Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có đáp án - Đề luyện 27

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ LUYỆN SỐ 27
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 201...
201...
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.
I. Chọn chữ cái A hoặc B, C, D của từ phần gạch chân cách đọc khác các từ còn lại.
(1,0 điểm)
1. A. noon
B. tool
C. flood
D. spoon
2. A. chemist
B. chicken
C. church
D. chair
3. A. covered
B. received
C. traveled
D. divided
4. A. rides
B. matches
C. tomatoes
D. robes
II. Chọn chữ cái A hoặc B, C, D tương ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành mỗi
câu sau. (2,5 điểm)
1. A new hospital for children in our city.
A. has been built
B. is building
D. builds
2. You to stop smoking, you know. It is bad for you.
B. should
C. ought
D. would
3. If I ill, I wouldn't have been absent from class.
A. hadn't been
B. weren't
C. had been
D. would have been
4. In some countries, . uniforms is compulsory in schools.
A. to wear
C. wearing
D. wore
5. Tom said that …..
A. he has bought a new car.
C. he will buy a new car.
B. he had bought a new car.
D. he buys a new car.
6. It was cold and wet, …. Paul went to the beach.
A. because
B. although
C. therefore
D. but
7. The passengers had to wait because the plane …. off one hour late .
A. took
B. turned
C. cut
D. went
8. When he came, I ….. TV.
A. watched
B. have been
watching
C. was watching D. am watching
9. They ran very out of the house.
A. fast
B. slow
C. quick
D. well
10. That is the place …. the meeting was held.
A. when
B. where
C. which
D. whom
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
III. Xác định từ hoặc cụm từ có phần gạch dưới cần phải sửa để các câu sau trở thành câu
đúng bằng cách chọn chữ cái A hoặc B, C, D. (1,0 điểm)
1. Uncle Tom is the man he is wearing a suit with red tie.
A B C D
2. He said that he couldn't remember where had he left his car.
A B C D
3. Mr. Thanh never drinks coffee in the morning, doesn't he?
A B C D
4. I think it is more easier to play the guitar than the piano.
A B C D
IV. Cho thì hoặc dạng thích hợp của động từ trong ngoặc. (1,25 điểm)
1. Could you come here please? I (want) …. to talk to you now.
2. It is time for us (go) …. .
3. At this time last month, they (work) …. in Ha Noi.
4. When I entered his room, I saw him (sleep) in a chair.
5. A lot of people (kill) by AIDS recently, and I wish nobody would die any more.
V. Hoàn thành các câu dưới đây với dạng thích hợp của các từ in hoa tương ứng với mỗi câu.
(1,0 điểm)
1. The team played ….. and lost the match. BAD
2. My answer is different from yours. I …. with you. AGREE
3. If you are . when you do your test, you'll get good mark. CAREFULNESS
4. …. are trying to find an inexpensive substitute gasoline. SCIENCE
VI. Chˤn phɵɳng án A, B, C ho˅c D đ˔ đi˒n vào ô tr˨ng (1,25 đi˔m)
Nobody knows how many different languages there are in the world. There are about two
thousands. Among these languages, English is the most widely (1) in the world.
I have learn English (2) … four years. I find English very interesting. I think that English
is not easy to learn. It is very (3) …. from Vietnamese language. English grammar is rather
difficult.
Although English is not easy to master, I try hard to learn it well. I spend a lot of time (4)...
to the tapes or radio, speaking English with my teachers and friends, reading books, magazines
and newspapers. I write in English, too. I'm not afraid of making mistakes. I think that the best
way to learn a foreign language is to use it (5) …. day.
1. A. used
B. speaks
C. uses
D. spoke
2. A. since
B. for
C. in
D. during
3. A. difference
B. differently
C. different
D. differs
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. A. listened
B. listen
C. listening
D. to listen
5. A. many
B. much
C. all
D. every
VII. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi. (1,0 điểm)
No one knows who invented pencils or when they were invented. A Swiss described a
pencil in a book in 1565. He said it was a piece of wood with lead inside it (lead is a very heavy
metal). Pencils weren't very popular, and people continued to write with pens. They used bird
feathers as pens. Then in 1795, someone started making pencils from graphite and they became
very popular. Graphite is a kind of coal. Today people make pencils in the same way. They grind
the graphite, make it into shape of a stick and bake it. Then they put it inside a piece of wood.
One pencil can write 50,000 English words or make a line 55 kilometers long.
1. Did a Swiss invent pencils?
2. What is graphite like?
3. How long a line can a pencil make?
4. When were the pencils made from graphite?
VIII. Hãy viết lại những câu dưới đây bắt đầu bằng các từ gợi ý sao cho u viết lại nghĩa
không đổi so với u cho trước. (1,0 điểm)
1. What a pity we didn't see the match.
- We wish …………………
2. Joe had financial problems, but he bought a new motorbike.
- In spite …………………
3. The shelf was so high that the children couldn't reach it.
- The shelf was too ………
4. "May I use your dictionary for a moment, Hoa? Nga asked.
- Nga asked ……………..
___________THE END____________
KEYS
I. Chọn chữ cái A hoặc B, C, D của từ phần gạch chân cách đọc khác các từ còn lại.
(0,25x 4 = 1,0 điểm)
1. C 2. A 3. D 4. B
II. Chọn chữ cái A hoặc B, C, D tương ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành mỗi
câu sau. (0,25x10 = 2,5 điểm)
1. A 2. C 3. A 4. C 5. B 6. D 7. A 8. C 9. A 10. B

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có đáp án - Đề luyện 27 được sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung các câu hỏi thường gặp trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 rất hữu ích cho các bạn chuẩn bị trước kì thi.

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh cho các bạn luyện tập. Các bạn hãy tải về và thử sức để có kì thi đạt kết quả tốt nhất nhé. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin gửi đến các bạn ôn tập từng mảng kiến thức cụ thể như chuyên đề Các thì, word form...rất hữu ích cho các bạn ôn tập.

Các bạn cũng có thể luyện đề trực tiếp, sau đó gửi bài và so ngay kết quả qua bài chúng tôi cung cấp dưới đây. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018 môn Tiếng Anh (Đề 6)

Đánh giá bài viết
1 1.407
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm