Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Thanh Hóa có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
THANH HÓA
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC
2018 - 2019
Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi: 09 tháng 06 năm 2018
(Đề thi gồm 03 trang 4 phần)
PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)
I. Chọn từ phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1. A. high B. his C. miss D. this
2. A. looks B. cooks C. miles D. unlocks
3. A. helped B. decided C. stopped D. developed
II. Chọn từ trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4. A. money B. student C. music D. enjoy
5. A. nation B. mention C. federation D. option
PHẦN B: NGỮ PHÁP TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6. My father _____ (work) for the telephone company 20 years ago.
7. This test must ________ (do) carefully by all of the students.
8. When I came to see Mr. Robinson last night, he ______ (read) a newspaper.
9. John and Mary _______ (not contact) each other for a long time.
10. Hoa ______ (know) the answer, she would tell us immediately.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
11. Jane is only 10 years old, but she cooks very ______. (GOOD)
12. Lan is a ____ girl, so everyone likes her. (BEAUTY)
13. What have fashion designers done to ____ the Ao dai? (MODERN)
14. The Internet has ______ developed and become part of our everyday life. (INCREASE)
15. My brother is a ________ at Ham Rong high school. He has taught English for 10 years.
(TEACH)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
16. Lan wishes she ______ enough money now to buy her mother a bike.
A. has B. will have C. had D. has had
17. The TV ________ has been repaired looks OK.
A. who B. which C. whose D. where
18. A popular newspaper with a _____ of over five million daily makes a lot of money.
A. column B. circulation C. message D. review
19. People in big cities are afraid ____ traffic jams.
A. of B. on C. in D.at
20. Hello, name is Linda and I am a student from the USA.
A. me B. I C. my D. mine
21. I was tired, _______ I went to bed early last night.
A. however B. although C. because D. so
22. The children enjoy ______ soccer after school.
A. playing B. to play C. play D. played
23. Nam is a student. He always goes to ______ school at 6.30 in the morning.
A. a B. an C. the D.
24. - Lan: "How long does it take you to go to school?"
- Hoa: "_________"
A. by motorbike
B. 30 minutes
C.30 kilometers
D. to the West of the city
25. I don't believe Mary can do this exercise, ____ ?
A. do I B. don't C. can she D. can't she
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Chọn một từ thích hợp trong ô dưới đây điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn n
sau.
at
expensive weather see
resorts
One of my favorite vacation places is Mexico. I really like the (26)____there because it never
gets cold. The The people are very nice, too. They never laugh (27)____ my bad Spanish. The
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
food is really good, Mexico City is a very interesting place to visit. It has some great museums
and lots of fascinating old buildings. The hotels are too (28)____to stay but there are more
affordable options. For example, you can stay at one of the beach (29)________like Acapulco. If
you are planning to visit Mexico, you should (30) ____the Mayan temples near Merida.
II. Đọc đoạn văn sau và chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D.
English is my mother tongue. Besides, I can speak French and Spanish. I studied the two
languages when I was at high school. Now, I am still learning Spanish at the University, As for
me mastering a foreign language is not easy. After studying a language, practice is very
necessary and useful. Travelling to the country where the target language is spoken is very
helpful, but if you carinot speak the language well enough you will certainly have troubles. I
also frequently go to the movies, watch television, listen to the radio in the language I am trying
to learn. Reading is another good way to learn, Books are good, but I personally think
newspapers and magazines are better. However, getting some knowledge of the language is the
most important thing. Grammar and vocabulary should be mastered first.
31. How many languages can the writer speak?
A. 1 B. 2 C. 3 D.4
32. The writer has learnt Spanish ____________
A. in Spain B. at high school C. at university D. B and C
33. Travelling may cause troubles if__________
A. you cannot speak the language well enough.
B. you can speak the language well enough
C. you can speak the language badly enough
D. you can communicate in the target language.
34. Some useful ways to practice your target language are______
A. listening to the radio and watching TV in the language.
B. reading books in the language.
C. seeing films in the language.
D. all are correct.
35. The most important thing is_____________
A. mastering grammar and vocabulary
B. getting some knowledge of the language
C. practicing speaking
D. reading books and newspapers
III. Chọn một đáp án trong số A, B, C hoặc D điển vảo mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn

HOT Truy cập: Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa năm 2020 để đối chiếu đáp án & đề thi ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Thanh Hóa có đáp án được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn tập dượt cũng như đánh giá được năng lực, yên tâm bước vào kì thi của mình.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Hải Dương có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Yên Bái có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Long có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Quảng Trị có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Quảng Ninh có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Tây Ninh có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Ninh Thuận có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Kiên Giang

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Đồng Nai

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Quảng Ngãi có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Đắk Lắk có đáp án

Song song với việc luyện đề thì việc bao quát toàn bộ từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh, ví dụ như Tổng hợp kiến thức về các Thì cũng rất quan trọng đối với việc đạt được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 sắp tới của các bạn.

Đánh giá bài viết
5 4.441
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm