Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Quảng Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở GD&ĐT Quảng Bình được VnDoc tổng hợp biên soạn hướng dẫn chi tiết đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Hy vọng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu luyện tập cũng như rèn luyện kĩ năng giải đề thi.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở Quảng Bình

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH 

Mã đề thi: 001

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTQG 2021
BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn: Hóa Học
Thời gian làm bài: 50 phút

Họ, tên thí sinh: ..............................................................

Số báo danh: ......................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S=32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108.

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước

Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

A. Zn

B. Ag

C. Cr

D. Cu

Câu 42: Cacbon monoxit là chất khí rất độc, rất ít tan trong nước, thuộc loại oxit trung tính. Công thức hóa học của cacbon monoxit là

A. SO2

B. CO2

C. CO

D. NO2

Câu 43: Nhóm các kim loại đều không phản ứng được với axit nitric (HNO3) đặc, nóng là

A. Al. Fe

B. Au. Pt

C. Al. Au

D. Fe, Pt

Câu 44: Tinh chất hóa học đặc trung của kim loại là

A. Tính khử

B. Tính oxi hóa

C. Tính axit

D. Tính bazơ

Câu 45: Trong bốn kim loại: Al, Mg, Fe, Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Cu

B. Al

C. Fe

D. Mg

Câu 46: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch?

A. Ca

B. Na

C. Cu

D. Al

Câu 47: Cho ion bốn kim loại: Fe3+, Mg2+, Cr2+,  Ag+. lon có tính oxi hóa mạnh nhất là

A. Mg2+

B. Ag

C. Fe2+

D. Ag+

Câu 48: Kim loại nào sau đây là kim loại kiểm thế?

A. Na

B. Ca

C. Al

D. Cr

D. Fe

Cậu 49: Nhóm gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch

kiểm là

A. Na, K

B. Be, Na

C. Cr, K

D. Fe

Câu 50: Hợp chất nào sau đây là chất lưỡng tính

A. NaAIO2

B. AICI

C. Al2O3

D. Al2(SO4)3

Câu 51: Chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng tạm thời?

A. Na2SO4

B. NaCl

C. HCI

D. Na2CO3

Câu 52: Nhiệt phân Fe(OH)3; đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là

A. Fe3O4

B. Fe(OH)2

C. FeO

D. Fe2O3

Câu 53: Công thức hóa học của Crom(II) sunfat là

A. CrS

B. CrSO

C. Fe2(SO4)3

D. Cr2(SO4)3

Câu 54: Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được HCOONa và C2H5OH. Chất X là

A. C2H3COOCH3

B. CH3COOC2H5

C. HCOOC2H5

D. HCOOH

Câu 55: Chất nào sau đây là axit béo?

A. Axit acrylic

B. Axit axetic

C. Axit stearic

D. Axit propionic

Câu 56: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Glucozo

B. Saccarozo

C. Tinh bột

D. Xenlulozo

Câu 57: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Glyxin

B. Lysin

C. Anilin

Câu 58: Số nguyên tử hidro trong phân tử alanin là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 59: Phân tử polime nào sau đây có chứa nitơ

A. Polietilen

C. Poli(metyl metacrylat)

B. Poli(vinyl clorua)

D. Nilon-6,6

Câu 60: Cặp chất nào sau đây cũng dãy đồng đẳng

A. HCOOH và HCOOCH3

B. CH3OH và C2H5OH

C.C2H5OH và CH3OCH3

D. HCOOH và C2H5OH

Câu 61: Cho các este sau: vinyl axetat, metyl axetat, metyl acrylat, metyl metacrylat. Số este tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 62: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Urê (NH2)2CO có chứa 60% N về khối lượng, là loại đạm tốt nhất

B. Nitrophoka là hỗn hợp của (NH4)2HPO4 và KNO3

C. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giả theo tỉ lệ phần trăm khối lượng K2O tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó

D. Supephotphat đơn gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4; supephotphat kép chỉ chứa Ca(H2PO4)2

Câu 63: Cho m gam Mg phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được 14,25 gam muối. Giá trị

của m là

A. 2,40

B. 3,60

C. 4.80

D. 10,90

Câu 64: Tiến hành ba thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho a mol Na vào lượng nước dư, thu được V1 lít khí H2

Thí nghiệm 2: Cho a mol Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được V2 lít khí Hz

Thí nghiệm 3: Cho a mol Al vào dung dịch HCl loãng dư, thu được V3  lít khí H2 Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, so sánh nào sau đây là đúng

A. V1 < V2 < V3

B. V1= V2 < V3

C. V3 < V2 < V1

D. V1 < V3 < V2

Câu 65: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp etyl axetat và metyl fomat trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm

A. 1 muỗi và 1 ancol

B. 2 muối và 2 ancol

C. 1 muỗi và 2 ancol

D. 2 muối và 1 ancol

Câu 66: Chất rắn X vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh. Trong nước nóng, X sẽ ngâm nước, trương phồng lên tạo thành dung dịch keo, Phản ứng thủy phân hoàn toàn X nhỏ xúc tác axit hoặc enzim thu được chất Y. Hai chất X và Y lần lượt là

A. xenluloz và glucozo

C. tinh bột và saccarozo

B. xenlulozơ và saccarozo

D. tinh bột và glucozo

Câu 67: Thủy phân 20,52 gam saccarozo với hiệu suất 62,5% thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vảo lượng dư AgNO3, trong NH3, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 8.10.

B. 10,80

C. 16,20

D. 21,60

Câu 68: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) thu được CO2, H2O và 1,12 lít khí N2. Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, số mol HCl đã phản ứng là

A. 0,10 mol

B. 0,20 mol

C. 0,30 mol

D. 0,05 mol

Câu 69: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. To nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

B. Sợi bông tự olon đều thuộc loại tơ thiên nhiên

C. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không phân nhánh

D. Tơ nilon-6.6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Câu 70: Hỗn hợp X gồm K và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư, thu được 1,232 lít khí H2. Giá trị của m là

A. 1,73

B. 1,20

C. 1,59

D. 1,32

Câu 71: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau mooth thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z, Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 3,0 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3; loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 19,36 gam muối. Giá trị của m là

A. 7,12

B. 5,92

C. 5,68

D. 4,96

Câu 72: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhiệt phin AgNO3

(2) Nung FeS2 trong không khí

(3) Cho khi CO đi qua bột CuO nung nóng ở nhiệt độ cao

(4) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (dư)

(5) Cho Fe vào dung dịch CuSO4,

(6) Cho Zn vào dung dịch CrCl3 (dư)

(7) Nung Ag2S trong không khí

8) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư)

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 73: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các trigixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muỗi C17HxCOONa, C15H31COONa C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là 1:2:3. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn m gam E thu được 51,72 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt chất hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 4,575 mol O2. Giá trị của m là

A. 50,32

B. 51,12

C. 51,60

D. 51,18

Câu 74: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở điều kiện thường, glucozơ và alanine đều là chất rắn và dễ tan trong nước

(b) Khi tham gia phản ứng trắng bạc, glucozơ bị oxi hóa thành axit gluconic

(c) Aminopectin trong tinh bột có cấu trúc mạch không phân nhánh

(d) Thành phần chính của cồn 70" thường dùng trong y tế để sát trùng là etanol

(e) Gạch của nổi lên trên khi nấu riêu của là hiện tượng đông tụ chất béo

(f) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 2

C.3

D. 4

Câu 75: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 100ml dung dịch gồm AgNO3, 2a mol/l và Cu(NO3)2 a mol/l, thu được 4,96 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 0,672 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,25

B. 0,20

C. 0.15

D. 0,30

Câu 76: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat, vinyl axetat và hai hidrocacbon mạch hở) cần vừa đủ 0,84 mol O2, tạo ra CO2 và 10,08 gam H2O, Nếu cho 0,3 mol X vào dung dịch Br2 dư thi số mol Br2 phản ứng tối đa là

A. 0,16 mol

B. 0.18 mol

C. 0,20 mol

D. 0,30 mol

Câu 77: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X gồm propilen và 2 amin (no, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) trong oxi dư, thu được 16,8 lít CO2, 2,016 lít N2 và 16,74 gam H2O. Khối lượng của amin có khối lượng mol phân tử nhỏ hơn trong 0,3 mol hỗn hợp X là

A. 1,35 gam

B. 2.16 gam

C. 1.80 gam

D. 2,76 gam

Câu 78: Cho 7.65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 (trong đó Al2O3 chiếm 40% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4, loãng và KNO3 thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 93,5 gam dung dịch KOH. Giá trị gần nhất của m là

A. 2,50

B. 1,25

C. 1,52

D. 1.48

Câu 79: Thủy phân m gam hỗn hợp este E được tạo bởi các axit đơn chức và các ancol đơn chức bằng dung dịch KOH vừa đủ rồi cô cạn thu được a gam hỗn hợp muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy a gam hỗn hợp muỗi thu được hỗn hợp Y gồm CO2 và hơi nước) và 9,66 gam K2CO3. Cho toàn bộ Y vào binh dụng dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 45,31 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng 13,0 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol sinh ra với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 4,3 gam hỗn hợp các este. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 12,46

B. 11,58

C. 12,00

D. 11,64

Câu 80: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm chứa 1-2 ml dung dịch hồ tinh bột

Bước 2: Đun nóng ổng nghiệm một lát trên ngọn lửa đèn cổn

Bước 3: Ngửng đun, để dung dịch trong ống nghiệm nguội dẫn về nhiệt độ thường

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 1, dung dịch trong ống có màu xanh tím

(b) Sau bước 2, dung dịch bị nhạt màu hoặc mất màu

(c) Ở bước 3, màu xanh tím của dung dịch sẽ xuất hiện lại

(d) Nếu thay dung dịch tinh bột trong thí nghiệm bằng dung dịch saccarozơ thì hiện tượng ở bước 1 vẫn thu được dung dịch màu xanh tím

(e) Nếu ở bước 1, nhỏ vài giọt dung dịch I2 lên mặt cắt củ khoai lang tươi cũng xuất hiện màu

xanh tím Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C.3

D. 4

---------------------Hết----------------------

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở Quảng Bình

41B42C43B44A45D46C47B48B49A50C
51D52D53B54C55C56A57B58C59D60B
61B62A63B64A65B66D67C68A69D70C
71B72D73D74B75B76D77D78D79B80D

..........

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Sở Quảng Bình được đánh giá khá hay và nhiều câu hỏi khó. Vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung các năm trước, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.370
0 Bình luận
Sắp xếp theo