Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 2 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Trang 1/5 - Mã đề 132
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
Đề gồm 05 trang
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2
NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: SINH HỌC – KHỐI 12
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề
(40 câu tr
ắc nghiệm)
Họ, tên học sinh: ..................................................................... Số báo danh ............................. Mã đề: 132
Câu 1: thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ bao nhiêu?
A. 1/8 B. 1/16. C. 1/4 D. 1/6
Câu 2: Quần thể nào sau đây có tần số alen a thấp nhất?
A. 0.2AA : 0,5Aa : 0,3aa B. 0,3AA : 0,6Aa : 0,laa.
C. 0,1 AA : 0,8Aa : 0,1 aa D. 0.4AA : 0,6aa.
Câu 3: Một đoạn của phân tADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN
được gọi
A. gen. B. anticodon. C. codon. D. mã di truyền.
Câu 4: Ý nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?
A. Sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của ADN của các loài.
B. Sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của protein của các loài.
C. Sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của mã di truyền của các loài.
D. Sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của nhiễm sắc thể của các loài.
Câu 5: Theo Đacuyn, động lực của chọn lọc tự nhiên là
A. Nhu cầu thị hiếu của con người. B. Thức ăn, kẻ thù, các nhân tố vô sinh.
C. Hình thành loài mới. D. Cuộc đấu tranh sinh tồn của sinh vật.
Câu 6: Người ta dự định nuôi các hạt phấn của một số cây cùng loài sau đó gây lưỡng bội hoá nhằm tạo ra
các dòng thuần. Để thu được nhiều dòng thuần nhất nên chọn cây nào trong số các cây có kiểu gen sau để
thực hiện?
A. AabbDDEE. B. AAbbDdEe. C. AaBbDdEe. D. AaBBDdEe.
Câu 7: Bạn đang nghiên cứu một quần thể thằn lằn và ghi nhận rằng số lượng các cá thể trưởng thành tăng
cao hơn số lượng các thể trưởng thành thu được trước đó. Một trong số nguyên nhân dẫn đến hiện
tượng này
A. tăng tỉ lệ sinh B. ng số lượng nhập cư C. tăng số lượng di cư D. giảm số lượng di cư
Câu 8: Một người đàn ông nhóm máu B, lấy người vợ nhóm máu AB, đứa con nào sau đây không thể
con của cặp vợ chồng này?
A. Nhóm A. B. Nhóm B. C. Nhóm AB. D. Nhóm O.
Câu 9: Trong quá trình sinh sản hữu tính, trong điều kiện không phát sinh đột biến, cấu trúc o sau đây
được bố mẹ truyền nguyên vẹn cho con?
A. Cặp nhiễm sắc thể. B. Tính trạng. C. Alen. D. Nhân tế bào.
Câu 10: Người ta đã dùng một loại thuốc xịt muỗi mới để diệt muỗi trong một thời gian dài, lần xịt đầu tiên
đã diệt được hầu hết các con muỗi nhưng những lần xịt sau đó thì quần thể muỗi ngày càng tăng dần kích
thước. Giải thích nào sau đây là đúng:
A. Thuốc diệt muỗi đã gây ra một đột biến đa hiệu vừa có khả năng kháng thuốc, vừa làm tăng sức sinh
sản của những con muỗi cái.
B. Thuốc diệt muỗi đã làm tăng tần số alen kháng thuốc vốn đã xuất hiện từ trước trong quần thể muỗi.
C. Thuốc diệt muỗi tạo điều kiện cho những đột biến mới phát sinh được tích lũy, làm tăng tần số
alen kháng thuốc trong quần thể.
D. Thuốc diệt muỗi là một loại tác nhân gây đột biến, đã làm xuất hiện alen kháng thuốc trong quần thể
muỗi.
Câu 11: người bình thường, gen nằm ở vị trí nào sau đây sẽ luôn không tồn tại thành từng cặp alen?
A. Trong ti thể. B. Trên nhiễm sắc thể thường.
C. Trong lục lạp. D. Trên nhiễm sắc thể giới tính X.
Trang 2/5 - Mã đề 132
Câu 12: người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định mắt nhìn màu bình thường trội hoàn toàn
so với alen a quy định bệnh mù màu. Kiểu gen nào sau đây là người nam bị mù màu?
A. X
a
X
a
. B. X
a
Y. C. X
A
X
a
. D. X
A
Y.
Câu 13: Những dạng đột biến nào sau đây dùng để xác định vị trí của gen trên NST:
A. Lặp đoạn và mất đoạn B. Chuyển đoạn và lặp đoạn
C. Mất đoạn lệch bội D. Chuyển đoạn lệch bội
Câu 14: Dựa vào cây phát sinh chủng loại sau,y cho biết hai loài nào có mối quan hệ gần gũi
nhất?
A.
1 4.
B.
6 2.
C.
3 1.
D.
4 5.
Câu 15: Một thể đực kiểu gen BD/bd giảm phân bình thường. Theo thuyết, tỉ lệ giao tử nào sau
đây không phù hợp với quá trình giảm phân của cơ thể trên?
A. 1: 1. B. 1 : 1 : 1 : 1. C. 3 : 1. D. 4 : 4 : 1 : 1.
Câu 16: Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?
A. Tôm. B. Ốc. D. Cá chép. D. Cá heo.
Câu 17: Trong quá trình sinh trưởng của cây, ánh sáng ít có tác động nhất vào giai đoạn nào:
A. Cây con. B. Sinh trưởng. C. Nảy mầm. D. Ra hoa.
Câu 18: Tiến hoá nhỏ là quá trình
A. hình thành các đơn vị phân loại trên loài, diễn ra trên qui mô rộng, thời gian dài.
B. đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
C. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
D. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình.
Câu 19: Khi nói về quá trình vận chuyển các chất trong cây, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Mạch gỗ vận chuyển đường gluco, mạch rây vận chuyển chất hữu cơ khác.
B. Mạch gỗ vận chuyển các chất từ rễ lên lá, mạch rây vận chuyển các chất từ lá xuống rễ.
C. Vận chuyển trong mạch gỗ là chủ động, còn trong mạch rây là bị động.
D. Dòng mạch gỗ luôn vận chuyển các chất vô cơ, dòng mạch rây luôn vận chuyển các chất hữu cơ.
Câu 20: Đột biến thay thế một cặp nuclêotit xảy ra ở vùng khởi động của Operôn Lac ở vi khuẩn
E coli thì không xảy ra khả năng
A. Gen cấu trúc không được phiên mã khi môi trường không có lactose.
B. Các gen cấu trúc vẫn biểu hiện bình thường .
C. Tăng sự biểu hiện của các gen cấu trúc.
D. Các gen cấu trúc không được phiên mã.
Câu 21: Thực chất của tương tác gen là:
A. Sản phẩm của các gen tác động qua lại với nhau trong sự hình thành tính trạng.
B. Sản phẩm của gen này tác động lên sự biểu hiện của một gen khác trong một kiểu gen.
C. Các tính trạng do gen quy định tác động qua lại với nhau trong một kiểu gen.
D. Các gen tác động qua lại với môi trường trong sự hình thành một kiểu hình.
Câu 22: Chức năng chính của hệ tuần hoàn là:
A. Hấp thụ chất dinh dưỡng trong thức ăn vào cơ thể.
B. Phân giải các chất cung cấp năng lượng ATP cho tế bào.
C. Trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường bên ngoài.
D. Vận chuyển các chất đến các bộ phận trong cơ thể.
Trang 3/5 - Mã đề 132
Câu 23: Một nuclêôxôm cấu trúc gồm
A. 8 phân tử histôn được hai đoạn ADN chứa 150 cặp nuclêôtit nuclêôtit quấn quanh 1 ¾ vòng xoắn.
B. lõi 8 phân tử histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 1 ¾ vòng xoắn.
C. phân tử histôn được quấn bởi một đoạn ADN dài 156 cặp nuclêôtit.
D. lõi là một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit được bọc ngoài bởi 8 phân tử prôtêin histôn.
Câu 24: Ánh sáng, nhiệt độ, độ pH, đất, nước
A. các nhân tố sinh thái vô sinh. B. các nhân tố sinh thái hữu sinh.
C. tạo nên môi trường sống của sinh vật. D. tạo nên ổ sinh thái của sinh vật.
Câu 25: Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào?
A. Đột biến gen. B. Đột biến đảo đoạn. C. Đột biến lặp đoạn. D. Đột biến đa bội.
Câu 26: Trường hợp nào sau đây không phải là hóa thạch?
A. Than đá vết lá dương xỉ . B. Dấu chân khủng long trên than bùn.
C. Mũi tên đồng, trống đồng Đông Sơn. D. Xác côn trùng trong hổ phách hàng nghìn năm.
Câu 27: Gen dài 306nm, tỷ lệ A : G = 3 : 7. Sau đột biến chiều dài gen không đổi tỷ lệ A : G =
89 : 211. Số liên kết hiđrô của gen đột biến là:
A. 2430. B. 2427. C. 2067. D. 2433.
Câu 28: Cho các nhân tố sau: Có mấy nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể ?
(1) Biến động di truyền. (2) Đột biến. (3) Giao phối không ngẫu nhiên.
(4) Giao phối ngẫu nhiên. (5) Di – nhập gen
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2
Câu 29: Người ta mang 9 tế bào E.coli từ môi trường nuôi cấy chứa đồng vị phóng xạ P32 sang nuôi
môi trường bình thường. Giả thiết các tế bào này phân chia cùng nhau, cùng thời điểm, sau một thời gian,
người ta tách chiết ADN nhân và các phân tử ADN này được tách chiết nguyên vẹn. Kết quả cho thấy tỉ l
số phân tử ADN còn chứa P32 3,125%. Vậy tổng số tế o được tách chiết ADN số lần phân chia
của mỗi tế bào ban đầu tương ứng là:
A. 288; 6. B. 288; 5. C. 576; 6. D. 576; 4.
Câu 30: Ở một loài thực vật, chiều cao cây do hai cặp gen A, a và B, b tương tác cộng gộp cùng quy định,
sự mặt của mỗi alen trội A hoặc B đều làm cây thấp đi 5 cm, khi trưởng thành cây cao nhất chiều
cao 200 cm. Hình dạng quả do một gen hai alen quy định, trong đó D quy định quả tròn trội hoàn
toàn so với d quy định quả dài. Cho phép lai bố mẹ kiểu gen: Aa BD/bd x Aa Bd/bD
thu được F
1
số cây cao 180 cm, quả tròn chiếm tỉ lệ 4,9375%. Biết không đột biến nhưng xảy ra
hoán vị gen ở cả 2 bên với tần số như nhau. Theo thuyết, có bao nhiêu nhận định dưới đây về phép
lai trên là đúng?
I.Tần số hoán vị gen của (P) là 30%.
II.Tỉ lệ cây cao 180 cm, quả dài ở F
1
là 1,5%.
III.Tỉ lệ cây cao 190 cm, quả tròn ở F
1
17,75%.
IV.
Có 7 kiểu gen quy định cây chiều cao 190 cm, quả tròn.
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 31:
một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F
1
toàn hoa đỏ. Tiếp tục cho F
1
lai với cơ thể đồng hợp lặn được thế hệ con tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây
hoa đỏ. Cho y F
1
tự thụ phấn được các hạt lai F
2
. Cho các cây F
2
tự thụ, xác suất để F
3
chắc chắn
không có sự phân tính:
A. 4/16 B. 3/16 C. 2/16 D. 7/16
Câu 32: Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 200 cá thể đực mang kiểu gen AA, 300 cá thể đực
mang kiểu gen Aa, 500 thể i mang kiểu gen aa. Khi đạt trạng thái cân bằng di truyền, cấu trúc di
truyền của quần thể là
A. 0,4225AA : 0,455Aa : 0,1225aa. B. 0,1225AA : 0,455Aa : 0,4225aa.
C. 0,5625AA : 0,375Aa : 0,0625aa. D. 0,0625AA : 0,375Aa : 0,5625aa.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 2 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 2 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng làm đề thi dưới đây nhé.

Ngoài ra để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 328
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Xem thêm