Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội (Lần 1)

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HÀ NI
TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ
ĐỀ THI CHÍNH THC
có 4 trang)
KÌ THI TH TT NGHIP THPT QUC GIA 2021
LN 1
Bài thi: KHOA HC T NHIÊN
Môn thi thành phn: HOÁ HC
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề
H, tên thí sinh: ......................................................................................
S báo danh: ........................................................................................... đề thi: 142
Cho biết nguyên t khi ca các nguyên t:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Các th tích khí đều đo ở điều kin tiêu chun, gi thiết các khí sinh ra không tan trong nước
Câu 41: Phân lân cung cp nguyên t nào cho cây trng?
A. Nitơ. B. Kali. C. Photpho. D. Cacbon.
Câu 42: Cp cht mch h nào sau đây là đồng đẳng kế tiếp?
A. CH
4
và C
3
H
8
. B. CH
4
và C
2
H
4
. C. C
2
H
4
và C
3
H
6
. D. C
2
H
2
và C
4
H
6
.
Câu 43: Este nào sau đây tác dụng vi dung dịch NaOH thu được ancol metylic?
A. CH
3
COOC
2
H
5
. B. HCOOCH
3
. C. HCOOC
2
H
5
. D. HCOOC
3
H
7
.
Câu 44: Công thc ca triolein là
A. (C
17
H
31
COO)
3
C
3
H
5
. B. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (C
2
H
5
COO)
3
C
3
H
5
. D. (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 45: Saccarozơ là một loại đisaccarit có nhiều trong cây mía, hoa tht nt, c cải đường. Công thc
phân t của saccarozơ là
A. C
6
H
12
O
6
. B. (C
6
H
10
O
5
)
n
. C. C
12
H
22
O
11
. D. C
2
H
4
O
2
.
Câu 46: Dung dch cht nào sau đây làm quỳ tím chuyn sang màu xanh?
A. Glyxin. B. Valin. C. Anilin. D. Lysin.
Câu 47: Phân t khi ca tripeptit Gly Ala Val là
A. 231. B. 245. C. 267. D. 281.
Câu 48: Phân t polime nào sau đây có chứa nguyên t oxi?
A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua).
C. Poli(metyl metacrylat). D. Poliacrilonitrin.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
Câu 49: Kim loi nào sau đây dẻo nht?
A. Fe. B. Cu. C. Al. D. Au.
Câu 50: Dãy các kim loại được xếp theo chiu gim dn tính kh t trái qua phi là
A. Cu, Na, Fe. B. Na, Cu, Fe. C. Fe, Cu, Na. D. Na, Fe, Cu.
Câu 51: Kim loi nào sau đây không tác dụng được vi dung dch H
2
SO
4
loãng?
A. K. B. Cu. C. Al. D. Fe.
Câu 52: Trong công nghip, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyn?
A. Mg. B. Fe. C. Na. D. Al.
Câu 53: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?
A. Nhúng thanh Zn vào dung dch H
2
SO
4
loãng.
B. Nhúng thanh Zn vào dung dch gm CuSO
4
và H
2
SO
4
loãng.
C. Nhúng đinh sắt (làm bng thép cacbon) vào dung dch H
2
SO
4
loãng.
D. Để đinh sắt (làm bng thép cacbon) trong không khí m.
Câu 54: Cho dãy các kim loi: Na, Al, Fe, K. S kim loi kim trong dãy là
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 55: Khi nhit phân hoàn toàn NaHCO
3
thì sn phm ca phn ng nhit phân là
A. NaOH, CO
2
, H
2
. B. Na
2
O, CO
2
, H
2
O.
C. Na
2
CO
3
, CO
2
, H
2
O. D. NaOH, CO
2
, H
2
O.
Câu 56: Cho nhôm tác dng với lượng dư sắt (II) oxit nhiệt độ cao. Sau khi phn ng xy ra hoàn toàn
thu được cht rn X cha oxit kim loi là
A. Al
2
O
3
. B. Fe
2
O
3
. C. Fe
2
O
3
và Al
2
O
3
. D. FeO và Al
2
O
3
.
Câu 57: Trong công nghiệp, nhôm được điều chế bằng cách điện phân nóng chy Al
2
O
3
có mt criolit.
Công thc ca criolit là
A. K
3
AlF
6
. B. NaAlO
2
. C. Na
3
AlF
6
. D. NaAlF
3
.
Câu 58: Công thc hóa hc ca st (III) clorua là
A. FeSO
4
. B. FeCl
2
. C. FeCl
3
. D. Fe
2
(SO
4
)
3
.
Câu 59: Oxit nào sau đây là oxit axit?
A. CrO
3
. B. FeO. C. Cr
2
O
3
. D. Fe
2
O
3
.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
Câu 60: c thi công nghiệp thường cha các ion kim loi nặng như Hg
2+
, Pb
2+
, Fe
3+
,. Để x lí sơ bộ
nước thi trên, làm gim nồng độ các ion kim loi nng vi chi phí thấp, người ta s dng cht nào sau
đây?
A. NaCl. B. Ca(OH)
2
. C. HCl. D. KOH.
Câu 61: Xà phòng hóa este nào sau đây thu được c hai sn phm có kh năng tham gia phản ng tráng
bc?
A. Vinyl axetat. B. Anlyl fomat. C. Etyl acrylat. D. Vinyl fomat.
Câu 62: Cht rắn X vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh, trong nước nóng b trương lên.
Thy phân hoàn toàn X nh xúc tác axit hoc enzim thu được cht Y. Hai cht X và Y lần lượt là
A. xenlulozơ và glucozơ. B. xenlulozơ và saccarozơ.
C. tinh bột và saccarozơ. D. tinh bột và glucozơ.
Câu 63: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO
2
sinh ra trong quá trình
này được hp th hết vào dung dch Ca(OH)
2
dư tạo ra 60 gam kết ta. Nếu hiu sut ca quá trình lên
men là 75% thì giá tr ca m
A. 72. B. 54. C. 43,2. D. 48.
Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, đơn chức, mch h) thu đưc CO
2
, H
2
O và V lít khí N
2
(đktc). Cho m gam X tác dụng vừa đủ vi 500 ml dung dch H
2
SO
4
0,5M. Giá tr ca V là
A. 8,96. B. 5,6. C. 6,72. D. 11,2.
Câu 65: Cho các polime sau: poliacrilonitrin, poli(etylen terephtalat), poliisopren, policaproamit. S
polime được điều chế bng phn ứng trùng ngưng là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 66: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tơ olon được điều chế bng phn ứng trùng ngưng.
B. Sợi bông, tơ tằm đều có ngun gc t xenlulozơ.
C. Cao su thiên nhiên có cu trúc mch mng không gian.
D. Tơ nilon-6,6 được điều chế bng phn ứng trùng ngưng.
Câu 67: Hòa tan hoàn toàn 3,75 gam hn hp Al và Mg trong dung dch HCl dư, thu được 3,92 lít khí H
2
(đktc) và dung dịch cha m gam mui. Giá tr ca m
A. 18,325. B. 16,175. C. 16,525. D. 17,514.
Câu 68: Cho 2,7 gam Al phn ng hoàn toàn vi khí O
2
dư, thu được m gam oxit. Giá tr ca m
A. 10,2. B. 20,4. C. 15,3. D. 5,1.

Đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hoá có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội (Lần 1) được VnDoc tổng hợp biên soạn hướng dẫn chi tiết đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Hy vọng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu luyện tập cũng như rèn luyện kĩ năng giải đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội (Lần 1) được đánh giá khá hay và nhiều câu hỏi khó, nhưng vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung các năm trước, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Đánh giá bài viết
1 538
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm