Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 2 liên trường Nghệ An

Trang 1/6 - Mã đề thi 201
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
(Đề thi 05 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
H và tên thí sinh:............................................... SBD:.................
Câu 81: Quần thể giao phối ngẫu nhiên nào sau đây có tần số kiểu gen không thay đổi qua các thế
hệ từ P sang F
1
?
A. P: 30% AA : 50% Aa : 20% aa. B. P: 100% aa.
C. P: 100% Aa. D. P: 50% AA : 50% aa.
u 82: Tuổi sinh thái là
A. thời gian sống thực tế của cá thể. B. thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể.
C. tuổi thọ trung bình của loài. D. tuổi bình quân của quần thể.
Câu 83: Một số cây sống gần nhau hiện tượng liền rễ. thế, nước muối khoáng do rễ của
cây này hút vào khả năng dẫn truyền sang cây khác thông qua phần rễ liền nhau. Đây biểu
hiện của mối quan hệ
A. cạnh tranh. B. kí sinh.
C. ức chế - cảm nhiễm. D. hỗ trợ.
Câu 84: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu
trúc nào sau đây có đường kính 30 nm?
A. Sợi chất nhiễm sắc. B. Sợi cơ bản.
C. Sợi siêu xoắn. D. Crômatit.
Câu 85: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào?
A. Giống lúa lùn IR22. B. Cừu Đôly.
C. Giống lúa “gạo ng. D. Dâu tằm tam bội.
Câu 86: Trong chế điều hòa hoạt động của opêron Lac vi khuẩn E. coli, quy định tổng hợp
các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactôzơ là vai trò của
A. vùng khởi động. B. các gen cấu trúc. C. gen điều hòa. D. vùng vận hành.
Câu 87: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn đơn?
A. Lưỡng cư. B. Thú. C. Cá. D. Chim.
Câu 88: Khoảng giá trị của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh của sinh vật
được gọi là
A. sinh thái. B. khoảng thuận lợi.
C. giới hạn sinh thái. D. khoảng chống chịu.
Câu 89: Nếu kết quả của phép lai thuận lai nghịch khác nhau, đời con luôn kiểu hình giống
mẹ thì gen quy định tính trạng đang nghiên cứu nằm ở
A. NST Y. B. NST X. C. NST thường. D. ngoài nhân.
Câu 90: Phép lai P: ♀X
A
X
a
× X
a
Y tạo ra F
1
. Theo lí thuyết, F
1
không có loi kiểu gen nào sau đây?
A. X
A
Y. B. X
A
X
A
.
C. X
a
Y. D. X
A
X
a
.
Câu 91: Bước nào sau đây không có trong phương pháp lai và phân tích con lai của Menđen?
A. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến.
B. Lai các dòng thuần chủng khác nhau về một hoặc nhiều tính trạng
C. Tạo các dòng thuần chủng bằng cách cho cây tự thụ phấn.
D. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.
Câu 92: Trong tế bào thực vật, bào quan nào sau đây thực hiện quá trình hô hấp?
A. Ribôxôm. B. Ti thể. C. Lục lạp. D. Không bào.
Câu 93: Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là gì?
A. Axit amin. B. Glixêrol. C. Nuclêôxôm. D. Nuclêôtit.
Mã đề thi: 201
Trang 2/6 - Mã đề thi 201
Câu 94: Nhân tố nào sau đây cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hoá?
A. Đột biến. B. Chọn lọc tự nhiên.
C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 95: Trong lịch sử phát triển của sinh giới, loài người (H. sapiens) xuất hiện ở đại nào?
A. Nguyên sinh. B. Cổ sinh. C. Tân sinh. D. Trung sinh.
Câu 96: Phiên mã là quá trình tổng hợp
A. ADN. B. ARN. C. prôtêin. D. lipit.
Câu 97: Theo thuyết tiến hoá hiện đại, hiện tượng trao đổi các thể hoặc các giao tử giữa các
quần thể cùng loài được gọi là
A. giao phối không ngẫu nhiên. B. di nhập gen.
C. đột biến. D. chọn lọc tự nhiên.
Câu 98: Sự tương đng v cu trúc gia chi trưc ca mèo và tay ngưi là bằng chng tiến hoá nào sau
đây?
A. Bằng chứng trực tiếp. B. Bằng chứng giải phẫu so sánh.
C. Bằng chứng sinh học phân tử. D. Bằng chứng tế bào học.
Câu 99: tằm, gen quy định màu sắc trứng nằm trên NST X không alen trên NST Y, alen A
quy định trứng màu xám; alen a quy định trứng màu trắng. Dựa vào màu sắc trứng, phép lai nào
sau đây có thể sớm xác định giới tính của tằm con?
A. X
A
Y × X
a
X
a
. B. X
A
Y × X
A
X
A
. C. X
a
Y × X
A
X
a
. D. X
a
Y × X
A
X
A
.
Câu 100: Ở ruồi giấm, khi lai 2 dòng thuần chủng ruồi thân xám, cánh dài với ruồi thân đen, cánh
cụt tạo ra F
1
100% ruồi thân xám, cánh dài. Lai phân tích ruồi đực F
1
tạo ra F
2
tỉ lệ 1 ruồi thân
xám, cánh dài : 1 ruồi thân đen, cánh cụt. Theo lí thuyết, các tính trạng màu sắc thân và hình dạng
cánh chịu sự chi phối của quy luật di truyền
A. liên kết vi giới tính. B. tương tác bổ sung.
C. phân li độc lập. D. liên kết gen hoàn toàn.
Câu 101: Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học.
B. Cu trúc tuổi của qun th thay đi không ph thuc vào điều kiện sng của môi trưng.
C. Mật độ cá thể của mỗi quần thể ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.
D. Sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong môi trường.
Câu 102: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Kích thước của quần thể ổn định, không phthuộc vào điều kiện môi trường.
B. Kích thước của quần thể là khoảng không gian mà các cá thể của quần thể sinh sống.
C. Kích thước quần thể có ảnh hưởng đến mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.
D. Nếu kích thước quần th đạt mc ti đa thì các cá thể trong qun th tng tăng cưng h trợ nhau.
Câu 103: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm như sau:
Thí nghiệm này nhằm phát hiện
A. quang hợp hấp thụ CO
2
. B. hấp thải khí CO
2
.
C. sự hấp thụ O
2
trong hô hấp. D. hấp tỏa nhiệt.
Câu 104: Nuôi cấy hạt phấn của cây kiểu gen AabbDd thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng
bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội thuần chủng. Số dòng thuần chủng tối đa có thể tạo ra là
A. 2. B. 8. C. 4. D. 6.
Trang 3/6 - Mã đề thi 201
Câu 105: Đặc trưng nào dưới đây là đặc trưng cơ bản của quần xã?
A. Tỉ lệ giới tính. B. Nhóm tuổi. C. Thành phần loài. D. Mật độ cá thể.
Câu 106: Xét quá trình sinh tinh của thể kiểu gen X
D
Y. Biết trong quá trình giảm phân
một số tế bào, cặp NST thường không phân li trong giảm phân 1, các quá trình khác diễn ra bình
thường. Loại giao tử nào sau đây không được tạo ra ở cơ thể này?
A. AB aB X
D
. B. Ab Ab X
D
. C. Ab aB Y. D. AB ab Y.
Câu 107: Phân tử ARN chỉ chứa 3 loại nuclêôtit A, U, G được tổng hợp từ một gen. Các bộ ba
nào sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen này?
A. 5
ATG3
, 5
AGG3
, 5
ATA3
. B. 5
AUG3
, 5
AGG3
, 5
AUA3
.
C. 5
AUU3
, 5
AAX3
, 5
AUA3
. D. 3
ATX5
, 3
AXX5
, 3
XTX5
.
Câu 108: Sơ đồ sau đây mô tả quá trình nào đang diễn ra?
A. Dịch mã. B. Phiên mã.
C. Nhân đôi ADN. D. Điều hòa hoạt động của gen.
Câu 109: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Tập hợp chim ở rừng Pù Mát. B. Tập hợp bướm ở rừng Cúc Phương.
C. Tập hợp cỏ ở quảng trường Hồ Chí Minh. D. Tập hợp cá trắm đen ở hồ Cửa Nam.
Câu 110: Đột biến nào sau đây không m thay đổi trình tự gen trên NST?
A. Lệch bội. B. Chuyển đoạn. C. Mất đoạn. D. Đảo đoạn.
Câu 111: Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. c loài có sinh thái v đm tng nhau mt phn vn có th cùng sống trong mt sinh cảnh.
II. sinh thái ca mi loài khác vi nơi ca chúng.
III. Kích thưc thc ăn, hình thc bắt mi,... ca mi li to n các sinh ti v dinh dưỡng.
IV. Các loài cùng sng trong mt sinh cảnh chc chn có sinh thái v nhit độ trùng nhau hoàn tn.
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 112: Theo dõi sự di truyền tính trạng hói đầu ở một đại gia đình, người ta lập được đphả
hệ sau:
Biết tính trạng hói đầu do gen trội H nằm trên NST thường quy định, kiểu gen HH quy định
hói đầu, hh quy định không hói đầu, Hh quy định hói đầu nam không i đầu nữ. Theo
thuyết, có tối đa bao nhiêu người trong phả hệ trên mang kiểu gen dị hợp về tính trạng này?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 2 liên trường Nghệ An

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 2 liên trường Nghệ An để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đề thi được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm, giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Đề tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Sinh học.

Đánh giá bài viết
1 350
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

    Xem thêm