Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam

Trang 1/4 Mã đề 201
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề thi có 04 trang)
KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12
NĂM HỌC 2017-2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Cho các hằng số Vật lý: m
e
= 9,1.10
-31
kg; e = 1,6.10
-19
C; k = 9.10
9
Nm
2
/C
2
Câu 1. Đặt một điện áp xoay chiu
0
u = U cosωt
vào hai đu mạch điện gồm điện tr thun R, cun dây thun
cm cm kháng Z
L
t điện dung kháng Z
C
mc ni tiếp. Ti thời điểm t, đin áp giữa hai đầu điện tr
thun, cun dây và t điện lần lượt là ; dòng điện qua mạch lúc đó là i. Hệ thức nào dưới đây đúng?
A.
u
i = .
Z
C
C
B.
R
u = iR.
C.
LL
u = iZ .
D.
2
2
LC
u
i = .
R + Z - Z
Câu 2. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng nếu biết khong cách gia hai khe hp a, khong cách
t mt phẳng hai khe đến màn quan sát D, ánh sáng thí nghiệm ánh sáng đơn sắc bước sóng λ. Khoảng
cách gia hai vân sáng lin k
A.
B.
C.
λD
.
2a
D.
λD
.
a
Câu 3. Mt máy biến áp có t s vòng dây ca cun th cp và cuộn sơ cấp bng 2. Máy đó có tác dụng
A. tăng cường độ dòng điện. B. tăng áp.
C. tăng hoặc h áp. D. h áp.
Câu 4. Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10 cm với tần số f = 10 Hz dọc theo trục Ox (gốc O
trùng với vị trí cân bằng). Lúc t = 0, vật qua vị trí li độ x = 2,5 cm theo chiều dương. Phương trình chuyển
động của vật là
Câu 5. Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do chúng khác nhau về
A. cường độ âm. B. tần số. C. chu kỳ. D. đồ thi dao động âm.
Câu 6. Mt cht phát quang phát ra ánh sáng màu da cam. Để chất đó không phát quang thì phi chiếu vào
ánh sáng
A. đỏ. B. lam. C. tím. D. chàm.
Câu 7. Một vật dao động điều hòa theo phương ngang có phương trình . Tốc độ cực
đại của vật là
. . .
Câu 8. mặt nước, tại hai điểm A B cách nhau 20 cm hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo
phương thẳng đứng, tạo ra sóng bước sóng 3 cm. Trên đường tròn thuộc mặt nước, tâm tại trung điểm O
của đoạn AB, có đường kính 25 cm, số điểm dao động với biên độ cực đại là
A. 13. B. 26. C. 24. D. 12.
Câu 9. Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc
bước sóng lần lượt 0,4μm 0,5μm. Trong khoảng gia hai vân sáng lin k màu ging màu ca vân sáng
trung tâm có tng cng bao nhiêu vân sáng?
A. 7. B. 11. C. 9. D. 8.
Câu 10. Con lắc xo dao động điều hòa với chu kỳ 0,4 s. Biết độ cứng của xo 100 N/m, Khối
lượng của vật nặng là
A. 20 g. B. 0,2 kg. C. 40 g. D. 0,4 kg.
Câu 11. Một mạch dao động tưởng gồm một tụ điện điện dung C, cuộn cảm độ tự cảm L. Dòng điện
qua mạch có phương trình i = 2.10
-2
sin(2.10
6
t) (A) (t tính bằng giây). Điện tích cực đại của tụ điện là
Mã đề thi: 201
Trang 2/4 Mã đề 201
Câu 12. Ba nguồn đin ging nhau, mi ngun suất điện động 2 V điện tr trong 1 Ω. c nguồn được
mc ni tiếp thành b ngun. Ni b ngun vi một điện tr 7 Ω bằng dây dẫn có đin tr không đáng kể. Công
sut ca b ngun có giá tr
A. 10,8 W. B. 0,5 W. C. 25,2 W. D. 3,6 W.
Câu 13. Máy quang ph lăng kính hoạt động da trên hiện tượng
A. phn x ánh sáng. B. giao thoa ánh sáng. C. tán sc ánh sáng. D. nhiu x ánh sáng.
Câu 14. Hai điện tích điểm q
1
= q
2
= - 4.10
-6
C, đặt cách nhau một khoảng r = 3 cm trong dầu hằng số điện
môi ε = 2 thì chúng sẽ
A. đẩy nhau một lực 40 N. B. hút nhau một lực 40 N.
C. đẩy nhau một lực 80 N. D. hút nhau một lực 80 N.
Câu 15. Nguyên t Hidro đang trạng thái bản thì được kích thích để chuyn lên trng thái dng bán
kính qu đạo của electron tăng 36 lần. S vch quang ph tối đa (kể c vch nhìn thy và vch không nhìn thy)
có th được tạo thành sau đó là
A. 10. B. 72. C. 18. D. 15.
Câu 16. Một vật dao động điều hòa với tần số 3 Hz. Vận tốc của vật biến thiên theo thời gian với tần số là
A. 9,0 Hz. B. 6,0 Hz. C. 3,0 Hz. D. 1,5 Hz.
Câu 17. Trong gi thc hành, mt học sinh đặt vt sáng MN song song vi mt màn nh. Trong khong gia
vật và màn, đặt mt thu kính hi t sao cho trc chính ca thấu kính đi qua M và vuông góc vi màn. Hc sinh
c định thu kính ri dch chuyn vt MN màn dc theo trục chính để tìm các v trí ca vt màn sao cho
nh ca vt hin nét trên màn thì thy khong cách ngn nht gia vt màn 60 cm, thu kính luôn
trong khong gia vật và màn. Độ t ca thu kính là
A. 1/15 (đp). B. 20/3 (đp). C. 30/2 (đp). D. 1/20 (đp).
Câu 18. Hai điểm A B nm trên cùng một đường thẳng đi qua một ngun âm. Biết mức cường độ âm ti A
ti B chênh nhau là 20 . Coi môi trường không s phn x hp th âm. T s ờng độ âm ca
chúng có th
Câu 19. Lực Lorenxơ tác dụng lên một hạt điện tích chuyển động trong từ trường có phương
A. trùng với mặt phẳng tạo bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ.
B. trùng với phương của vectơ cảm ứng từ.
C. vuông góc với mặt phẳng hợp bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ.
D. trùng với phương của vectơ vận tốc của hạt mang điện.
Câu 20. Gii hạn quang điện ca kim loi là
A. bước sóng dài nht của ánh sáng kích thích để hiện tượng quang điện bắt đầu xảy ra đối vi kim loại đó.
B. bước sóng dài nht ca kim loại để hiện tượng quang điện bắt đầu xảy ra đối vi kim loại đó.
C. bước sóng ngn nht ca kim loại để hiện tượng quang điện bắt đầu xảy ra đối vi kim loại đó.
D. bước sóng ngn nht của ánh sáng kích thích để hiện tượng quang điện bắt đầu xảy ra đối vi kim loại đó.
Câu 21. Một dòng điện xoay chiu có biu thc
i = 2 2cos 100πt (A).
ờng độ dòng điện hiu dng qua mch
A.
2 2 A .
B.
2 A .
C.
4 A .
D.
2 A .
Câu 22. Đặt một điện áp xoay chiu
u = U 2cosωt
vào hai đầu mch mạch điện R, L, C mc ni tiếp. Biết điện
áp hiu dng giữa hai đầu R, L, C lần lượt là 10 V, 20 V và 10 V. Giá tr ca U là
A.
10 2 V.
B.
40 2 V.
C.
40 V.
D.
100 V.
Câu 23. Hiệu đin thế gia Anot và Catot ca mt tế bào quang điện có giá tr 2 V. Động năng ban đầu cực đại
của các electron quang điện trong tế bào là 3,01.10
-19
J. Vn tc cực đại của các electron khi đến Anot gn bng
vi giá tr nào dưới đây?
A. 813350 m/s. B. 3113582 m/s. C. 1168261 m/s. D. 856743 m/s.
Câu 24. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên
một bản tụ là và dòng điện cực đại trong mạch là 0,4 (A). Bước sóng của sóng điện từ mà mạch này
có thể cộng hưởng là
.
Trang 3/4 Mã đề 201
Câu 25. Trong mạch dao động LC tưởng đang dao động điện t t do, điện tích ca mt bn t đin
ờng độ dòng điện qua cun cm thun biến thiên điều hòa theo thi gian
A. vi cùng tn s. B. ngưc pha nhau. C. cùng pha nhau. D. với cùng biên độ.
Câu 26. Một sợi dây đàn hồi đầu O của dây gắn với một âm thoa dao động với tần số f không đổi, đầu còn
lại thả tự do. Trên dây có sóng dừng với 11 bụng (tính cả đầu tự do). Nếu cắt bớt đi hai phần ba chiều dài dây và
đầu còn lại vẫn thả tự do thì trên dây có sóng dừng. Tính cả đầu tự do, số bụng trên dây là
A. 4. B. 8. C. 7. D. 5.
Câu 27. Trong thí nghiệm Y- âng về giao thao ánh sáng, ánh sáng thí nghiệm là ánh sáng đơn sắc có bước sóng
λ. Hiệu khoảng cách từ hai khe hẹp F
1
, F
2
đến vân tối thứ 4 là
A.
4λ.
B.
C.
7λ.
D.
Câu 28. Cường độ điện trường do điện tích Q < 0 y ra tại một điểm trong chân không cách điện tích Q một
khoảng r là
Câu 29. Một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) chiết suất tuyệt đối n
1
sang môi trường (2) chiết
suất tuyệt đối n
2
thì tia khúc xlệch xa pháp tuyến hơn tia tới. Hiện tượng phản xtoàn phần thể xảy ra
không nếu chiếu tia sáng theo chiều từ môi trường (2) sang môi trường (1)?
A. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1).
B. Có thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1).
C. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1).
D. Có thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1).
Câu 30. Mt nguồn điện suất điện động E điện tr trong r. Ni hai cc nguồn điện vi mt biến tr bng
dây dẫn điện tr không đáng kể. Điều chnh biến tr để công sut ta nhit qua cực đại. Hiu sut ca
nguồn khi đó là
A. 0,5. B. 0,2. C. 0,1. D. 1,0.
Câu 31. Khi có sóng dng trên mt sợi dây đàn hồi, khong cách t mt bụng đến nút gn nó nht bng
A. mt nửa bước sóng. B. một bước sóng.
C. mt phần tư bước sóng. D. mt s nguyên lần bước sóng.
Câu 32. Nhận định nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ tắt dần?
A. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công âm.
B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
C. Dao động cơ tắt dần có biên độ và cơ năng giảm dần theo thời gian.
D. Dao động cơ tắt dần có biên độ và tốc độ giảm dần theo thời gian.
Câu 33. Một dòng điện 20 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm
cách dây 10 cm là
A. 8. 10
-5
(T). B. 4. 10
-5
(T). C. 10
-5
(T). D. 2. 10
-5
(T).
Câu 34. mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 16 cm hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo
phương thẳng đứng. Điểm M nằm mặt nước trên đường trung trực của AB cách trung điểm O của đoạn AB
một khoảng nhỏ nhất , luôn dao động ngược pha với O. Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường
vuông góc với đoạn AB tại A. Điểm N dao động với biên độ cực tiểu cách A một đoạn nhỏ nhất bằng
A. 7,80 cm. B. 2,14 cm. C. 4,16 cm. D. 1,03 cm.
Câu 35. Đặt một điện áp xoay chiu
AB
u = U 2cosωt
vào hai đầu mch mạch điện (AB) gồm đoạn (AM) ni
tiếp đoạn (MN) ni tiếp đoạn
NB .
Trên đoạn (AM) đin tr thuần R, trên đon (MN) cun cm thun L
trên đoạn
NB
mt t điện điện dung C biến thiên. Điều chỉnh C sao cho điện áp hiu dng gia hai
đầu t C đạt cực đại. Khi đó điện áp hiu dng giữa hai đầu điện tr thun giá tr 75 V biết rằng khi điện
áp giữa hai đầu mch AB có giá tr
75 6 V
thì điện áp giữa hai điểm AN có giá tr
25 6 V.
Giá tr ca U là
A.
50 3 V.
B. 150 V.
C.
150 2 V.
D.
50 6 V.
Câu 36. Mt mạch đin (AB) gồm các đon (AM) ni tiếp với (MB). Trên đon (AM) hộp kín X, trên đon
(MB) hp kín Y. Mi hp X, Y cha hai trong ba phn t (R, L, C). Mc lần lượt vào hai đầu hp X hai
đầu hp Y các vôn kế tưởng V
1
, V
2
. Đặt điện áp không đổi vào hai điểm (AM) thì thy vôn kế V
1
ch 60 V và

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng, học sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 237
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm