Từ điển Tiếng Anh kinh tế

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Từ điển Tiếng Anh kinh tế 3 MB 06/04/2016 9:45:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Từ điển Tiếng Anh kinh tế với gần 4000 thuật ngữ kinh tế, thương mại... thường xuyên sử dụng trong môi trường học tập và làm việc sẽ là cẩm nang hữu ích cho các bạn học Tiếng Anh ngành kinh tế. Từ điển giúp các bạn tra cứu dễ dàng nghĩa của các thuật ngữ kinh tế và các từ đồng nghĩa, liên quan cùng chủ đề.
Xem thêm các thông tin về Từ điển Tiếng Anh kinh tế
Từ điển tiếng Anh Xem thêm