Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 1 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: Add:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

Question 2: Add:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

Question 3: Add:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

Question 4: Add:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

Question 5: Calculate:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

Question 6: Calculate:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

Question 7: Calculate:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

Question 8: Calculate:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

Question 9: Fill the missing number in the blank

10 + 5 < 18 – ............ < 11 + 6

Question 10: How many circles are there in the figure?

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.

Question 1: Add:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

a. 6 b. 7 c. 5 d. 8

Question 2: Add:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

a. 8 b. 7 c. 5 d. 6

Question 3: Add:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

a. 7 b. 8 c. 9 d. 6

Question 4: Add:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

a. 7 b. 5 c. 6 d. 8

Question 5: Calculate:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

a. 2 b. 1 c. 3 d. 0

Question 6: Calculate:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

a. 15 b. 13 c. 16 d. 14

Question 7: Calculate:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

a. 8 b. 7 c. 9 d. 10

Question 8: Calculate:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

a. 6 b. 4 c. 7 d. 5

Question 9: What numbers of dots are hidden behind the cat and the dog in the equations.

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

a. 9 and 2 b. 9 and 3 c. 7 and 4 d. 8 and 3

Question 10: The star is inside how many circles?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 10

a. 2 b. 1 c. 4 d. 3

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1

Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (8); (2) = (3); (4) = (10); (5) = (7); (6) = (9)

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 9

Question 2: 9

Question 3: 10

Question 4: 7

Question 5: 0

Question 6: 3

Question 7: 9

Question 8: 6

Question 9: 2

Question 10: 12

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.

Question 1: b

Question 2: a

Question 3: b

Question 4: c

Question 5: b

Question 6: a

Question 7: d

Question 8: d

Question 9: b

Question 10: a

Đánh giá bài viết
1 2.246
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm