Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 1 liên trường THPT Quảng Nam

Trang 1/6 - đề 201
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
K THI THỬ THPT QUỐC GIA
BÀI THI: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
NĂM HỌC 2022 - 2023
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
NGUYỄN HIỀN-PHẠM PHÚ THỨ
LƯƠNG THẾ VINH
(Đề 6 trang)
MÔN SINH HỌC 12
Thời gian làm bài : 50 Phút; (Đề 40 câu)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 81:
Trong chn ging, để tạo ra dòng thun người ta tiến hành phương pháp o sau đây?
A.
Lai khác thứ, tự thụ phấn.
B.
Tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết.
C.
Lai kc dòng, lai xa.
D.
Lai xa, lai khác nòi.
Câu 82: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, sợi
bản sợi nhiễm sắc thể đường kính lần lượt
A. 11nm 300 nm B. 30 nm 11 nm C. 11 nm 30 nm D. 30 nm và 300 nm
Câu 83: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát
triển vượt trội bố mẹ gọi gì?
A. Bất thụ. B. Thoái hóa giống.
C. Siêu trội. D. Ưu thế lai.
Câu 84: Lưỡng sống được nước cạn
A.
hấp bằng phổi
B.
nguồn thức ăn hai môi trường đều phong phú
C.
hấp bằng da bằng phổi
D.
da luôn k
Câu 85: Thứ tự đúng trong quy trình công nghệ nhân bản cừu Đôly.
1.
Tách tế bào trứng của cừu số 1 loại bỏ nhân của tế bào trứng này.
2.
Tách tế bào tuyến vú của cừu số 2 và lấy nhân.
3.
Chuyển nhân của tế bào tuyến vào tế bào trứng đã bị loại bỏ nhân.
4.
Nuôi cấy trứng đã cấy nhân trong ống nghiệm cho phát triển thành phôi.
5.
Nuôi phôi trong môi trường nhân tạo cho phát triển thành thể trọn vẹn.
6.
Cấy phôi vào tử cung con cừu khác để phôi phát triển sinh nở bình thường.
A. 3,4,5 B. 1,2,3,4,5 C. 3,4,6 D. 1,2,3,4,6
Câu 86: Trong chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi
trường lactôzơ khi môi trường khônglactôzơ?
A.
Gen điều hòa (R) tổng hợp prôtêin ức chế.
B.
Các gen cấu trúc Z, Y,A phiên tạo ra các phân tử mARN tương ứng.
C.
Một số phân tử lactôzơ liên kết vi prôtêin ức chế.
D.
ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac tiến hành phiên mã.
Câu 87: Nitơ vai trò trong thể thực vật?
A.
Chủ yếu giữ cân bằng nước ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.
B.
thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.
C.
Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP…
D.
thành phần của photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
Câu 88: Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bảo
A. tế bào nội bì. B. tế bào biểu bì.
C. mạch ống. D. tế bào lông hút.
Câu 89: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến được sử dụng phổ biến các nhóm sinh vật
đề 201
Trang 2/6 - đề 201
nào?
A.
Thực vật động vật.
B.
Vi sinh vật và động vật.
C.
Thực vật và vi sinh vật.
D.
Thực vật, động vật vi sinh vật.
Câu 90: động vật chưa quan tiêu hóa thì
A.
thức ăn được tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào.
B.
thức ăn được tiêu hóa nội bào.
C.
một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêua ngoại bào.
D.
thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.
Câu 91: Con đường thoát hơi nước qua khí khổng đặc điểm
A.
vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng mở kkhổng.
B.
vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.
C.
vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.
D.
vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
Câu 92: Trong chế điều hòa hoạt động gen của opêron Lac vi khuẩn E.coli, gen điều hòa
vai trò
A.
quy định tổng hợp prôtêin ức chế
B.
kết thúc quá trình phiên của các gen cấu trúc
C.
quy định tổng hợp enzim phân giải lactôzơ
D.
khởi đầu quá trình phiên của các gen cấu trúc
Câu 93: Cho biết các công đoạn được tiếnnh trong chọn giống như sau:
1.
Tổ hợp gen đã được chọn cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tao ra giống thuần chủng.
2.
Tạo các dòng thuần chủng kiểu gen khác nhau.
3.
Lai các dòng thuần chủng với nhau và chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.
Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự nào sau đây?
A. 2, 1, 3 B. 3, 1, 2 C. 2, 3, 1 D. 1, 2, 3
Câu 94: quan hấp của động vật trên cạn nào sau đây trao đổi khí hiệu quả nhất?
A. Da của giun đất B. Phổi da của ếch nhái
C. Phổi của chim D. Phổi của sát
Câu 95: động vật ống tiêu hóa, thức ăn đi qua ống tiêu hóa được
A.
biến đổi học hóa học tr thành những chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ vào
máu.
B.
biến đổi hóa học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ vào máu.
C.
biến đổi học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ vào mọi tế bào.
D.
biến đổi học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ vào máu.
Câu 96: Cấy truyền phôi ý nghĩa nào sau đây?
A.
Đa dạng giống cây trồng, tạo giống mới trong thời gian ngắn
B.
Tạo ra những giống năng suất cao, phẩm chất tốt
C.
Tạo ra động vật mang gen người nhằm cung cấp nội tạng cho người bệnh.
D.
Tạo ra nhiều vật nuôi kiểu gen giống nhau.
Câu 97: Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim ADN pô limeraza
A.
bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của phân tử ADN.
B.
tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung vi mạch khuôn của ADN.
C.
nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục.
D.
tháo xoắn làm tách hai mạch của phân tử ADN.
Câu 98: Phần lớn các ion khoáng xâm nhập vào rễ theo chế ch động, diễn ra theo phương thức
vận chuyển từ nơi
A.
nồng độ thấp đến nơn nồng độ cao, đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng.
B.
nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp, cần tiêu tốn ít năng lượng.
Trang 3/6 - đề 201
C.
nồng độ thấp đến nơi nồng độ cao, không đòi hỏi tiêu tốn năng lượng.
D.
nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp, không đòi hỏi tiêu tốn năng lượng.
Câu 99: Phương án chú thích đúng cho các bộ phận ống tiêu hóa của chim là:
A.
1 - miệng ; 2 - thực quản ; 3 - diều ; 4 - dạ dày tuyến ; 5 - dạ dày ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn
B.
1 - miệng ; 2 - diều ; 3 - thực quản ; 4 - dạ dày tuyến ; 5 - dạ dày ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn
C.
1 - miệng ; 2 - diều ; 3 - thực quản ; 4 - dạ dày ; 5 - dạ dày tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn
D.
1 - miệng ; 2 - thực quản ; 3 - diều ; 4 - dạ dày ; 5 - dạ dày tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn
Câu 100: Trong các đặc điểm sau đây, mạch gỗ bao nhiêu đặc điểm?
(1)
Các tế bào nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ.
(2)
Gồm những tế bào chết.
(3)
Thành tế bào được linhin hóa.
(4)
Đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá.
(5)
Gồm những tế bào sống.
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 101: Những đặc điểm nào sau đây không đúng với sự tiêu hóa thức ăn dạ lá sách?
(1)
thức ăn được lên miệng để nhai lại
(2)
tiết pepsin HCl để tiêu hóa protein vi sinh vật và cỏ
(3)
hấp thụ bớt nước trong thức ăn
(4)
thức ăn được trộn với nước bọt được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào tiết ra
enzim tiêu hóa xenlulôzơ
Phương án trả lời đúng là:
A. (2), (3) và (4) B. (1), (2) và (3)
C. (1), (2), và (4) D. (1), (3) và (4)
Câu 102: Một trong những điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN quá trình phiên mã
sinh vật nhân thực
A.
đều theo nguyên tắc bổ sung.
B.
đều có sự hình thành các đoạn Okazaki.
C.
đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN.
D.
đều sự xúc tác của enzim ADN pôlimeraza.
Câu 103: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên như sau:
(1)
ARN pôlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã)
(2)
ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc chiều 3' 5'
(3)
ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc của gen chiều 3' 5'
(4)
Khi ARN pôlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì nó dừng phiên mã.
Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là:
A. (2) (3) (1) (4)
B. (1) (4) (3) (2)
C. (2) (1) (3) (4)
D. (1) (2) (3) (4)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 1 liên trường THPT Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 1 liên trường THPT Quảng Nam được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng làm đề thi dưới đây nhé.

Ngoài ra để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 229
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Xem thêm