Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016 à đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Exam number 1: Choose consecutively the cells with the increasing value to remove them from the table. (Sắp xếp)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: Find x such that x + 34 = 99

Question 2: Write the missing number in the blank

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Question 3: Calculate: 123 + 456

Question 4: Write in numbers "Nine hundred and twenty – two"

Question 5: Each box has 12 color pencils. How many pencils are in 3 of these boxes?

Question 6: Two apples weight 100 gram. Then ten apples weight ....gram.

Question 7: Write the missing number in the blank

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Question 8: Write the missing number in the blank

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Question 9: There are 56 students lining up in rows, there 7 students in each row. How many rows are there?

Question 10: The perimeter of rectangle ABCD is 20cm and the length of segment AB is 6cm. What is the length of segment BC?

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: Which number makes the equation true?

163 + 100 = ........... + 102

a. 161 b. 262 c. 165 d. 365

Question 2: Find the value of x is ......

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

a. 2 b. 8 c. 4 d. 6

Question 3: Which number is smallest?

123 132 321 231

a. 321 b. 123 c. 231 d. 123

Question 4: What time will it be in 30 minutes?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

a. 10:00 b. 2:20 c. 10:40 d. 1:20

Question 5: What is the perimeter?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

a. 28cm b. 25cm c. 24cm d. 49cm

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Exam number 1: Choose consecutively the cells with the increasing value to remove them from the table

(15) < (4) < (14) < (3) < (1) < (10) < (8) < (7) < (2) < (13) < (19) < (11) < (17) < (16) < (12) < (9) < (5) < (20) < (6) < (18)

Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 65 Question 2: 108 Question 3: 579

Question 4: 922 Question 5: 36 Question 6: 500

Question 7: 115 Question 8: 44 Question 9: 8 Question 10: 4

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: a Question 2: d Question 3: b

Question 4: b Question 5: c

Đánh giá bài viết
13 3.213
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm