Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có đáp án - Đề luyện 31

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ LUYỆN SỐ 31
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 201...
201...
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.
I. Chọn một phương án A, B, C, hoặc D ứng với từ phần gạch chân được phát âm khác
với các từ còn lại. (1,25 điểm)
1. A. chemistry B. pretty C. type D. study
2. A. bad B. hat C. map D. hate
3. A. played B. cooked C. talked D. worked
4. A. teacher B. match C. machine D. church
5. A. pens B. books C. chairs D. toys
II. Chọn một phương án đúng A, B, c hoặc D ứng với các từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn
thành các câu sau. (3 điểm)
1. English __________ one of the most popular languages nowadays.
A. was B. is C. were D. are
2. Vietnamese people are very __________ .
A. friend B. friendliness C. friendly D. friendship
3. They have learnt English __________ 2005.
A. to B. from C. for D. since
4. The teacher told his students __________ the mistakes again.
A. not make B. not to make C. don’t make D. won’t make
5. Jimmy drove his car so fast, __________?
A. did he B. didn’t he C. could he D. can he
6. There’s nothing good on TV. Why don’t you turn it __________?
A. on B. down C. off D. up
7. The man __________ your mother is talking to is my E teacher.
A. when B. which C. whom D. whose
8. __________ the teacher reminded her not to talk so much in class, she kept on doing that.
A. Although B. But C. And D. So
9. He doesn’t mind __________ the housework.
A. doing B. to do C. did D. done
10. If I have time, I __________ this book tomorrow.
A. read B. will read C. would read D. would have read
11. I’m worried __________ talking my oral exam.
A. about B. with C. of D. to
12. Tom: Why don’t we go for a picnic this weekend? ~ Mary : __________ .
A. What do you suggest? B. Yes, please.
C. How’s that? D. That’s a good idea.
III. Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau. (1,25 điểm)
1. He became interest in reading while he was working in the city library.
A B C D
2. I haven’t enjoyed myself so much since many months.
A B C D
3. There is so many information in this dictionary.
A B C D
4. I wish I can go with you but I have to study for my exam.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A B C D
5. Oranges are usually more expensive as apples.
A B C D
IV. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc trong các câu sau. (1,25 điểm)
1. You should learn how (keep) __________ the environment clean.
2. If he (be) __________ taller, he would be able to join the police.
3. Yesterday, Mrs. Hoa was making cakes when I (phone) __________ her.
4. Recently, life in our province (change) __________ dramatically.
5. Thank you for (look) __________ after my grandparent s while I was away last week.
V. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu. (1,0 điểm)
1. My brother can speak three languages __________ . (fluent)
2. Mai __________ her pen pal to Hanoi last year. (invitation)
3. The sky is very __________. It’s going to rain. (cloud)
4. He is a famous __________ in the world. (science)
VI. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa so với câu đã cho. (1,25 điểm)
1. He is too young to go to school alone.
-> He is not .......................................................................................................................................
2. This boy broke my windows yesterday.
-> My ................................................................................................................................................
3. The flight to London lasted fourteen hours.
-> It took ...........................................................................................................................................
4. “Where are you going, Lan?” said Hoa.
-> Hoa asked Lan .............................................................................................................................
5. Unless he hurries, he will miss the show.
-> If ..................................................................................................................................................
VII. Đọc đoạn văn sau trả lời u hỏi. (1,0 điểm)
Today is the first day of the new school year. Behind the school gate everything looks
bright and clean. The smells of fresh paint greets all the students in their uniforms. Most of them
have already known one another quite well. However, there are some newcomers. Some of the
old students gather in small group and talk to one another in the school yard. Others are eager to
help the newcomers. It’s difficult for newcomers to make friends and get into games in a new
school. Sometimes they do not know the new regulations so they talk or do things differently. All
the students look eager to start the new school year.
Questions:
1. How does everything look on the first day of the new school year?
..........................................................................................................................................................
2. Are all the students in their uniforms?
...........................................................................................................................................................
3. What do some of the old students do in the school yard?
...........................................................................................................................................................
4. Why do newcomers sometimes talk or do things differently?
...........................................................................................................................................................
___________THE END____________
ANSWER KEY
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
I. Chọn một phương án A, B, C, hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác
với các từ còn lại. (1,25 điểm)
1. C 2. D 3. A 4. C 5. B
II. Chọn một phương án đúng A, B, c hoặc D ứng với c từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn
thành các câu sau. (3 điểm)
1. B 2. C 3. D 4. B 5. B 6. C
7. C 8. A 9. A 10. B 11. A 12. D
III. Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau. (1,25 điểm)
1. A 2. D 3. B 4. A 5. D
IV. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc trong các câu sau. (1,25 điểm)
1. to keep 2. were/ was 3. phoned 4. has changed 5. looking
V. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu. (1,0 điểm)
1. fluently 2. invited 3. cloudy 4. scientist
VI. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa so với câu đã cho. (1,25 điểm)
1. He is not old enough to go to school alone.
2. My window was broken by this boy yesterday./ yesterday by this boy.
3. It took (us/ ...) fourteen hours to fly to London.
4. Hoa asked Lan where she was going.
5. If he doesn’t hurry, he will miss the show.
VII. Đọc đoạn văn sau trả lời u hỏi. (1,0 điểm)
1. (Everything looks) bright and clean.
2. Yes, they are.
3. They/ Some of the old students gather in small groups and talk to one another in the
school yard.
4. Because they don’t know the new regulations.
___________THE END____________
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/luyen-thi-vao-lop-10

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có đáp án - Đề luyện 31 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập và chuẩn bị các kĩ năng cần thiết yên tâm bước vào kì thi quan trọng sắp tới.

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh cho các bạn luyện tập. Các bạn hãy tải về và thử sức để có kì thi đạt kết quả tốt nhất nhé. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin gửi đến các bạn ôn tập từng mảng kiến thức cụ thể như chuyên đề Các thì, word form...rất hữu ích cho các bạn ôn tập.

Các bạn cũng có thể luyện đề trực tiếp, sau đó gửi bài và so ngay kết quả qua bài chúng tôi cung cấp dưới đây. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018 môn Tiếng Anh (Đề 6)

Đánh giá bài viết
2 1.128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm