Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT A Hải Hậu - Nam Định lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PH THÔNG QUỐC GIA 2019
Bài thi KHTN; Môn: VẬT LÍ. LẦN 1
Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề
(Đề thi 04 trang )
Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Câu 1: Máy biến áp một thiết bị dùng để thay đổi
A. điện áp cường độ dòng điện tức thời.
B. điện áp xoay chiều hiệu dụng không làm thay đổi tần số.
C. tần số của nguồn điện xoay chiều.
D. điện áp công suất của nguồn điện xoay chiều.
Câu 2: Tại một điểm trong không gian sóng điện từ truyền qua thì tại đó
A. cảm ứng từ cường độ điện trường dao động trong hai mặt phẳng song song với nhau.
B. véctơ cảm ng từ véctơ cường độ điện trường luôn cùng hướng với véctơ vận tốc.
C. véctơ cảm ứng từ véctơ cường độ điện trường luôn ngược hướng có độ lớn bằng nhau.
D. cường độ điện trường cảm ng từ luôn luôn dao động cùng pha với nhau.
Câu 3: Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài chất điểm khối lượng m. Cho
con lắc dao động điều hòa tại nơi gia tốc trọng trường g. Tần số góc của con lắc được tính bằng công
thức
A.
g
2
B.
g
C.
2
g
D.
g
Câu 4: Đặt điện áp
2 os tu U c
chỉ chứa cuộn cảm thuần độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu
dụng chạy qua cuộn cảm là:
A.
.
2L
U
I
B.
... LUI
C.
D.
.2... LUI
Câu 5: Trong chân không, ánh sáng màu vàng của quang phổ hơi natri bước sóng bằng
A. 0,70 nm. B. 0,39 pm. C. 0,58 µm. D. 0,45 mm.
Câu 6: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(40πt 2
x) (mm). Biên độ của
sóng này bằng
A. 5 mm. B. π mm. C. 40π mm. D. 4 mm.
Câu 7: Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện q
0
cường độ dòng điện cực
đại trong mạch I
0
thì chu dao động điện từ T trong mạch
A.
0 0
T 2 q I
B.
0
0
q
T 2
I
C.
0
0
I
T 2
q
D.
0 0
T 2 q I
Câu 8: Mối liên hệ giữa bước sóng λ, tốc độ truyền sóng v, chu T tần số f của một sóng là:
A.
f T
v v
B.
v
v.f
T
C.
1 v
f
T
D.
1 T
v
f
Câu 9: Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều một pha hình sin cùng tần số,
cùng biên độ từng đôi một lệch pha nhau một góc
A.
2
3
B.
2
C.
3
D.
6
Câu 10: Phương trình o sau đây không biểu diễn một dao động điều hòa:
A. x = 3sin5πt (cm). B. x = 2tcos0,5πt (cm).
đề 132
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C.
x 2cos 2 t
6
(cm). D. x = 5cosπt (cm).
Câu 11: Sự cộng hưởng trong dao động xảy ra khi
A. hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực đủ lớn.
B. ngoại lực tác dụng biến thiên tuần hoàn.
C. tần số dao động cưỡng bức bằng tần s dao động riêng của hệ.
D. dao động trong điều kiện ma sát nhỏ.
Câu 12: năng của một con lắc lò xo t lệ thuận với
A. bình phương biên độ dao động. B. biên độ dao động.
C. li độ dao động. D. tần số dao động.
Câu 13: Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch dạng
i 5cos(120 - ) (A)
4
. Chu của dòng
điện này
A.
1
120
s. B. 60 s. C.
1
60
s. D. 120 s.
Câu 14: Trên một sợi dây đàn hồi đang sóng dừng ổn định. Khoảng cách t một nút đến một bụng kề
bằng
A. nửa bước sóng. B. một phần bước sóng.
C. một bước sóng. D. hai bước sóng.
Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ xo nhẹ độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox
quanh vị trí n bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x
A. F =
1
2
kx
2
. B. F = –kx. C. F = kx. D. F = –0,5kx.
Câu 16: Cho dòng điện xoay chiều biểu thức
i 4 2 cos 100 t (A)
3
. Cường độ dòng điện hiệu
dụng giá trị bằng
A. 4 A. B.
4 2
A. C.
2 2
A. D. 2 A.
Câu 17: Mạch chọn sóng của một máy thu tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần độ tự cảm thay đổi
được từ 0,5 µH đến 2 µH một tụ điện có điện dung thay đổi được t 20 pF đến 80 pF. Lấy c =
3.10
8
m/s, π
2
= 10. Máy đo thể thu được các sóng tuyến bước sóng
A. từ 4 m đến 40 m B. từ 6 m đến 40 m C. từ 4 m đến 24 m D. từ 6 m đến 24 m
Câu 18: Sóng điện từ sóng âm khi truyền từ không khí o thủy tinh thì tần số
A. sóng điện từ giảm, còn sóng âm tăng. B. cả hai sóng đều không đổi.
C. cả hai sóng đều giảm. D. sóng điện từ tăng, còn sóng âm giảm.
Câu 19: Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động ngược pha với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng
60 cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng 6,85 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa A B
A. 10. B. 9. C. 7. D. 8.
Câu 20: Một con lắc xo gồm xo độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động
điều hòa với tần số góc ω = 10π rad/s. Lấy π
2
= 10. Giá trị của m bằng
A. 0,4 kg. B. 1 kg. C. 250 g. D. 100 g.
Câu 21: Một máy biến áp tưởng dùng làm máy hạ áp gồm cuộn dây 100 vòng cuộn dây 500 vòng.
Khi nối hai đầu cuộn cấp của máy biến áp với điện áp hiệu dụng 100 V thì điện áp hiệu dụng hai đầu
cuộn thứ cấp bằng
A. 50 V. B. 10 V. C. 500 V. D. 20 V.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 22: Cho dòng điện xoay chiều cường độ i = 5cos100πt (A) đi qua một điện trở 50 Ω. Nhiệt lượng
tỏa ra điện trở trong thời gian 1 phút
A. 37500 J B. 48000 J C. 24000 J D. 12500 J
Câu 23: Biết cường độ âm chuẩn 10
-12
W/m
2
. Khi cường độ âm tại một điểm 10
-4
W/m
2
thì mức
cường độ âm tại điểm đó bằng
A. 60 dB. B. 50 dB. C. 70 dB. D. 80 dB.
Câu 24: Đặt điện áp
u 100 2 cos100 t
(V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L (thuần cảm), C mắc nối
tiếp. Biết điện trở R = 100 Ω. Điện áp hai đầu cuộn cảm u
L
= 200cos(100πt + 0,5π) (V). Công suất
tiêu thụ của đoạn mạch bằng
A. 200 W B. 100 W C. 150 W D. 50 W
Câu 25: Trong chân không, tốc độ truyền sóng điện từ bằng 3.10
8
m/s, một y phát sóng phát ra sóng
điện từ bước sóng 4 m. Sóng điện từ này tần số bằng
A. 75 kHz B. 75 MHz C. 120 kHz D. 120 MHz
Câu 26: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad một nơi có gia tốc trọng trường
g = 10 m/s
2
. Vào thời điểm vật qua vị t có li độ dài 8 cm thì vật vận tốc
20 3
cm/s. Chiều dài dây
treo con lắc
A. 1,6 m. B. 0,8 m. C. 1,0 m. D. 0,2 m.
Câu 27: Thí nghiệm giao thoa sóng ánh ng với hai khe Y-âng trong đó a = 0,3 mm, D = 1 m, = 600
nm. Khoảng cách giữa hai vân ng bậc 2 bậc 5 nằm cùng bên n sáng trung tâm là
A. 3 mm B. 6 mm C. 5 mm D. 8 mm
Câu 28: Đặt điện áp
u U 2 cos t
vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm độ
tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp. Biết
1
LC
Tổng trở của đoạn mạch y bằng
A. 0,5R. B. 2R. C. 3R. D. R.
Câu 29: Ba xo cùng chiều dài tự nhiên, độ cứng lần lượt k
1
, k
2
, k
3
, đầu trên treo vào các điểm cố
định, đầu dưới treo vào các vật cùng khối lượng. Lúc đầu, nâng ba vật đến vị trí các xo không
biến dạng rồi thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với năng lần lượt W
1
= 0,1 J, W
2
= 0,2 J W
3
.
Nếu k
3
= 4k
1
+ 2k
2
thì W
3
bằng
A. 120 mJ. B. 25 mJ. C. 20 mJ. D. 125 mJ.
Câu 30: Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ truyền âm trong không khí, một học sinh đo được bước sóng của
sóng âm 75 ± 1 cm, tần số dao động của âm thoa là 440 ± 10 Hz. Tốc độ truyền âm tại nơi làm thí
nghiệm
A. 330,0 ± 11,9 cm/s. B. 330,0 ± 11,0 m/s. C. 330,0 ± 11,9 m/s. D. 330,0 ± 11,0 cm/s.
Câu 31: Tại i gia tốc trọng trường 9,8 m/s
2
, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 6
0
.
Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc 100 g chiều dài dây treo 1 m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân
bằng, năng của con lắc bằng
A. 4,4.10
-3
J. B. 8,4.10
-3
J. C. 5,4.10
-3
J. D. 6,4.10
-3
J.
Câu 32: Đặt điện áp
120 os100 t (V)
u c
vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây tụ điện
mắc nối tiếp. Khi R = 40 thì công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại P
m
; khi R =
20 10
thì
công suất tiêu thụ của biến trở cực đại. Giá trị của P
m
A. 60 W. B. 180 W. C. 240 W. D. 120 W.
Câu 33: Đặt điện áp
100 2 os100 t(V)u c
vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R,
cuộn cảm thuần độ tự cảm L t điện điện dung C thay đổi được. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng

Đề thi thử năm 2019 môn Vật lý

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT A Hải Hậu - Nam Định lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT A Hải Hậu - Nam Định lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 955
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm