Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là tài liệu luyện tập môn Hóa hữu ích dành cho các bạn học sinh chuẩn bị bước vào kì thi THPT Quốc gia 2016 hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ

Mã đề thi 132

ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA
LẦN THỨ NHẤT
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Trong công nghệp HNO3 được điều chế từ nguồn nguyên liệu nào sau đây?

A. KNO3 B. NH3 C. N2 D. NO2

Câu 2: Cho dãy các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol, cumen. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.

Câu 3: Cho các phản ứng:

(a) Cl2 + NaOH → (b) Fe3O4 + HCl → (c) KMnO4 + HCl →

(d) FeO + HCl → (e) CuO + HNO3 → (f) KHS + KOH →

Số phản ứng tạo ra hai muối là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

Câu 4: Cho dãy các chất ZnO, Cr2O3, SiO2, Ca(HCO3)2, NH4Cl, Na2CO3, ZnSO4, Zn(OH)2 và Pb(OH)2. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là:

A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.

Câu 5: Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) ta có thể rửa cá với:

A. Cồn B. Giấm C. Nước đường D. Nước vôi trong

Câu 6: Cho phản ứng: C6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O. Khi có 10 phân tử KMnO4 phản ứng thì số nguyên tử cacbon bị oxi hóa là

A. 4. B. 3. C. 6. D. 10.

Câu 7: Cho CH3OH tác dụng với CO dư để điều chế axit axetic. Phản ứng xong thu được hỗn hợp chất lỏng gồm axit và ancol dư có Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016. Hiệu suất phản ứng là:

A. 82 % B. 60% C. 66,67 % D. 75 %

Câu 8: Trong phân tử hợp chất 2,2,3-trimetylpentan, số nguyên tử cacbon bậc I, bậc II, bậc III, bậc IV tương ứng là:

A. 5,1,1 và 1 B. 4,2,1 và 1 C. 1,1,2 và 4 D. 1,1,1 và 5

Câu 9: Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2O7, sau đó thêm tiếp khoảng 1ml nước và lắc đều để K2Cr2O7 tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là :

A. màu da cam và màu vàng chanh B. màu vàng chanh và màu da cam

C. màu nâu đỏ và màu vàng chanh D. màu vàng chanh và màu nâu đỏ

Câu 10: Cho hỗn hợp Cu, Fe vào dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan duy nhất. Chất tan đó là:

A. HNO3 B. Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)2 D. Cu(NO3)2

Câu 11: Chất nào sau đây là monosaccarit?

A. Amilozo B. Glucozo C. Xenlulozo D. Saccarozo

Câu 12: Hậu quả của việc Trái đất đang ấm dần lên là hiện tượng băng tan ở 2 cực. Các núi băng xưa kia nay chỉ còn là các chỏm băng. Hãy chọn những ảnh hưởng có thể xảy ra khi Trái đất ấm lên trong số các dự báo sau:

(1) Nhiều vùng đất thấp ven biển sẽ bị nhấn chìm trong nước biển

(2) Khí hậu trái đất thay đổi

(3) Có nhiều trận bão lớn như báo Katrina

A. (1), (2), (3) B. (1), (2) C. (1), (3) D. (2), (3)

Câu 13: Loại đá nào sau đây không chứa CaCO3?

A. Đá phấn B. Thạch cao. C. Đá hoa cương D. Đá vôi

Câu 14: Cho 8,04 gam hỗn hợp hơi gồm CH3CHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 55,2 gam kết tủa. Cho kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn lại m gam chất không tan. Giá trị của m là:

A. 61,78 gam B. 21,6 gam C. 55,2 gam D. 41,69 gam

Câu 15: Tính chất vật lý nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

A. Ánh kim. B. Tính dẻo. C. Tính cứng. D. Tính dẫn điện và nhiệt.

Câu 16: Cho các thí nghiệm sau:

(1) cho etanol tác dụng với Na kim loại

(2) cho etanol tác dụng với dung dịch HCl bốc khói

(3) cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2

(4) cho etanol tác dụng với CH3COOH có H2SO4 đặc xúc tác

Có bao nhiêu thí nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm OH ancol

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 17: Để điều chế NaOH trong công nghiệp, phương pháp nào sau đây đúng?

A. Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng Na2CO3. B. Nhiệt phân Na2CO3 rồi hoà tan sản phẩm vào nước.

C. Điện phân dung dịch NaCl D. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp.

Câu 18: Cho dãy chất: Ca3(PO4)2, BaSO4, KNO3, CuO, Cr(OH)3, AgCl và BaCO3. Số chất trong dãy không tan trong dung dịch HNO3 loãng là

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 19: Nhận xét nào sau đây không đúng ?

A. Chất béo là este của glixerol và các axit béo.

B. Hidro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.

C. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C = C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu.

D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước

Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng sau: Ca3(PO4)2 → P → P2O5 → H3PO4. Để điều chế được 5 lít H3PO4 2M cần dùng hết bao nhiêu kg quặng photphorit ? biết hiệu suất của cả quá trình là 80%, hàm lượng Ca3(PO4)2 trong quặng chiếm 95%.

A. 2,04 kg B. 1,95 kg C. 1,55 kg D. 2,14 kg

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Đáp án mã đề 132

1

B

11

B

21

D

31

A

41

B

2

C

12

A

22

C

32

C

42

A

3

C

13

B

23

B

33

A

43

D

4

D

14

A

24

A

34

C

44

D

5

B

15

C

25

D

35

B

45

B

6

C

16

B

26

D

36

B

46

C

7

D

17

D

27

A

37

D

47

B

8

A

18

C

28

B

38

A

48

C

9

A

19

A

29

D

39

A

49

D

10

C

20

A

30

B

40

A

50

D

Đánh giá bài viết
1 1.516
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm