Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 1

1
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN TRÃI
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thành phần: VẬT LÍ
Ngày thi: 23+24/2/2019 - Đề thi có 5 trang
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh: ........................................................................
Số báo danh: .................................................................................
Câu 1. Khi nói về chuyển động rơi tự do của một vật, tìm phát biểu sai?
A. Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng.
B. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
C. Tại mọi nơi trên Trái Ðất, vật rơi với gia tốc như nhau.
D. Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
Câu 2. Định luật Len-xơ dùng để xác định:
A. Độ lớn của từ thông
B. Cường độ dòng điện cảm ứng
C Chiều của dòng điện cảm ứng
D. Chiều của từ trường dòng điện cảm ứng
Câu 3. Tìm phát biu đúng. Khi đang có cộng hưởng cơ trong dao động ca mt con lc nếu
A. tăng độ ln lực ma sát thì biên độ tăng
B*. tăng độ ln lực ma sát thì biên độ gim
C. giảm độ ln lực ma sát thì chu kì tăng
D. giảm độ ln lc ma sát thì tn s tăng
Câu 4. Máy biến áp dùng để biến đổi điện áp ca các:
A. Pin B. Acqui
C. nguồn điện xoay chiu D. nguồn điện mt chiu
Câu 5. Mạch dao động gồm:
A. cuộn cảm và điện trở thuần
B. cuộn cảm và tụ điện
C. điện trở thuần và tụ điện
D. điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện
Câu 6. Chọn câu sai khi nói về tia hồng ngoại
A. Cơ thể người có thể phát ra tia hồng ngoại
B. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng đỏ
C. Tia hồng ngoại có màu hồng
D. Tia hồng ngoại được dùng để sấy khô một số nông sản
Câu 7. Chọn câu đúng. Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là:
A. động năng của các nơtron phát ra.
B. động năng các mảnh.
C. năng lượng ta ra do phóng x ca các mnh.
D. năng lượng các phôtôn của tia γ.
Câu 8. Đơn vị của động lượng là:
A. kg/s B. kg.s C. kg.m D. kg.m/s.
ĐỀ THI THỬ LẦN 1
MÃ ĐỀ 501
Câu 9. Khi nói về dao động duy trì, phát biểu nào sau đây sai?
A. Có chu kì bằng chu kì dao động riêng ca h.
B. Năng lượng cung cp cho h đúng bằng phần năng ng mất đi trong mỗi chu kì.
C. Có tn s dao động không ph thuộc năng lượng cung cp cho h.
D. Có biên độ ph thuộc vào năng lượng cung cp cho h trong mi chu kì.
Câu 10. Âm "la" do hai nhạc cụ khác nhau phát ra có âm sắc khác nhau. Hai âm đó phải khác nhau về:
A. tn s
B. dạng đồ th dao động
C. cường độ âm
D. mức cường độ âm
Câu 11. Đặt điện áp xoay chiều u = U
0
cos2πft (U
0
không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch
chỉ có tụ điện với điện dung C không đổi. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn.
B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha
2
so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.
C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi.
D. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn.
Câu 12. Chọn câu đúng
A. Sự tán sắc ánh sáng là sự lệch phương của tia sáng khi đi qua lăng kính
B. Chiếu một chùm sáng trắng qua lăng kính sẽ chỉ 7 tia đơn sắc các màu: đỏ, da cam,
vàng, lục, lam, chàm, tím ló ra khỏi lăng kính
C. Hiện tượng tán sắc xảy ra khi một chùm sáng hẹp nhiều thành phần chiếu xiên góc qua
mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác nhau.
D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng chỉ xảy ra khi chùm ánh sáng đi qua lăng kính.
Câu 13. Hãy chọn câu đúng. Trong hiện tượng quang phát quang, s hp th hoàn toàn ca mt
phôtôn s đưa đến:
A. s gii phóng mt êlectron t do
B. s gii phóng mt êlectron liên kết
C. s gii phóng mt cp êlectron và l trng
D. s phát ra mt phôtôn khác
Câu 14. Trong s phân hch ca ht nhân
235
92
U
, gi k h s nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây
đúng?
A. Nếu k = 1 thì phn ng phân hch dây chuyn tt nhanh.
B. Nếu k < 1 thì phn ng phân hch dây chuyn xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.
C. Nếu k > 1 thì phn ng phân hch dây chuyn t duy trì và có th gây nên bùng n.
D. Nếu k > 1 thì phn ng phân hch dây chuyn không xy ra.
Câu 15. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải thông số trạng thái của một lượng
khí?
A. Thể tích. B. Khối lượng. C. Áp suất. D. Nhiệt độ tuyệt đối.
Câu 16. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6sin(ωt + π/2) (cm); t(s). Pha ban đầu của dao
động là
A. φ = π/2 (rad) B. φ = - π/2 (rad)
C*. φ = 0 (rad) D. φ = π (rad)
Câu 17. Một máy phát điện xoay chiu mt pha phát ra suất điện động e = 1000 2cos(100πt) (V). Nếu
roto quay vi vn tc 600 vòng/phút thì s cp cc là:
A. 4 B. 10 C. 5 D. 8
Câu 18. Một máy thu thanh đang thu sóng ngắn. Để chuyn sang thu sóng trung bình, th thc hin
giải pháp nào sau đây trong mạch dao động anten
A. Gi nguyên L và gim C B. Gim C và gim L.
C. Gi nguyên C và gim L. D. Tăng L và tăng C
Câu 19. Chiếu các bc x f
1
= 6,5.10
14
Hz; f
2
= 5,5.10
14
Hz; f
3
= 7.10
14
Hz vào tm kim loi gii
hạn quang điện là 0,5μm. Có bao nhiếu bc x có th gây ra hiện tượng quang điện?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 20. Chọn phát biểu sai:
A. Điện trở suất của chất bán dẫn siêu tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng
B. Điện trở suất của chất bán dẫn có giá trị trung gian giữa điện trở suất của kim loại và
điện trở suất của điện môi
C. Điện trở suất của chất bán dẫn phụ thuộc mạnh vào các tạp chất có mặt trong tinh thể
D Điện trở suất của chất bán dẫn siêu tinh khiết tăng mạnh khi nhiệt độ tăng
Câu 21. Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng
cách giữa hai phần tử môi trường
A. gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng.
B. dao động cùng pha là một phần tư bước sóng.
C. gần nhau nhất dao động ngược pha là một bước sóng.
D. dao động ngược pha là một phần tư bước sóng.
Câu 22. Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng không đổi tần số f thay đổi được vào hai đầu
đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần độ tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp.
Thay đổi f đến giá trị bằng f
1
thì điện áp sớm pha π/4 với dòng điện trong mạch, lúc này phát biểu nào
sau đây đúng?
A. Giá tr f
1
nh hơn giá trị ca tn s khi trong mch xy ra hiện tượng cộng hưởng.
B. Tng tr ca mch có giá tr bng hai ln giá tr của điện tr thun R.
C. Hiu s gia cm kháng và dung kháng có giá tr bng giá tr của điện tr thun R.
D. Điện áp giữa hai đầu điện tr thun sớm pha π/4 so với điện áp giữa hai đầu t điện.
Câu 23. Chiết suất của nước đối với tia vàng là n
v
= 4/3. Chiếu một chùm sáng trắng từ nước ra không
khí dưới góc tới i sao cho sini = 3/4 thì chùm sáng ló ra không khí là
A. dải màu từ đỏ đến tím
B. dải màu từ vàng đến tím.
C. dải sáng trắng.
D. dải màu từ đỏ đến vàng.
Câu 24. Gi s hai hạt nhân X Y độ ht khi bng nhau s nuclôn ca ht nhân X lớn hơn số
nuclôn ca ht nhân Y thì
A. ht nhân Y bn vững hơn hạt nhân X.
B. ht nhân X bn vững hơn hạt nhân Y.
C. năng lượng liên kết riêng ca hai ht nhân bng nhau.
D. năng lượng liên kết ca ht nhân X lớn hơn năng lượng liên kết ca ht nhân Y.
Câu 25. Một vật trượt không ma sát và không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 10m, nghiêng
góc 60
o
so với phương thẳng đứng (cho gia tốc trọng trường 10m/s
2
). Vận tốc chân mặt phẳng
nghiêng là:
A. 5m/s B. 10m/s C. 10cm/s D. 13,16m/s
Câu 26. Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước một thấu kính hội tụ, cho một ảnh thật cách thấu kính 80cm.
Nếu thay thấu kính hội tụ bằng thấu kính phân kì cùng độ lớn tiêu cự và đặt đúng vào chỗ thấu kính
hội tụ thì ảnh của AB sẽ nằm cách thấu kính 20cm. Tiêu cự của các thấu kính nói trên lần lượt là:

Đề thi thử năm 2019 môn Vật lý

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 401
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm