Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT 12
TRƯỜNG THPT THÁI T Năm học: 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi 27 tháng 3 năm 2019
Họ tên thí sinh:...........................................................SBD: .............................
Câu 1: Đặt điện áp u = U
0
cos(100t+/6) o cuộn cảm thuần độ tự cảm 1/(2π) (H). thời điểm
khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch 4 (A). Biểu
thức của cường độ dòng điện trong mạch
A. i =5cos(100
t + 5
/6) A B. i = 6cos(100
t -
/3)A
C. i =5cos(100t - /3) A D. i = 6cos(100t + 5/6)A
Câu 2: Cho mạch như hình vẽ, nguồn suất điện động
E = 24V, điện trở trong r = 1Ω, tụ điện điện dung C = 100μF,
cuộn dây hệ số tự cảm L = 0,2H điện tr trong R
o
= 5Ω,
điện trở R = 18Ω. Ban đầu khóa K đóng. Khi trạng thái trong
mạch ổn định người ta ngắt khóa K. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện
trở R trong thời gian kể từ khi K ngắt đến khi dao động trong
mạch tắt hẳn
A. 98,96 mJ. B. 27,48 mJ. C. 126,45 mJ. D. 31,61 mJ.
Câu 3: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều điện áp u =180cos(100
t-
/6)(V) t cường độ dòng
điện qua mạch i = 2sin(100t+/6) (A). Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch bằng
A. 90 W B. 90
3
W C. 360 W D. 180 W
Câu 4: Chiếu một chùm ánh ng trắng hẹp song song đi từ không khí vào một bể nước dưới góc tới i
= 30
0
, chiều sâu của bể nước h =1m. Biết chiết suất của nước đối với tia tím tia đỏ lần lượt
1,34 1,33. Độ rộng của dài màu hiện trên đáy bể tính gần đúng
A. 2,12mm. B. 4,04mm. C. 14,5mm. D. 3,52mm.
Câu 5: Một vật dao động điều hòa trên với biên độ A . Cách làm nào sau đây làm tăng biên độ?
A. Giảm năng dao động B. Chọn gốc tọa độ mới
C. Tăng năng dao động D. Chọn lại gốc thời gian
Câu 6: Hai vt dao đng điều hòa cùng phương, cùng tần s có phương trình lần lượt là x
1
= A
1
cos(ωt +φ
1
)
x
2
= A
2
cos(ωt + φ
2
), vi A
1
= 2A
2
. Gi x
(+)
= x
1
+ x
2
và x
(−)
= x
1
x
2
. Biết rằng biên đ dao động ca x
(+)
gấp 3
ln biên đ dao đng ca x
(−)
. Độ lch pha gia x
1
và x
2
là:
A. 2π B. 3π/2 C. π/6 D. π/3
Câu 7: mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng
với phương trình u
A
= u
B
= acos20
t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng 40
cm/s. Gọi M điểm mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ
cực đại cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM
A. 5 cm. B. 2 cm. C. 4 cm. D. 2
2
cm.
Câu 8: Nhận định nào sau đây không đúng về độ tụ tiêu c của thấu nh hội tụ?
A. Tiêu cự của thấu kính hội tụ giá trị dương;
B. Đơn vị của độ tụ đi ốp (dp).
C. Độ tụ của thấu kính đặc trưng cho khả năng hôi tụ ánh ng mạnh hay yếu;
D. Tiêu cự của thấu kính ng lớn thì độ tụ của kính càng lớn;
Câu 9: Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,30
m vào một chất t thấy chất đó phát ra ánh sáng
bước sóng 0,50m. Cho rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 1% công suất của chùm
sáng ch thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang số phôtôn ánh sáng kích thích phát trong
cùng một khoảng thời gian gần giá trị nào sau đây nhất.
A. 2,5%. B. 2%. C. 4%. D. 1,7%.
đề
132
R
L,R
o
K
E,r
r
C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 10: Đặt hiệu điện thế u = U
2
cos(
t) vào hai đầu một đoạn mạch chỉ tụ điện C thì cường độ
dòng điện tức thời chạy trong mạch i. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. cùng thời điểm, dòng điện i chậm pha
/2 so với hiệu điện thế u.
B. Dòng điện i luôn ngược pha với hiệu điện thế u.
C. Dòng điện i luôn cùng pha với hiệu điện thế u.
D. cùng thời điểm, hiệu điện thế u chậmpha /2
so với dòng điện i
Câu 11: Một con lắc xo đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn, cách điện gồm vật nặng khối lượng 50g,
tích điện q = 20 μC xo độ cứng k = 20 N/m. Khi vật đang nằm cân bằng thì người ta tạo một
điện trường đều E = 10
5
V/m trong không gian bao quanh con lắc hướng dọc theo trục xo trong
khoảng thời gian nhỏ Δt = 0,01 s coi rằng trong thời gian này vật chưa kịp dịch chuyển. Sau đó con
lắc dao động với biên độ
A. 1 cm. B. 10 cm. C. 2 cm. D. 20 cm.
Câu 12: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, phần tử tại vị trí cực đại giao thoa so với
phần t tại vị trí cực tiểu giao thoa luôn
A. vị trí cao hơn B. vị trí thấp hơn C. năng lớn hơn D. năng nhỏ hơn
Câu 13: Cho phương trình sóng tại một điểm cách nguồn sóng một khoảng d (m) là: u = 2cos(100πt -
5πd) (cm). Vận tốc truyền sóng cơ trên là:
A. 20 m/s. B. 40 m/s. C. 30 m/s. D. 10 m/s.
Câu 14: Chiếu xiên góc một chùm sáng song song hẹp gồm ba bức xạ đơn sắc màu đỏ, lam, tím từ
nước ra không khí. Gọi r
đ
, r
, r
t
lần lượt các góc khúc xạ của tia đỏ, lam, tím. Hệ thức đúng
A. r
đ
< r
< r
t
. B. r
t
> r
đ
> r
. C. r
đ
= r
= r
t
. D. r
đ
> r
> r
t
.
Câu 15: Pin quang điện nguồn điện, trong đó
A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
C. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
D. năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 16: Một đoạn mch RLC nối tiếp đưc mắc vào hai cc của
máy phát đin xoay chiu một pha rôto là một nam châm điện
có mt cặp cc. B qua điện tr của cun dây máy phát. Khi
rôto quay với tốc độ n
1
(vòng/s) hoc n
2
(vòng/s) thì cường độ
hiu dng trong mạch có giá tr bằng nhau và đồ th biu din
sut điện động xoay chiều e (V) do máy phát ra theo thời gian
đưc cho như nh v. Khi rôto quay vi tc độ n
0
(vòng/s) thì
cưng độ hiu dụng trong mạch đạt cực đại. Giá tr n
0
gn giá tr
nào nht sau đây?
A. 65 (v/s). B. 41 (v/s). C. 61 (v/s). D. 68 (v/s).
Câu 17: Sóng dừng trên dây tần số f=10Hz truyền đi với tốc độ 80cm/s. Bụng sóng dao động với
biên độ 3cm. Gọi N vị trí của một nút sóng, C D hai vị trí cân bằng của hai phần tử trên dây
cách N lần lượt 5cm 20/3cm 2 n của N. Tại thời điểm t
1
li độ của phần tử tại điểm C -
1,5cm đang hướng về VTCB. Vào thời điểm t
2
=t
1
+25/48s li độ của phần tử tại điểm D là:
A. 0,75.
2
cm B. 0,75.
2
cm C. 0,75
3
cm D. 0,75.
3
cm
Câu 18: Một vật dao động điều hòa với chu T biên độ A . Trong khoảng thời gian T/4, quãng
đường lớn nhất vật đi được là:
A. A . B. 1,5A. C. A . D. A.
Câu 19: Một mạch chọn sóng cộng hưởng gồm cuộn cảm một tụ xoay. Khi điện dung của tụ bằng
C
1
thì mạch bắt được sóng bước sóng
1
= 10m, khi điện dung của tụ C
2
thì mạch bắt được sóng
bước sóng
2
= 20m. Khi điện dung của tụ C
3
= 12C
1
+C
2
thì mạch bắt được sóng bước sóng là:
A.
3
= 28,57m. B.
3
= 40m. C.
3
= 140m. D.
3
= 30m.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 20: Một con lắc đơn dài 56 cm được treo o trần một toa xe lửa. Con lắc bị ch động mỗi khi
bánh của toa xe gặp ch nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 9,8 m/s
2
. Cho biết chiều dài của mỗi thay
ray 12,5 m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ
A. 40 km/h B. 72 km/h C. 24 km/h D. 30 km/h
Câu 21: Hai nguồn phát sóng A, B trên mặt nước dao động điều hoà với tần số 15 Hz, cùng pha.Tại
điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn d
1
= 14,5 cm d
2
= 17,5 cm sóng biên độ cực đại.
Giữa M trung trực của AB hai dãy cực đại khác. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước
A. 15 cm/s B. 22,5 cm/s C. 30 m/s D. 5 cm/s
Câu 22: Cho mạch RLC nối tiếp với R là biến trở. Điện áp hai đầu đoạn mạch dạng
u = 200 cos(100πt) (V), L = 1,4/π (H), C = 10
-4
/2π (F). Điện trở giá trị bao nhiêu để công suất
của mạch bằng 320W?
A. 25Ω hoặc 100Ω. B. 45Ω hoặc 80Ω. C. 25Ω hoặc 80Ω. D. 20Ω hoặc 45Ω.
Câu 23: Theo định luật Jun Lenxo thì nhiệt lượng tỏa ra trên một điện trở luôn
A. tỉ lệ với bình phương điện trở. B. tỉ l nghịch với thời gian.
C. tỉ lệ với cường độ dòng điện. D. tỉ lệ với bình phương hiệu điện thế.
Câu 24: Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền trên dây có tần số
50Hz, với tốc độ truyền sóng là 20m/s. Số bụng sóng trên dây
A. 50. B. 5. C. 500. D. 10.
Câu 25: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao
động với biên độ cực đại hiệu khoảng ch từ đó tới các nguồn (với k = 0,
1,
2,..) giá trị
A. d
2
- d
1
= k
2
B. d
2
- d
1
= k
C. d
2
- d
1
= (2k + 1)
4
D. d
2
- d
1
= (2k + 1)
2
Câu 26: Một con lắc đơn chiều dài l, dao động điều hòa tại i gia tốc trọng trường g. Chu
dao động của con lắc là:
A.
1
2
l
g
. B.
2
g
l
. C.
2
l
g
. D.
1
2
g
l
.
Câu 27: Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa tụ điện điện dung C thay đổi được điện trở
thuần R, đoạn mạch MB chứa cuộn dây không thuần cảm điện trở r. Đặt vào hai đầu đoạn mạch
điện áp u = 150 cos100πt (V). Khi chỉnh C đến giá trị C = C
1
= 62,5/π (μF) thì mạch tiêu thụ với
công suất cực đại 93,75W. Khi C = C
2
= 10
-3
/9π (F) thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM MB
vuông pha nhau. Điện áp hiệu dụng hai đầu MB khi đó
A. 75V. B. 60V. C. 90V. D. 120V.
Câu 28: Chu dao động điều hòa của con lắc xo phụ thuộc vào?
A. Cách kích thích dao động. B. Cấu tạo con lắc.
C. Pha ban đầu của con lắc. D. Biên độ dao động.
Câu 29: Một nguồn âm đặt tại O trong môi trường đẳng hướng. Hai điểm M N trong môi trường
tạo với O thành một tam giác đều. Mức cường độ âm tại M N đều bằng 25,8 dB. Mức cường độ âm
lớn nhất một máy thu thu được đặt tại một điểm trên đoạn MN
A. 29 dB. B. 26 dB. C. 27 dB. D. 28 dB.
Câu 30: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng 1mm,
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 2,5m. Ánh sáng chiếu đến hai khe gồm
hai ánh sáng đơn sắc trong vùng ánh sáng khả kiến bước sóng λ
1
λ
2
= λ
1
+ 0,1μm. Khoảng cách
gần nhất giữa hai n sáng cùng màu với n trung tâm 7,5mm. Bước sóng λ
1
giá trị là:
A. 0,5 μm. B. 0,4 μm. C. 0,65 μm. D. 0,6 μm.
Câu 31: Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm Catot 0,66m. Tính công thoát của kim loại
dùng m Catot
A. 4.10
-19
J B. 1,88eV C. 2.10
-19
J D. 18,75eV

Đề thi thử năm 2019 môn Vật lý

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 261
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm