Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, được VnDoc sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điều kiện của x thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2016 - 2017 câu 1 -1 là:

A) Không tồn tại x B) x ≥ -1 C) x ≥ 0 D) x ≤ -1

Câu 2: Biểu thức nào dưới đây có giá trị bằng căn bậc hai số học của 49?

A) √72 B) √-72 C) -√(-7)2 D) -√72

Câu 3: Căn bậc hai nào sau đây có giá trị là 0,9?

A) √0,081 B) √0,81 C) √8,1 D) √81

Câu 4: Tính Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2016 - 2017 câu 1 -4với x = 0 ta được kết quả là ...

Câu 5: Cho phân thức 44a2/12ab . Nhân tử chung của tử và mẫu là:

A) 4a B) 4b C) 12b D) 12a

Câu 6: Tính √2,89 + √0,09 = ...

Câu 7: So sánh: 2 và √5 - 3 ta được kết quả là 2 ... √5 - 3.

Câu 8: Giá trị của biểu thức (x - 2).(x4 + 2x³ + 4x² + 8x + 16) với x = 3 ta được kết quả là:

Câu 9: Giá trị lớn nhất của biểu thức A = 6x - x² là ...

Câu 10: Tính A = √1 + √4 + √9 + ... + √81 + √100 = ...

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tìm x biết x2- x + 1/4 = 0

Câu 2: Nghiệm của phương trình Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2016 - 2017 bài vượt chướng ngại vật 2 là x = ...

Câu 3: Tính (√121 + √169 + √64) : 2 = ...

Câu 4: Xác định a sao cho: (6x³ - 7x² + x + a) chia hết cho (2x + 1).

Câu 5: Trước đây 5 năm, tuổi của Na bằng nửa tuổi của Na sau 4 năm nữa. Hãy cho biết tuổi hiện nay của Na.

Câu 6: Giá trị đa thức A = x7 - 80x6 + 80x5 - 80x4 + 80x³ - 80x² + 80x + 15 với x = 79 ta được A = ...

Câu 7: Tìm x để biểu thức x² - 20x + 5 đạt giá trị nhỏ nhất.

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: 2 Câu 5: A

Câu 6: 2 Câu 7: > Câu 8: 211 Câu 9: 9 Câu 10: 55

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (12); (2) = (10); (3) = (19); (4) = (6); (5) = (20); (7) = (17); (8) = (18); (9) = (15); (11) = (14); (16) = (19)

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 0,5

Câu 2: -7

Câu 3: 3

Câu 4: 3

Câu 5: 14

Câu 6: 94

Câu 7: 10

Đánh giá bài viết
1 849
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm