Bài tập Tiếng Anh trẻ em: There is/ There are

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chúng ta sử dụng "there is" cho 1 vật nếu danh từ đếm được. Sử dụng "there is" cho những danh từ không đếm được. Sử dụng "there are" cho nhiều vật (danh từ đếm được). Bây giờ các con cùng làm bài tập Tiếng Anh trẻ em: There is/ There are dưới đây nhé.
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm