Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 2.1: Góc xOy có số đo bằng 60o; góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:

A. 120o B. 60o C. 90o D. 30o

Câu 2.2: Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 4 lần số đo góc x'Oy. Số đo góc xOy là:

A. 140o B. 136o C. 128o D. 144o

Câu 2.3: Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại điểm O tạo thành 4 góc, trong đó tổng hai góc xOy và x'Oy' bằng 248o. Số đo góc xOy' là:

A. 78o B. 56o C. 68o D. 48o

Câu 2.4: Giá trị của biểu thức: Đề thi violympic Toán lớp 7 vòng 1là:

A. 10 B. 12 C. 6 D. 8

Câu 2.5: Giá trị của x thỏa mãn:Đề thi violympic Toán lớp 7 vòng 1 là:

A. -2012 B. -2011 C. 2011 D. 2012

Bài 3: Điền số thích hợp

Câu 3.1: Kết quả của phép tính: 3/5 + (-2/3) - (-5/2) - 13/30 bằng: ...............

Câu 3.2: Cho x thỏa mãn -x - 3/4 = -8/11. Khi đó 11x = ..............

Câu 3.3: Cho số hữu tỉ x thỏa mãn: 6/7 - (x - 1/2) = 5/6. Khi đó 21x = ..............

Câu 3.4: Kết quả của phép tính:Đề thi violympic Toán lớp 7 vòng 1 bằng: ............

Câu 3.5: Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Biết góc BOC = 5AOB. Khi đó góc đối đỉnh với góc BOC có số đo bằng ...............o

Câu 3.6: Kết quả của phép tính: 5/8 - (-2/5) - 3/10 là: ................

Câu 3.7: Cho góc xOy = 30o. Biết x'Oy và xOy là hai góc kề bù, x'Oy' và x'Oy là hai góc kề bù. Số đo góc x'Oy' là: .................o

Câu 3.8: Cho ba đường thẳng xx'; yy'; zz' đồng quy tại O sao cho góc xOy = 60o và Ox là tia phân giác của góc xOy'. Số góc có số đo bằng 120o trong hình vẽ là: ........... góc.

Câu 3.9: Cho a, b Z, a < 0, b > 0. So sánh hai số hữu tỉ a/b và Đề thi violympic Toán lớp 7 vòng 1

ta được a/b ..............Đề thi violympic Toán lớp 7 vòng 1

Câu 3.10: Cho 2 số hữu tỉ x = -17/23 và y = -171717/232323. Kết quả so sánh x và y là: x ........... y

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 1

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(7) < (6) < (10) < (3) < (8) < (4) < (5) < (1) < (9) < (2)

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 2.1: B Câu 2.2: D Câu 2.3: B Câu 2.4: D Câu 2.5: D

Bài 3: Điền số thích hợp

Câu 3.1: 2 Câu 3.2: 0,25 Câu 3.3: 11 Câu 3.4: 14 Câu 3.5: 150

Câu 3.6: 0,725 Câu 3.7: 30 Câu 3.8: 6 Câu 3.9: < Câu 3.10: =

Đánh giá bài viết
1 2.513
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm