Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 16

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 6 năm 2019 có đáp án

Đề thi thử tuyển sinh lớp 6 môn Anh văn có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình sách mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 5 ôn tập lại kiến thức trọng tâm Tiếng Anh 5 hiệu quả.

I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau.

1. A. like

B. night

C. children

D. fine

2. A. family

B. sky

C. many

D. thirsty.

3. A. table

B. eraser

C. lamp

D. bookcase

4. A. than

B. brother

C. think

D. those

5. A. sugar

B. desk

C. soccer

D. sister

II. Hãy đọc những thông tin sau và điền vào đoạn văn bên dưới.

– Surname: BROWN

– Other names: DAVID PETER

– Address: 280 SIDEHILL ROAD, SOUTHERLEY

– Age: 11

– Occupation: PUPIL

– School: WELLINGTON SCHOOL, SHOTHILL ROAD, ADLAM

The boy’s full name is (1)_____. He is (2) _____years old. He is living at (3) ______________________ and he is studying at (4) school. His school is on (5)___________.

III. Hãy chọn một từ thích hợp cho mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau đây.

Books play a very important part (1)_________ our life. It’s true that every family (2)______ books. We can (3)________ books everywhere. We (4)________many things from books. Books (5)_in our life.

Today there are a lot of public (7)_____________ in our country and people can borrow them to read there or bring (8)_________ to read. Each year hundreds of new books for (9)______ appear in Viet Nam. These books are very (10)_________and children like reading them very much.

1. A. on

B. at

C. in

D. from

2. A. having

B. has

C. to have

D. had

3. A. see

B. look

C. meet

D. hear

4. A. have

B. do

C. come

D. learn

5. A. give

B. bring

C.take

D. help

6. A. things

B. problems

C. works

D. stories

7. A. libraries

B. stores

C. shops

D. rooms

8. A. house

B. home

C. back

D. here

9. A. child

B. a child

C. children’s

D. children

10. A. interest

B. interested

C. interesting

D. interests

IV. Hãy điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành những câu sau.

1. My mother works_____________ and my father works hard,_____________ .

2. Open your books and let’s begin______________ the text.

3. When the teacher comes _______ the classroom we all stand up and _________ “Good morning” to her.

5. There are many books and magazines_______________ the shelf.

6. The teacher told Nam ________ to put his feet on the bench.

7. – “____________ handbag is this?”

– “It’s my mother’s.”

8. Hoa’s new school is different_____________ her old school.

9. The children ______________ a lot of gifts from Father Christmas on Christmas Day.

VI. Hãy cho dạng số nhiều của các danh từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong những câu sau.

– butterfly —> butterflies

– tooth —>

– watch —>

– language —>

– shelf —>

1. The____________ in this shop are very expensive.

2. We should brush our______________ three times a day after meals.

3. Look! There are colourful______________ They are so nice!

4. The English books are on the______________ on your right.

5. How many__________________________ do children learn in Vietnam?

VI. Hãy viết một đoạn văn, dựa vào những thông tin cho sẵn sau đây.

1. My grandfather / eighty-two / so / quite old / now.

_____________________________________________.

2. grandmother / sixty-seven / much younger / than grandfather.

_____________________________________________.

3. They / live / an apartment / second floor / big building.

_____________________________________________.

4. Living room / large and / there / very old / furniture / it.

_____________________________________________.

5. small bedroom / where I sleep / when / stay / them.

_____________________________________________.

Đáp án có trong file tải: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 16. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
24 2.971
Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm