Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh lần 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN
Đề thi thử lần 2
Đề thi gồm có 6 trang
KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 50 phút( 40 câu trắc nghiệm)
MÃ ĐỀ 001
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh: .............................
Câu 81: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng côn trùng
phát sinh ở kì nào sau đây?
A. Kỉ Silua. B. Kỉ Đêvôn. C. Kỉ Ocđôvic. D. Kỉ Pecmi.
Câu 82: Loại enzim nào sau đây được sử dụng để tạo ADN tái tổ hợp?
A. Ligaza. B. ARNpolimeraza.
C. Amylaza. D. ADNpolimeraza.
Câu 83: Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?
A. c quần thể của cùng một loài thường có kích thước giống nhau.
B. Mật độ thể của quần thể thường được duy trì ổn định, không thay đổi theo điều kiện
của môi trường.
C. Tỉ lệ nhóm tuổi thường xuyên ổn định, không thay đổi theo điều kiện môi trường.
D. Tỉ lệ giới tính thay đổi tùy thuộc vào từng loài, từng thời gian và điều kiện của môi
trường sống.
Câu 84: Ở một loài thực vật có 2n = 14. Số nhóm gen liên kết của loài là
A. 7 B. 28 C. 2 D. 14
Câu 85: Phương pháp nào sau đây không thuộc công nghệ tế bào?
A. Dung hợp tế bào trần khác loài.
B. Chuyển gen từ tế bào của sinh vật này vào tế bào của sinh vật khác.
C. Nhân bản vô tính cừu Đônly.
D. Nuôi cấy hạt phấn, sau đó gây lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội
Câu 86: Trong hệ tuần hoàn của người, máu được di chuyển theo chiều nào sau đây?
A. Mao mạch tĩnh mạch động mạch. B. Động mạch tĩnh mạch mao mạch.
C. Tĩnh mạch động mạch mao mạch. D. Động mạch mao mạch tĩnhmạch.
Câu 87: Gen được cấu trúc từ loại đơn phân nào sau đây?
A. Nucleotit. B. mARN. C. Glucôzơ. D. Axitamin.
Câu 88: Khinói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Mỗi quần thể sinh vật có kích thước đặc trưng và ổn định, không phụ thuộc vào điều
kiện sống.
B. Khi kích thước quần thể đạt tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.
C. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.
D. Tỉ lệ giới tính của quần thể là đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu quả sinh sản của
quần thể.
Câu 89: Một thể kiểu gen AABb tự thụ phấn. Theo thuyết, sẽ tạo ra tối đa bao
nhiêu dòng thuần chủng?
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 90: Một quần thđang trạng thái cân bằng di truyền tần số alen A 0,5. Tỷ lệ
kiểu gen Aa của quần thể là
A. 37,5%. B. 25%. C. 50%. D. 12,5%.
Câu 91: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây đúng?
A. ADN của ti thể và ADN ở trong nhân tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau.
B. Enzym ADN pôlimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới.
C. Trên mỗi phân tử ADN của sinh vật nhân thực chỉ có một điểm khởi đầu nhân
đôiADN.
D. Tính theo chiều tháo xoắn, mạch mới bổ sung với mạch khuôn có chiều 5’ 3’ được
tổng hợp gián đoạn.
Câu 92: Có bao nhiêu nhân tố sau đây làm thay đổi tần số tương đối của các alen không
theo một hướng xác định?
I. Độtbiến. II. Chọn lọctựnhiên. III. Các yếu tố ngẫu nhiên IV. Di nhập gen.
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 93: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên
A. các alen của kiểu gen. B. kiểu hình của cơ thể.
C. các alen có hại trong quần thể. D. kiểu gen của thể.
Câu 94: Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.
APG của pha tối là nguyên liệu trực tiếp để tổng hợp glucôzơ.
II.
Phân tử O
2
do pha sáng tạo ra có nguồn gốc từ quá trình quang phân li nước.
III.
Nếu không có CO
2
thì quá trình quang phân li nước sẽ không diễn ra.
IV. Diệp lục b là trung tâm của phản ứng quang hóa.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 95: người, alen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt
xanh. Cặp vợ chồng nào sau đây có thể sinh ra con có người mắt đen, có người mắt xanh?
A. AA× Aa. B. aa ×aa. C. Aa×aa. D. AA×AA.
Câu 96: Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phân bố theo nhóm là kiểu phân bố ít phổ biến nhất vì khi phân bố theo nhóm thì sinh
vật dễ bị kẻ thù tiêu diệt.
B. Trong mỗi quần thể, sự phân bố cá thể một cách đồng đều xảy ra khi môi trường
không đồng nhất và cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt.
C. Về mặt sinh thái, sự phân bố các cá thể cùng loài một cách đồng đều trong môi trường
có ý nghĩa giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
D. Phân bố đồng đều là dạng trung gian của phân bố ngẫu nhiên và phân bố theo nhóm.
Câu 97: Cơ thể có kiểu gen AaBBDd giảm phân không có đột biến sẽ sinh ra bao nhiêu loại
giao tử?
A. 2. B. 6. C. 8. D. 4.
Câu 98: Trên đồng cỏ, các conđang ăn cỏ. tiêu hoá được cỏ nhờ các vi sinh vật sống
trong dạ cỏ. Các con chim sáo đang tìm ăn các con rận sống trên da bò. Khi nói về quan hệ
giữa các sinh vật trên, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quan hệ giữa bò và vi sinh vật là quan hệ cộng sinh.
B. Quan hệ giữa rận và bò là quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác.
C. Quan hệ giữa chim sáo và rận là quan hệ hội sinh.
D. Quan hệ giữa vi sinh vật và rận là quan hệ cạnh tranh.
Câu 99: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên
nhiễm sắc thể?
A. Đột biến đảo đoạn. B. Đột biến mất đoạn.
C. Đột biến chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể. D. Đột biến lặp đoạn.
Câu 100: Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen?
A. aaBB. B. AAbb. C. AaBb. D. AABb.
Câu 101: Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lý, phát biểu nào sau đây
sai?
A. Hình thành loài bằng con đường địa lí là phương thức hình thành loài có ở cả động vật
và thực vật.
B. Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể
sinh vật.
C. Cách li địa lý là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hoá vốn gen giữa các quần thể
trong loài.
D. Quá trình hình thành loài mới cần sự tham gia của các nhân tố tiến a .
Câu 102: Rễ cây hút nước chủ yếu qua loại tế bào nào sau đây?
A. Tế bào mạch rây. B. Tế bào nội bì. C. Tế bào lông hút. D. Tế bào mạch gỗ.
Câu 103: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Tập hợp cây cỏ đang sinh sống trên một cánh đồng cỏ.
B. Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc phương.
C. Tập hợp cá chép đang sinh sống ở HồTây.
D. Tập hợp chim đang sinh sống trong rừng Amazôn.
Câu 104: Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?
A. Bò. B. Chó. C. Thỏ. D. Ngựa.
Câu 105: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai
cặp gen dị hợp, trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không
tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có
kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh
trùng?
A. 128. B. 16. C. 192. D. 24.

Đề thi thử Sinh học năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 328
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm