Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 1 liên trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng

Trang 1/5 - Mã đề thi 110
KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
BÀI THI MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
MÔN THI: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút
H, tên thí sinh:.....................................................................
Câu 81: Hin tượng di truyn chéo liên quan đến các tính trng do
A. gen tri nm trên NST thường
B. gen nm trên NST Y.
C. gen ln nm NST thường.
D. gen nm trên NST X.
u 82: Cơ th có kiu gen nào sau đây khi gim phân to giao t Ab vi t l 1/4
A. Aabb.
B. AaBb
C. AABb
D. AaBB
Câu 83: Gen đa hiu là hin tượng
A. mt gen có th tác động đến s biu hin ca nhiu tính trng khác nhau.
B. nhiu gen cùng tác động đến s biu hin ca nhiu tính trng.
C. mt gen có th tác động đến s biu hin ca 1 hoc 1 s tính trng.
D. nhiu gen có th tác động đến s biu hin ca 1 tính trng.
Câu 84: nhóm động vt nào sau đây, gii đực mang cp nhim sc th gii tính XX gii cái mang
cp nhim sc th gii tính XY?
A. H, báo, mèo rng.
B. Trâu, bò, hươu.
C. Gà, chim b câu, bướm.
D. Th, rui gim, chim sáo.
Câu 85: Mt loài thc vt b nhim sc th lưỡng bi 2n = 20. Người ta phát hin trong các tếo
sinh dưỡng ca mt cây đột biến đều có 30 nhim sc th. Tên gi ca th đột biến này là
A. th tam bi.
B. th t bi.
C. th ba.
D. th song nh bi.
Câu 86: Mt loài thc vt lưỡng bi, xét 3 locus gen, mi gen quy định 1 tính trng mi gen đều 2
alen, alen tri tri hoàn toàn, ba gen này nm trên 2 cp NST khác nhau. Cho 2 cây P giao phn vi
nhau to ra F1 gm 8 loi kiu hình, trong đó các cây kiu hình tri v 3 tính trng 5 loi kiu gen.
Theo lí thuyết, các cây có 2 alen tri F1 có ti đa bao nhiêu loi kiu gen?
A. 7.
B. 8.
C. 6.
D. 10.
Câu 87: Mt loài côn trùng, xét 1 gen nm trên NST thường quy định màu mt gm 2 alen, trong đó alen
A quy định mt đỏ tri hoàn toàn so vi alen a quy định mt trng. Thế h xut phát (P) ca qun th này
10% cá th mt trng, qua quá trình sinh sn đã thu được F1 20% th mt trng. Biết qun th
ca loài y, ch nhng th cùng màu mt giao phi ngu nhiên vi nhau không giao phi vi
nhng th màu mt khác không chu tác động ca c nhân t tiến hóa khác. Nếu nhng th
mt đỏ thế h F1 giao phi ngu nhiên thì t l kiu hình F2 là
A. 15 đỏ : 1 trng.
B. 3 đỏ : 1 trng.
C. 21 đỏ : 4 trng.
D. 8 đỏ : 1 trng
.
Câu 88: Trong tế o nhân thc, loi axit nucleic nào sau đây cu to 1 mch đơn dng thng
không có cp nucleotit b sung?
A. tARN.
B. mARN.
C. ADN.
D. rARN.
Câu 89:
Để phát hin v trí ca mt gen quy định tính trng nm trên NST thường, trên NST gii tính
hay trong tế bào cht, người ta dùng phương pháp nào sau đây?
A.
Giao phi cn huyết động vt.
B.
T th phn thc vt.
C.
Lai thun nghch.
D.
Lai phân tích.
Câu 90: Phát biu nào sau đây v đột biến gen là sai?
A. Đột biến gen làm xut hin các alen khác nhau cung cp nguyên liu cho quá trình tiến hoá.
B. Đột biến thay thế mt cp nuclêôtit luôn làm thay đổi chc năng ca prôtêin.
C. Mc độ gây hi ca alen đột biến ph thuc vào điu kin môi trường và t hp gen.
D. Đột biến gen có th có hi, có li hoc trung tính đối vi th đột biến.
Mã đề
110
Trang 2/5 - Mã đề thi 110
Câu 91: Trong qun th t phi, thành phn kiu gen ca qun th có xu hướng
A. duy trì t l s cá th có kiu gen d hp t.
B. tăng dn t l kiu gen d hp, gim t l kiu gen đồng hp.
C. phân hoá đa dng và phong phú v kiu gen.
D. phân hóa thành các dòng thun có KG khác nhau.
Câu 92: Mt nhóm nghiên cu thc hin thí nghim để kim chng mô hình nhân đôi ADN vùng nhân
ca tế bào nhân sơ. H đã nuôi mt s vi khun E-coli trong môi trường ch nitơ đồng v nng (
15
N).
Sau đó, h chuyn vi khun sang nuôi tiếp 5 thế h môi trường ch có nitơ đồng v nh (
14
N). Biết s ln
nhân lên ca các vi khun E-coli trong các ng nghim như nhau. Tách ADN sau mi thế h thu
được kết qu như hình dưới đây. Cho biết X là v trí ca ADN cha c hai mch
15
N; Y là v trí ca ADN
cha 1 mch
14
N và 1 mch
15
N; Z là v trí ca ADN cha c hai mch
14
N.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biu sau đây đúng?
I. Thí nghim trên đã kim chng quá trình nhân đôi ADN theo nguyên tc bn bo toàn.
II. Nếu 2 vi khun E-coli được nuôi vi các điu kin thí nghim như trên thì luôn hai mch ADN
cha
15
N mi thế h.
III. thế h th 4 t l vi khun cha ADN v trí Z là 1/8.
IV. thế h th 5, t l ADN v trí Y chiếm 1/16.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 93: Mt loài thc vt lưỡng bi 2n = 24. Gi s 6 th đột biến ca loài y được kí hiu t I
đến VI có s lượng NST trong mi tế bào sinh dưỡng như sau.
I
II
III
IV
V
VI
48
84
72
36
60
108
Cho biết s lượng NST trong tt c các cp mi tế bào ca th đột biến đều bng nhau. Trong các th
đột biến trên th đa bi chn là:
A. I, III.
B. I, III, IV, V.
C. I, II, III, V.
D. II, VI.
Câu 94: Alen B sinh vt nhân thc 900 nuclêôtit loi ađênin t l
A3
G2
. Alen B b đột biến
thay thế 1 cp A- T bng 1 cp G - X tr thành alen b, tng s liên kết hiđrô ca alen b là
A. 3600.
B. 3599.
C. 3601.
D. 3899.
Câu 95: Trong các mc cu trúc siêu hin vi ca NST đin hình sinh vt nhân thc. Si cơ bn và si
nhim sc có đường kính ln lượt là
A. 11nm và 30 nm.
B. 30nm và 11nm.
C. 30nm và 300nm.
D. 11nm và 300nm.
Câu 96: Hình v sau t 2 cp NST thường đã nhân đôi trong gim phân. Các alen ca 3 gen A, B
C được kí hiu bên dưới.
Trang 3/5 - Mã đề thi 110
Khi kết thúc gim phân, loi giao t nào trong các loi giao t sau chiếm t l nh nht nht?
A. A
1
B
1
C
2
.
B. A
1
B
2
C
1
.
C. A
2
B
1
C
1
.
D. A
1
B
2
C
2
.
Câu 97: Xét 1 gen A có 2 alen là A và a, mt qun th đang cân bng di truyn và tn s A là 0,6 thì kiu
gen Aa chiếm t l
A. 0,25.
B. 0,36.
C. 0,16.
D. 0,48.
Câu 98: Đột biến gen thường d phát sinh trong quá trình nào dưới đây?
A. Dch mã.
B. Nhân đôi ADN.
C. Phiên mã.
D. Phiên mã và dch mã.
Câu 99: Cho biết hai gen A B cùng nm trên mt cp NST cách nhau 40 cM. Mt cơ th đực
kiu gen tiến hành gim phân bình thường. Theo lí thuyết, loi tinh trùng chiếm t l bao nhiêu?
A. 10%
B. 25%
C. 30%
D. 20%
Câu 100: người alen A nm trên vùng không tương đồng ca X quy nhìn màu bình thường là tri hoàn
toàn so vi alen a quy định mù màu. Kiu gen nào dưới đây là n b mù màu
A. X
a
Y.
B. X
a
X
a
.
C. X
A
X
a
.
D. X
A
Y.
Câu 101: Theo thuyết, phép lai nào sau đây to ra đời con kiu hình ln chiếm t l 25%, biết gen
tri là tri hoàn toàn?
A. Bb x Bb.
B. Bb x bb.
C. BB x Bb.
D. bb x bb.
Câu 102: Theo lí thuyết, cơ th nào sau đây có kiu gen d hp t v c 2 cp gen?
A. AABb.
B. AaBb.
C. AAbb.
D. aaBB.
Câu 103: Mt đon mch gc ca gen trình t các nuclêôtit 3’… TXG XXT GGA TXG 5. Trình
t các nuclêôtit trên đon mARN tương ng được tng hp t gen này là:
A. 5'AGX GGA XXU AGX 3'.
B. 3'AGX GGA XXU AGX 5'.
C. 5'UXG XXU GGA UXG 3'.
D. 5'AGX GGA XXT AGX 3'.
Câu 104: B phn làm nhim v hút nước và mui khoáng r
A. min sinh trưởng.
B. min lông hút.
C. chóp r.
D. min bn.
Câu 105: Khi nói v tun hoàn máu người bình thường, có bao nhiêu phát biu sau đây đúng?
(1) Huyết áp mao mch ln hơn huyết áp tĩnh mch.
(2) Máu trong tĩnh mch luôn nghèo ôxi hơn máu trong động mch.
(3) Trong h mch máu, vn tc máu trong mao mch là chm nht.
(4) Lc co tim, nhp tim và s đàn hi ca mch đều có th làm thay đổi huyết áp.
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 106: Động vt nào sau đây có d dày 4 ngăn?
A. Nga
B. Chut.
C. Th
D. Trâu.
Câu 107: mt loài thc vt, tình trng màu hoa do 3 cp gen Aa, Bb, Dd phân li độc lp quy định. Kiu
gen có đủ 3 gen tri A, B, D quy định hoa tím; các kiu gen còn li quy định hoa trng. Cho mt cây hoa
tím lai phân tích, thu được F
a
Theo lí thuyết, F
a
không th xut hin t l kiu hình nào sau đây?
A. 1 cây hoa tím :7 cây hoa trng.
B. 3 cây hoa tím : 5 cây hoa trng.
C. 1 cây hoa tím :3 cây hoa trng.
D. 1 cây hoa tím: 1 cây hoa trng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 1 liên trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 1 liên trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng làm đề thi dưới đây nhé.

Đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh năm 2023 liên trường Kiến Thụy, Hải Phòng

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 D 101 A 111 D
82 B 92 B 102 B 112 D
83 A 93 A 103 A 113 D
84 C 94 C 104 B 114 C
85 A 95 A 105 C 115 C
86 C 96 A 106 D 116 C
87 A 97 D 107 B 117 A
88 B 98 B 108 A 118 C
89 C 99 C 109 B 119 D
90 B 100 B 110 D 120 D

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 1 liên trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 219
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Xem thêm