Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương

Môn Sinh học - Mã đề A Trang 1
SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT NINH GIANG
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN I
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn Sinh Học 12
Thời gian làm bài : 50 phút
(40 câu, 4 trang)
Họ và tên học sinh :........................................................... Số báo danh : ............Lớp 12.......
Câu 1: Khi nói về đột biến gen, kết luận nào sau đây sai?
A. Tất cả các đột biến gen đều được biểu hiện ra kiểu hình.
B. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen.
C. Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng của tác nhân y đột biến và đặc điểm cấu
trúc của gen.
D. Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, thể mang đột biến gen trội được gọi thể đột
biến.
Câu 2: thỏ đực, một tế bào của thể kiểu gen AaBb giảm phân bình thường, tạo giao tử. Theo
thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
I. Tạo ra 4 giao tử.
II. Tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.
III. Có thể không tạo ra giao tử Ab.
IV. Tạo ra loại giao tử mang alen B với xác suất là 1/2.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 3: Ở cấp độ phân tử nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cu trúc
A. ADN mạch đơn B. mARN C. ADN mạch kép. D. Prôtêin.
Câu 4: Khii về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Sử dụng cônsixin để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật.
B. Các thể đa bội đều không có khả năng sinh sản hữu tính.
C. Thể lệch bội có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên gấp bội.
D. Sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma một thể luôn tạo ra
thể ba.
Câu 5: Trong số các tính chất của mã di truyền, hiện tượng thoái hóa mã di truyền là:
A. Tất cà các loài đều dùng chung nhiều bộ mã di truyền.
B. Một bộ ba mã di truyên chỉ mã hoá cho một axit amin.
C. Tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.
D. Nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin.
Câu 6: Rễ cây trên cạn chủ yếu hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây?
A. NO
2
-
NH
+
. B. NO
2
-
NO
3
-
.
C. NO
2
-
N
2
. D. NO
3
-
và NH
4
+
.
Câu 7: Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang c phân tử ADN ng nn chchứa N
15
sang i
trường chỉ N
14
. Các vi khuẩn i trên đều thực hiện nn đôi 1 lần tạo ra c phân tử ADN, trong đó có 20
phân tử ADN chứa N
14
. Sau đó chuyển các vi khuẩn này được chuyển v môi trường chỉ chứa N
15
cho chúng
nhân đôi tiếp 3 lần nữa. bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ban đầu có 10 phân tử ADN.
II. Sau khi kết thúc quá trình trên đã tạo ra 300 mạch polinucleotit chỉ chứa N
15
.
III. Sau khi kết thúc quá trình trên đã tạo ra 140 phân tử ADN chỉ chứa N
15
.
IV. Sau khi kết thúc quá trình trên có 20 phân tử ADN chứa cả hai loại N
14
và N
15
.
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 8: Trong chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, vùng vận hành (O)
A. nơi cht cảm ứng thể liên kết đkhởi đầu phn mã.
B. i mà ARNlimeraza bám o và khởi đầu phiên.
C. trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôin ức chế thể liên kết m ngăn cản sự phiên mã.
D. trình tự nuclêôtit mang tng tinh cho phân tử prôtêin ức chế.
Câu 9: Khi nói về quá trình hô hấp của thực vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Quá trình phân giải kị khí diễn ra ở tế bào chất.
Mã đề A
Môn Sinh học - Mã đề A Trang 2
B. Quá trình hô hấp hiếu khí tạo ra ít ATP so với hô hấp kị khí.
C. Cùng một loại hạt thì khi hạt nảy mầm luôn có cường độ hô hấp mạnh hơn hạt khô.
D. Nếu không có hô hấp thì thực vật không có năng lượng để hoạt động.
Câu 10: Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen?
A. AAbb. B. aaBB. C. AaBb. D. AABb.
Câu 11: Cho đồ phả hệ dưới đây tả 2 bệnh di truyền người, trong đó bệnh P, Q đều do 2 gen lặn
nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau quy định. Biết rằng không đột biến mới xảy ra tất cả các cá thể
trong phả hệ. Xác suất cặp vợ chồng 13-14 sinh đứa con đầu lòng bị hai bệnh là bao nhiêu?
A. 9/120. B. 1/240 C. 1/120. D. 2/120.
Câu 12: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền qua các thế hệ tế bào nhờ các quá trình nào?
A. nhân đôi ADN. B. phiên mã, dịch mã.
C. phiên mã, nhân đôi ADN. D. tương tác gen.
Câu 13: Phân tích vật chất di truyền của một chủng gây bệnh ở gà thì thấy rằng vật chất di truyền của nó
một phân tử axit nuclêic được cấu tạo bởi 4 loại đơn phân với tỉ lệ mỗi loại 23%A, 26%T, 25%G, 26%X.
Loại mầm bệnh này là gì?
A. Vi khuẩn B. Kí sinh trùng
C. Virut D. Virut hoặc vi khuẩn
Câu 14: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac sự kiện o sau đây diễn ra ngay cả khi môi
trường có lactôse và không có lactôse?
A. Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế.
B. Một số phân tử lactôse liên kết với prôtêin ức chế.
C. Các gen cấu trúc Z, Y, A tạo ra phân tử mARN.
D. Enzim ARN pôlimerase liên kết với vùng khởi động và tiến hành phiên mã.
Câu 15: Bộ NST của một loài thực vật các cặp gen được hiệu Aa; Bb; Dd; Ee Cho các thể
kiểu bộ nhiễm sắc thể như sau:
(1) AaaBbddEe (2) aaBbDdEe (3) AaaBBbDddEEe
(4) AAABBBDDD (5) AaBbbDdEe (6) aaBbDDEEe
Theo lí thuyết, số loại thể đột biến thuộc dạng thể ba nhiễm, thể tam bội lần lượt là
A. 3 và 2. B. 3 và 1. C. 2 và 2. D. 2 và 1.
Câu 16: Đặc điểm nào sau đây chỉ quá trình nhân đôi của ADN sinh vật nhân thực không
quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ?
A. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
B. Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu quá trình nhân đôi.
C. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.
D. Mạch pôlinuclêôtit được kéo dài theo chiều 5’ 3’.
Câu 17: Sự không phân li của một cặp nhiễm sắc thể một số tế bào trong giảm phân hình thành giao tử
một bên bố hoặc mẹ, qua thụ tinh có thể hình thành các hợp tử mang bộ nhiễm sắc thể là
A. 2n; 2n +1; 2n - 1. B. 2n + 1; 2n - 1. C. 2n; 2n - 1. D. 2n; 2n + 2; 2n - 2.
Câu 18: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Khi xét nghiệm tế bào của một cây, người ta thấy số
nhiễm sắc thể là 19 trong đó cặp nhiễm sắc thể số 5 chỉ có một nhiễm sắc thể. Đây là đột biến lệch bội dạng
A. thể ba. B. thể bốn. C. thể không. D. thể một.
Môn Sinh học - Mã đề A Trang 3
Câu 19: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể (NST), khi NST trạng thái ống siêu xoắn (xoắn
mức 3) có đường kính
A. 30nm. B. 300nm. C. 11nm. D. 700nm.
Câu 20: Trong quá trình quang hợp ở thực vật, để giải phóng 1 mol O
2
thì phải quang phân li bao nhiêu mol
CO
2
?
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 21: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêrôn Lac của vi khuẩn E. coli, giả sử gen A nhân đôi 1 lần
và phiên mã 10 lần. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Gen điều hòa nhân đôi 2 lần.
B. Gen Y phiên mã 20 lần.
C. Gen Z phiên mã 10 lần.
D. Môi trường sống không có lactôzơ.
Câu 22: Vi khuẩn Rhizôbium có khả năng cố định đạm vì chúng có loại enzim nào sau đây?
A. Nuclêaza. B. Caboxilaza.
C. Nitrôgenaza. D. Amilaza.
Câu 23: Đột biến gen đột biến NST điểm kc nhau bản:
A. Đột biến NST thể gây chết, đột biến gen không thểy chết.
B. Đột biến NST hướng, đột biến gen hướng.
C. Đột biến NST thưng pt sinh trong giảm phân, còn đột biến gen thường pt sinh trong nguyên pn.
D. Đột biến NST thể làm thay đổi s lượng gen trên NST n đột biến gen không thể làm thay đổi s
lượng gen trên NST.
Câu 24: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể
tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực
hiện phép lai P: Aaaa x Aaaa thu được F
1
. Tiếp tục cho F
1
lai phân tích thu được Fa. Theo thuyết, Fa có tỉ
lệ kiểu hình:
A. 43 cây thân cao: 37 cây thân thấp B. 17 cây thân cao: 19 cây thân thấp
C. 2 cây thân cao: 1 cây thân thấp D. 11 cây thân cao: 13 cây thân thấp
Câu 25: Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa vàng. Cho cây hoa đỏ
thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng được F
1
. F
1
có hàng nghìn y hoa đỏ, xuất hiện vài cây hoa
vàng. Cho các nhận định sau về nguyên nhân có thể làm xuất hiện cây hoa vàng là
(I) Do đột biến gen gây nên.
(II) Do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng mất đoạn.
(III) Do đột biến lệch bội dạng thể một nhiễm.
(IV) Do đột biến lệch bội dạng thể không nhiễm.
Số nhận định đúng là
A. 4. B. 2. C. 3 . D. 1.
Câu 26: một loài động vật, xét cặp gen Aa nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2 cặp gen Bb nằm trên cặp
nhiễm sắc thể số 5. Một tế bào sinh tinh kiểu gen AaBb thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Biết
một nhiễm sắc thể kép của cặp số 5 không phân li sau II trong giảm phân, cặp nhiễm sắc thể số 2 giảm
phân bình thường thì tế bào này có thể tạo ra các loại giao tử nào sau đây?
A. Abb, a, aB B. ABB, a, Ab C. aBB, A, Ab D. abb, a, AB
Câu 27: Một thể kiểu gen AaBb tự thụ phấn. Theo thuyết, sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần
chủng?
A. 2. B. 1. C. 8. D. 4.
Câu 28: Một loài thực vật bộ NST 2n = 16; một loài thực vật khác bộ NST 2n = 18. Theo thuyết,
giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân bình thường ở thể song nhị bội được hình thành từ hai loài trên có
số lượng NST là
A. 16. B. 34. C. 17. D. 18.
Câu 29: Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh đã tiến hành đo các chỉ tiêu sinh lý của mình 2 thời
điểm như sau:
- Thời điểm 1: Trước khi chạy tại chỗ 10 phút.
- Thời điểm 2: Ngay sau khi chạy tại chỗ 10 phút.
Theo lí thuyết, chỉ số sinh lí nào sau đây của các bạn học sinh ở thời điểm 2 thấp hơn so với thời điểm 1?
A. Thời gian của 1 chu kì tim. B. Huyết áp tối đa.
C. Thân nhiệt. D. Nhịp tim.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm, giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

Đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh năm 2023 trường Ninh Giảng

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11D21C31B
2D12A22C32B
3C13C23D33A
4A14A24D34C
5D15A25C35B
6D16B26D36B
7A17A27D37A
8C18D28C38C
9B19B29A39C
10C20C30C40A

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sinh lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé.

Đánh giá bài viết
1 332
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

    Xem thêm