Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 3 năm học 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 3 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1: Giá trị x âm thỏa mãn IxI = 4/8 là

a) x = 4/8 hoặc x = -4/8 b) x = -1/2 c) x = 4/8 d) x = -4/-8

Câu 2: Giá trị của biểu thức Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 3

a) 5/21 b) 2/7 c) 1/7 d) 13/21

Câu 3: Giá trị của x thỏa mãn Ix - 1,4I = 2,7 là

a) x = 4,1 hoặc x = -1,3

b) x = -4,1 hoặc x = -1,3

c) x = 4,1 hoặc x = 1,3

d) x = -4,1 hoặc x = 1,3

Câu 4: Giá trị của biểu thức: Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 3là ......

Câu 5: Từ 5 chữ số 0; 1; 2; 3; 4 ta lập được ... số có 3 chữ số chia hết cho 5

Câu 6: Giá trị của x thỏa mãn: Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 3

Câu 7: Kết quả của phép tính I5,15 - 2,15.4,2I + 4,23 : 3 là ......

a) -2,47 b) 7,82 c) 14,01 d) 5,29

Câu 8: Giá trị biểu thức (I-2,57 + 1,32I + 1,64 = 2,86).12 là ......

Câu 9: Giá trị của x thỏa mãn: Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 3

a) x = 11/24 hoặc x = 7/24

b) x = 11/24 hoặc x = -7/24

c) x - -11/24 hoặc x = 7/24

d) Không có giá trị nào của x

Câu 10: Đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b. Số cặp góc đồng vị được tạo thành là bao nhiêu cặp

Câu 11: Hai đường thẳng xx' và yy' vuông góc với nhau. Số góc vuông được tạo bởi 2 đường là

a) 2 b) 1 c) 4 d) 3

Câu 12: Giá trị x thỏa mãn Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 3

a) 12/7 b) 4/63 c) 9/7 d) 63/4

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 3

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Điền dấu "<; =; >" vào chỗ chấm trong phép so sánh: Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 3

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 3

Câu 3: Giá trị của x để biểu thức 1,7 - Ix - 2016I đạt giá trị lớn nhất là

Câu 4: Giá trị biểu thức Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 3

Câu 5: Cho a, b thỏa mãn đẳng thức Ià - 1,74I + Ib3 + 64I = 0. Giá trị của a, b là ......

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1: b Câu 2: c Câu 3: a Câu 4: 17/12 Câu 5: 20 Câu 6: 0

Câu 7: d Câu 8: 0,36 Câu 9: a Câu 10: 4 Câu 11: c Câu 12: c

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

8 < 7 < 10 < 9 < 2 < 6 < 4 < 1 < 3 < 5

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: > Câu 2: 2 Câu 3: 2016

Câu 4: -12/137 Câu 5: a = 1,74; b = -4

Đánh giá bài viết
16 3.586
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm