Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 5 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 5

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 5 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 5 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Viết số 0,(5) dưới dạng phân số tối giản ta được: ..............

Dùng dấu "/" để ngăn cách tử số và mẫu số

Câu 1.2: Tìm x thỏa mãn: x/2 = 1 + 2/3

Câu 1.3: Nếu IxI = 0,25 thì x2 = .............

Câu 1.4: Trong các phân số: {1/9; 1/4; 1/3; 8/7} phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là: .............

Câu 1.5: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: 227 ......... 318

Câu 1.6: Giá trị x > 0 thỏa mãn: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 5là: x = ..................

Câu 1.7: Trong các phân số: {1/9; 1/4; 1/2; 8/5} phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là: ...............

Câu 1.8: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 200m2. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chu vi của khu vườn đó là: ................... m.

Câu 1.9: Viết 3,(18) dưới dạng phân số tối giản ta được: .............

Câu 1.10: Giá trị của biểu thức A = (60,192 : 2,4 - 1,08)2 - 0,24 . 1400 là:

Câu 1.11: Số giá trị của x thỏa mãn: I2x - 5I = x + 2 là: ................

Câu 1.12: Trường Dịch Vọng có số học sinh 4 khối 6; 7; 8; 9 tỉ lệ với 9; 8; 7; 6. Biết số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 20 học sinh. Số học sinh khối 6 trường Dịch Vọng là: ............... học sinh.

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Giá trị của biểu thức: ((14,3)2 + 205,92 + (7,2)2 + 437,75) : 102 là: ..............

Câu 2.2: Cho x; y thỏa mãn:Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 5. Khi đó x/y = ................

Câu 2.3: Hai số a; b thỏa mãn: a/19 = b/21 và 2a - b = 34. Khi đó a + b = ................

Câu 2.4: Cho các số x1; x2; x3 thỏa mãn: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 5 và x1 + x2 + x3 = 30. Khi đó x1.x2 - x2.x3 = ...............

Câu 2.5: Nếu y = 0,3(18) thì 22.y = ...............

Câu 2.6: Viết số 2,(18) dưới dạng phân số tối giản ta được kết quả là: ................

Câu 2.7: Số 0,1(23) được viết dưới dạng phân số tối giản là: ...............

Câu 2.8: Biết: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 5. Với a + b + c + d # 0. Khi đó: a ........... c

Câu 2.9: Cho x; y; z thỏa mãn: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 5và x - 2y + 3z = 14. Khi đó: x + y + z= ..............

Câu 2.10: Cho ba số nguyên dương tỉ lệ lần lượt với các số 2; 3 và 5. Biết hiệu của số lớn nhất với số bé nhất trong ba số đó là 24. Số lớn nhất trong ba số đó là: ............

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 5

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: 5/9 Câu 1.2: 10/3 Câu 1.3: 0,0625 hoặc 1/16 Câu 1.4: 1/4

Câu 1.5: < Câu 1.6: 1/5 Câu 1.7: 1/9 Câu 1.8: 60

Câu 1.9: 35/1 Câu 1.10: 240 Câu 1.11: 2 Câu 1.12: 90

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: 9 Câu 2.2: 2015/2014 Câu 2.3: 80 Câu 2.4: 60

Câu 2.5: 5 Câu 2.6: 24/11 Câu 2.7: 61/495

Câu 2.8: = Câu 2.9: 15 Câu 2.10: 40

Đánh giá bài viết
3 1.272
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm