – nhập gen và giao phối không ngẫu nhiên.
D. Đột biến và chọn lọc tự nhiên.
Câu 8: Có thể hạn chế bệnh di truyền nào sau đây bằng phương pháp áp dụng chế độ ăn kiêng
A. Bệnh bạch tạng. B. Bệnh máu khó đông.
C. Bệnh phêninkêtôniệu. D. Bệnh Đao.
Câu 9: Cừu Đôly được tạo ra nhờ phương pháp:
A. lai khác loài. B. nhân bản vô tính. C. chuyển gen. D. gây đột biến.
Câu 10: Cơ thể nào sau đây, khi giảm phân bình thường không tạo được giao tử Ab?
A. AaBb. B. aaBb. C. Aabb. D. AABb.
Câu 11: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh đại
nào sau đây?
A. Đại Trung sinh. B. Đại Tân sinh. C. Đại Cổ sinh D. Đại Nguyên sinh.
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
Câu 12: Ở cây đậu thơm, tính trạng màu hoa được di truyền do 2 cặp gen không alen phân li độc lập quy
định. Trong đó, kiểu gen mặt cả 2 gen trội AB quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa
trắng. Kiểu hình hoa trắng có tối đa bao nhiêu kiểu gen?
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 13: Trường hợp nào sau đây tất ccác cá thể con đều có kiểu hình giống cá thể mẹ?
A. Gen nằm trong tế bào chất. B. Gen nằm trên NST X.
C. Gen nằm trên NST thường. D. Gen nằm trên NST Y.
Câu 14: Khi nói về sự hình thành loài bằng con đường địa lí, điều nào sau đây không đúng?
A. Thường xảy ra một cách nhanh chóng để hình thành loài mới.
B. Cách li địa nhân tố tào điều kiện cho sự phân hóa thành phần kiểu gen của các quần thể trong
loài.
C. Hình thành loài mới thường gắn liền với sự hình thành đặc điểm thích nghi.
D. Điều kiện địa lí không tạo ra các kiểu gen quy định các kiểu hình thích nghi của quần thể.
Câu 15: Trong tế bào động vật, gen ngoài nhân nằm ở đâu?
A. Màng nhân. B. Lục lạp. C. Ti thể. D. Ribôxôm.
Câu 16: Khi nói về phương pháp cấy truyền phôi ở để tạo ra các con bê con. Theo lí thuyết, phát biểu
nào sau đây đúng?
A. Những con bê con có nhóm máu giống nhau.
B. Những con bê con có thể khác nhau về kiểu gen.
C. Những con bê con có thể khác nhau về giới tính.
D. Những con bê con có kiểu hình hoàn toàn giống nhau.
Câu 17: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Đột biến gen làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định
B. Giá trị thích nghi của gen đột biến phụ thuộc vào môi trường sống
C. Đột biến gen cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa
D. Tốc độ đột biến gen phụ thuộc vào cường độ tác nhân gây đột biến
Câu 18: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B - hạt trơn, b - hạt nhăn. Hai cặp
gen này phân li độc lập với nhau. Phép lai nào sau đây sẽ không làm xuất hiện kiểu hình xanh, nhăn ở thế
hệ sau?
A. AaBb x AaBb. B. AaBb x Aabb. C. Aabb x aaBb. D. aabb x AaBB.
Câu 19: Các cây khác loài, sống trong cùng 1 môi trường, thời ra hoa khác nhau nên không thụ
phấn được với nhau. Đây là biểu hiện của dạng cách li…
A. sau hợp tử. B. nơi ở C. cơ học. D. mùa vụ.
Câu 20: Độ lớn của huyết áp, vận tốc máu tổng
tiết diện mạch của các mạch máu trong hệ mạch của
cơ thể động vật được mô tả như hình bên:
Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu
không đúng?
(1) Đường cong A, B, C trong đồ thị lần lượt biểu
diễn sự thay đổi độ lớn của huyết áp, vận tốc máu và
tổng tiết diện mạch của các mạch máu.
(2) Vận tốc máu và tổng tiết diện mạch nhìn chung t
lệ thuận với nhau.
(3) Huyết áp giảm dần từ động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.
(4) T
ại mao mạch, tổng tiết diện mạch l
à nh
ỏ nhấ
t.
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 21: Trong một opêron, nơi enzim ARN-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là
A. vùng điều hòa. B. vùng khởi động. C. vùng mã hóa. D. vùng vận hành.
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 22: Hiện tượng các con bồ nông xếp thành hàng để bắt thể hiện mối quan hệ sinh thái nào sau
đây?
A. Cộng sinh. B. Hỗ trợ cùng loài. C. Hợp tác. D. Cạnh tranh.
Câu 23: thể lưỡng bội (2n) kiểu gen AABBDDEE. một thể đột biến số lượng NST mang kiểu
gen AABBBDDEE. Thể đột biến này thuộc dạng
A. thể tam bội. B. thể bốn. C. thể ba. D. thể ba kép.
Câu 24: Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Khi môi trường đồng nhất cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt thì các thể phân bố một cách
đồng đều trong khu vực sống của quần thể.
(2). Cạnh tranh cùng loài giúp duy tổn định số lượng thể của quần thể, cân bằng với sức chứa của
môi trường.
(3). Về mặt sinh thái, sự phân bố các thể cùng loài một cách đồng đều trong môi trường ý nghĩa
giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
(4) Trong cùng một quần thể, cạnh tranh diễn ra thường xuyên giữa các thể để tranh giành nhau về
thức ăn, nơi ở, sinh sản,...
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 25: Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen 1 : 1?
A. aa × aa. B. Aa × Aa. C. Aa × AA. D. AA × aa.
Câu 26: Một quần thể thành phần kiểu gen 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Tần số alen A của quần thể
này là:
A. 0,25. B. 0,6. C. 0,5. D. 0,75.
Câu 27: Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của
A. mARN. B. mạch mã hoá. C. mạch mã gốc. D. tARN.
Câu 28: Đâu không phải là một trong số các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật?
A. Môi trường đất. B. Môi trường nước.
C. Môi trường trên cạn. D. Môi trường không khí.
Câu 29: Ở cây lúa, năng suất kinh tế được tích luỹ chủ yếu ở đâu?
A. Lá. B. Quả. C. Hoa. D. Thân.
Câu 30: Khi nói về những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế nguyên sinh, xu hướng nào
sau đây là không đúng?
A. Lưới thức ăn trở nên phức tạp hơn B. Tổng sản lượng sinh vật được tăng lên
C.
sinh thái của mỗi loài được mở rộng D. Tính đa dạng về loài tăng
Câu 31: Nghiên cứu một quần thể chim cho thấy ở thời điểm ban đẩu có 110.000 cá thể. Quần thể này có
tỉ lệ sinh 24%/năm, tỉ lệ tử vong 8%/năm, xuất 5%/năm. Sau 2 năm, số lượng thể trong quần
thể có được dự đoán là bao nhiêu?
A. 135531. B. 1477. C. 13431. D. 576.
Câu 32: Ba tế bào sinh tinh của thể kiểu gen
Aa
BD
bd
giảm phân bình thường, trong đó 1 tế bào
xảy ra hoán vị giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có thể tạo ra:
A. tối đa 8 loại giao tử. B. loại giao tử mang 3 alen lặn chiếm tỉ lệ 1/4.
C. 6 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau D. 4 loại giao tử với tỉ lệ 2 : 2 : 1 : 1.
Câu 33: Trong hệ sinh thái có những mối quan hệ sinh thái nào ?
A. Mối quan hệ qua lại giữa các sinh vật cùng loài và sinh vật khác loài với nhau
B. Mối quan hệ qua lại giữa các sinh vật cùng loài với nhau tác động qua lại giữa các sinh vật với
môi trường.
C. Mối quan hệ qua lại giữa các sinh vật với nhau và tác động qua lại giữa các sinh vật với môi trường
D. Chỉ có mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 3 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 3 trường Hàn Thuyên, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu để ôn thi THPT Quốc gia 2023. Mời các bạn cùng theo dõi.

Đề thi được xây dựng theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm, giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Đề được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Sinh học.

Đánh giá bài viết
1 77
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

    Xem thêm