Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Bắc Kạn có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ВẮС KẠN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN THI: TIẾNG ANH (Đề thi gồm 04 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút, không k thời gian giao đề
(Thí sinh không làm bài vào đề thi, làm bài trên giấy thi)
I. TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)
Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the
of three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. sky B. deny C. differently D. cry
2. A. televisions B. doors C. windows D. lights
3. A. stopped B. laughed C. walked D. stayed
4. A. about B. around C. should D. sound
5. A. plumber B. badminton C. borrow D. book
Choose the letter A, B, C or D to indicate the best answer to complete the following sentences
6. They first met each other _____________ a rainy day.
A. on
B. at
C. in
D. of
7. I wish I_____________ more time to finish the work.
A. have
B. am having
C. was having
D. had
8. This small dictionary_____________of 80.000 words.
A. comprises
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. consists
C. makes
D. uses
9. It is Saturday today, _____________?
A. is it
B. isn't it
C. it isn't
D. wasn't it
10. People all love _____________ books about UFOs.
A to be reading
B. reading
C. read
D. reads
11. If you_____________now, you will catch the train.
A. left
B. leave
C. will leave
D. leaving
12. They often decorate their houses _____________many beautiful flowers.
A. with
B. in
C. for
D. from
13. It rained heavily yesterday, ____________he couldn't go camping with his friends.
A. but
B. so
C. and
D. however
14. She told me a story _____________I found hard to believe.
A. who
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. whom
C. which
D. whose
15. We won't go out_____________ it stops raining.
A. if
B. if not
C. when
D. unless
16. I tried_____________the bus, but I missed it.
A. catch
B. catching
C. to catch
D. caught
17. The tourists were impressed _____________the beauty of Ba Be Lake.
A. by
B. of
C. with
D. about
18. Millions of Christmas cards_____________last month.
A. are sent
B. sent
C. send
D. were sent
19. Maryam can't go with us. I wish she_____________.
A. will go
B. should go
C. could go
D. goes
20. What do you think about his_____________of coins?
A collect

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Bắc Kạn có đáp án được sưu tầm và đăng tải. Chúng tôi hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập thật tốt trước khi bước vào kì thi chính thức. Chúc các bạn thi tốt.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Hải Dương có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Yên Bái có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Long có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Quảng Trị có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Quảng Ninh có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Ninh Thuận có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Kiên Giang

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Đồng Nai

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Quảng Ngãi có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Đắk Lắk có đáp án

Song song với việc luyện đề thì việc bao quát toàn bộ từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh, ví dụ như Tổng hợp kiến thức về các Thì cũng rất quan trọng đối với việc đạt được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 sắp tới của các bạn.

Đánh giá bài viết
1 1.105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm