Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc lần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
(Đề thi gồm 04 trang)
ĐỀ THI KTCĐ LẦN 3 NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Lý 12
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi
132
Họ, tên :.......................................SBD………………..Lớp……..
Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều AB chứa ba linh kiện R,L,C . Đoạn mạch AM chứa L, MN chứa R NB
chứa C. R = 50Ω; Z
L
=
50 3
Ω;
3
50
3
C
Z
. Khi V t = 60V. Gía trị tức thời u
AB
giá trị cực đại
A. 100V B.
50 7
V C. 150V D.
100 3
V
Câu 2: Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện.Điện áp hiệu
dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch 150V; Cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch giá trị hiệu dụng
2A. Điện áp hiệu dụng chạy giữa hai bản tụ điệm 90V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch :
A. 200V. B. 180V. C. 240V. D. 270V.
Câu 3: Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại điểm M L, khi cho S tiến lại gần M một đoạn 62m t
mức cường độ âm ng thêm 7dB. Khoảng cách từ S đến M là:
A. 210m. B. 112m. C. 209m. D. 42,9m.
Câu 4: Một nguồn điện 9V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc
nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn 1(A). Nếu 2 điện trở mạch ngoài mắc song song thì cường
độ dòng điện qua nguồn
A. 2,5 (A). B. 1/3 (A). C. 9/4 (A). D. 3 (A).
Câu 5: ờng độ dòng điện i = 5cos100πt (A)
A. giá tr cực đại 5
2
A. B. chu 0,2 s.
C. giá tr hiệu dụng 2,5
2
A. D. tần số 100 Hz.
Câu 6: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang sóng dừng ổn định. Trên dây, A một điểm nút, B
điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng
trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực
đại của phần tử M 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây
A. 3,2 m/s. B. 5,6 m/s. C. 4,8 m/s. D. 2,4 m/s.
Câu 7: Người ta dự định quấn một máy biến áp để tăng điện áp từ 3kV lên 6kV nên đã quấn cuộn cấp
1000 vòng cuộn thứ cấp 2000 vòng. Khi quấn xong t đo được điện áp tăng từ 3kV lên 10kV,
do đó phải kiểm tra lại máy biến áp phát hiện thấy cuộn cấp quấn ngược n vòng .Coi máy biến áp
tưởng mạch thứ cấp để hở.Tính n?
A. 100 vòng. B. 400 vòng. C. 200 vòng. D. 40 vòng.
Câu 8: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm
ban đầu thì mức cường độ âm
A. giảm đi 10 B. giảm đi 10 dB. C. tăng thêm 10 dB. D. tăng thêm 10 B.
Câu 9: Một máy biến thế số vòng cuộn cấp 2200 vòng. Mắc cuộn cấp với mạng điện xoay
chiều 220V - 50Hz, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở 6V. Số
vòng của cuộn thứ cấp là:
A. 30 vòng B. 60 vòng C. 42 vòng D. 85 vòng.
Câu 10: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều độ
lớn cảm ứng từ 1,2 T. chịu một lực từ tác dụng
A. 18 N. B. 1,8 N. C. 1800 N. D. 0 N.
u 11: Đặt đin áp xoay chiều tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện tr thuần R, tụ điện
C cuộn cảm thuần L (L thay đổi được). Khi L=L
0
thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
bằng U
Lmax
. Khi L = L
1
hoặc L = L
2
thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị như nhau
bằng U
L
. Biết rằng U
L
/U
Lmax
= k. Tổng hệ số công suất của mạch AB khi L = L
1
L = L
2
n.k. Hệ số công
suất của mạch AB khi L = L
0
giá tr bằng ?
A.
2
n
. B. n
2
.
C.
2
n
. D. n.
Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L = 2 mH tụ điện
điện dung C = 0,2
F. Biết dây dẫn điện trở thuần không đáng kể trong mạch có dao động điện từ
riêng. Chu dao động điện t riêng trong mạch
A. 6,28.10
-4
s. B. 12,57.10
-5
s. C. 6,28.10
-5
s. D. 12,57.10
-4
s.
Câu 13: Một mạch điện gồm một pin 9 V, điện trở mạch ngoài 4 Ω, cường độ dòng điện trong toàn mạch
2 (A). Điện trở trong của nguồn
A. 4,5 Ω. B. 0,5 Ω. C. 1 Ω. D. 2 Ω.
Câu 14: Cho hai dao động điều hòa cùng phương các phương trình lần lượt x
1
= 4cos(t -
6
) (cm)
x
2
= 4cos(t -
2
) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này biên độ
A. 2 cm. B. 4
2
cm. C. 8 cm. D. 4
3
cm.
Câu 15: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng nơi truyền tải lên 20 lần thì
công suất hao phí trên đường y
A. giảm 400 lần. B. giảm 20 lần. C. tăng 20 lần. D. tăng 400 lần.
Câu 16: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 1kg một xo nhẹ độ cứng 100 N/m. Đặt con
lắc trên mặt phẳng nằm nghiêng góc
= 60
0
so với mặt phẳng nằm ngang. Từ vị trí cân bằng kéo vật đến
vị trí cách vị trí cân bằng 5cm, rồi thả nhẹ không tốc độ đầu. Do ma sát giữa vật mặt phẳng nghiêng
nên sau 10 dao động vật dừng lại. Lấy g = 10m/s
2
. Hệ số ma sát
giữa vật mặt phẳng nghiêng
A.
= 1,25.10
-2
. B.
= 2,5.10
-2
. C.
= 1,5.10
-2
. D.
= 3.10
-2
.
Câu 17: Cho mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100Ω, cuộn cảm thuần tụ điện điện
dung C thay đổi được. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch tần số 50Hz. Khi thay đổi C thì
thấy hai giá trị C
1
3C
1
đều cho cùng một công suất c dòng điện vuông pha với nhau. Lấy π
2
= 10. Độ tự cảm L của cuộn cảm thuần giá trị
A.
1
H
. B.
2
H
. C.
3
H
. D.
1
2
H
.
Câu 18: Tại một điểm M nằm trong môi trường truyền âm mức cường độ âm L
M
= 80 dB. Biết
ngưỡng nghe của âm đó I
0
= 10
-10
W/m
2
. Cường độ âm tại M độ lớn
A. 1 W/m
2
. B. 0,01 W/m
2
. C. 0,1 W/m
2
. D. 10 W/m
2
.
Câu 19: Vật dao động điều hòa vận tốc cực đại bằng 3m/s gia tốc cực đại bằng 30
(m/s
2
).Thời
điểm ban đầu vật vận tốc 1,5m/s thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật gia tốc
bằng 15 (m/s
2
)?
A. 0,20s. B. 0,05s. C. 0,10s. D. 0,15s.
Câu 20: Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hoà v = 120cos20t(cm/s), với t đo bằng giây.
Vào thời điểm t = T/6 (T chu dao động), vật li độ
A. 3cm. B. -3cm. C.
3 3
cm. D. -
3 3
cm.
Câu 21: Trong một trường đàn hồi một sóng tần s f= 50(Hz), vận tốc truyền sóng v = 175
(cm/s). Hai điểm M N trên phương truyền sóng dao động ngược pha với nhau, giữa chúng hai điểm
khác cũng giao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là:
A. d = 8,75 (cm). B. d = 10,5 (cm). C. d = 7,5 (cm). D. d = 12,25 (cm).
Câu 22: Một con lắc đơn dây treo dài 1m. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 60
0
rồi thả
nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng độ lớn bằng bao nhiêu ?
A. 10m/s. B. 3,16cm/s. C. 1,58m/s. D. 3,16m/s.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 23: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1μC dọc theo chiều một đường sức trong
một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m
A. 1 mJ. B. 1 J. C. 1000 J. D. 1 μJ.
Câu 24: Ứng dụng quan trọng nhất của con lắc đơn
A. xác định chiều dài con lắc. B. xác định gia tốc trọng trường.
C. xác định chu dao động. D. khảo sát dao động điều hòa của một vật.
Câu 25: Pha ban đầu của vật dao động điều hoà phụ thuộc vào
A. gốc thời gian chiều dương của hệ toạ độ. B. đặc tính của hệ dao động.
C. kích thích ban đầu. D. biên độ của vật dao động.
Câu 26: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động của vật
được lặp lại như cũ được gọi
A. chu dao động. B. chu riêng của dao động.
C. tần số dao động. D. tần số riêng của dao động.
Câu 27: Trên mặt nước tại hai điểm S
1
, S
2
người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hoà
theo phương thẳng đứng với phương trình u
a
6cos40 t
u
b
8cos40 t
(u
a
u
b
tính bằng mm, t tính
bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên
đoạn thẳng S
1
S
2
, điểm dao động với biên độ 1cm cách trung điểm của đoạn S
1
S
2
một đoạn gần nhất
A. 0,75 cm . B. 1 cm. C. 0,5 cm. D. 0,25 cm.
Câu 28: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
C. không chịu ngoại lực tác dụng. D. với tần số bằng tần số dao động riêng.
Câu 29: Một con lắc xo dao động điều hoà theo phương ngang với năng lượng dao dộng 1J lực
đàn hồi cực đại 10N . I đầu cố dịnh của xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp điểm I
chịu tác dụng của lực kéo
5 3
0.1s. Quãng đường dài nhất vật đi được trong 0.4 s
A. 60cm. B. 64cm. C. 115 cm. D. 84cm.
Câu 30: Hai con lắc đơn giống hệt nhau, các quả cầu dao động kích thước nhỏ làm bằng chất khối
lượng riêng D = 8450 kg/m
3
. Dùng các con lắc nói trên để điều khiển đồng hồ quả lắc. Đồng hồ thứ nhất
đặt trong không khí đồng hồ thứ hai đặt trong chân không. Biết khối lượng riêng của không khí D
0
=
1,3 kg/m
3
. Các điều kiện khác giống hệt nhau khi hoạt động. Nếu đồng hồ trong chân không chạy đúng
thì đồng hồ đặt trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm?
A. nhanh 10,34s. B. chậm 10,34s. C. nhanh 6,65s. D. chậm 6,65s.
Câu 31: Một sóng âm tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước
sóng của sóng này trong nước
A. 3,0 m. B. 75,0 m. C. 7,5 m. D. 30,5 m.
Câu 32: Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây i với tần số 10Hz. Điểm M trên dây tại một
thời điểm đang vị trí cao nhất tại thời điểm đó điểm N cách M 5cm đang đi qua vị trí li độ bằng
nửa biên độ đi lên. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hơn bước sóng
của sóng trên y. Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng chiều truyền sóng
A. 60cm/s, truyền từ N đến M. B. 3m/s, truyền từ N đến M.
C. 60cm/s, từ M đến N. D. 30cm/s, từ M đến N.
Câu 33: Đặt một điện áp xoay chiều u = U
0
cos
t (V) o hai đầu một đoạn mạch RLC không phân
nhánh. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch khi
A. L <
C
1
. B. L =
C
1
. C. =
LC
1
. D. L >
C
1
.
Câu 34: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với
bước sóng . Hai điểm M N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng các phần tử nước
đang dao động. Biết OM = 8
, ON = 12
OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm phần tử
nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O
A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.

Đề thi thử năm 2019 môn Vật lý

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 703
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm