Đề minh họa vào lớp 6 môn tiếng Anh trường M.V.Lômônôxốp năm 2020 - 2021

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi thử vào lớp 6 môn Anh hệ thống giáo dục Lômônôxốp tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em hoàn thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Thi lớp 6 trường Chuyên

Xem thêm