Từ điển Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt

Từ điển Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt

Từ điển Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt của NXB Thống kê là tài liệu tra cứu với nhiều từ vựng chuyên ngành, giúp các bạn học tập và làm việc tốt hơn. Mời các bạn tham khảo Từ điển Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt mà VnDoc sưu tầm, cung cấp dưới đây

Dictionary of Accounting

English for Accounting

Từ điển thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh

LỜI GIỚI THIỆU

Việc cập nhật thuật ngữ Tiếng Anh trong các lĩnh vục chuyên dụng tài chính, ngân hàng, thương mại đang là mối quan tâm của các sinh viên chuyên ngành kinh tế, cán bộ ngoại thương, các nhà hoạt động doanh nghiệp hiện nay. Hơn nữa trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, trước mắt là quá trình hội nhập kinh tế khu vực ASEAN và trong tương lai gần là tổ chức thương mại quốc tế WTO, việc nâng cao kiến thức Tiếng Anh trong các lĩnh vực này là một nhu cầu cấp thiết của mọi tầng lớp xã hội.

Trong bối cảnh trên chúng tôi đã dành nhiều thời gian để biên soạn công phu quyển "TỪ ĐIỂN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - THƯƠNG MẠI ANH VIỆT" mong góp phần đem lại một tài liệu học tập và tham khảo bổ ích cho các độc giả quan tâm đến các vấn đề trên.

Quyển từ điển được biên soạn gồm hơn 32.000 mục từ, cụm từ, thuật ngữ chuyên dụng mới, những thuật ngữ viết tắt về kế toán, kiểm toán, ngoại thương, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán...

Quyển sách chắc chắn sẽ không tránh được những thiếu sót, chúng tôi rất mong đón nhận ý kiến đóng góp của quý độc giả để lần tái bản sau sách sẽ được hoàn chỉnh hơn.

Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành kế toán, kiểm toán

1. Accounting entry: ---- bút toán

2. Accrued expenses ---- Chi phí phải trả

3. Accumulated: ---- lũy kế

4. Advanced payments to suppliers ---- Trả trước người bán

5. Advances to employees ---- Tạm ứng

6. Assets ---- Tài sản

7. Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: ---- người lập báo cáo

9. Capital construction: ---- xây dựng cơ bản

10. Cash ---- Tiền mặt

11. Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit ---- Tiền đang chuyển

14. Check and take over: ---- nghiệm thu

15. Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

16. Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng

17. Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả

19. Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển

20. Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity and funds ---- Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ---- ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường

29. Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios ---- Chỉ số tài chính

33. Financials ---- Tài chính

34. Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets ---- Tài sản cố định

37. General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán

39. Gross profit ---- Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue ---- Doanh thu tổng

41. Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho

43. Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory ---- Hàng tồn kho

47. Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển

48. Itemize: ---- mở tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities ---- Nợ phải trả

52. Long-term borrowings ---- Vay dài hạn

53. Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

54. Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn

56. Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho

58. Net profit ---- Lợi nhuận thuần

59. Net revenue ---- Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp

62. Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

63. Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD

64. Other current assets ---- Tài sản lưu động khác

65. Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác

67. Other payables ---- Nợ khác

68. Other receivables ---- Các khoản phải thu khác

69. Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu

71. Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước

73. Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường

77. Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables ---- Các khoản phải thu

79. Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: ---- đối chiếu

81. Reserve fund ---- Quỹ dự trữ

82. Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses ---- Chi phí bán hàng

85. Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng

86. Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn

88. Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

89. Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý

94. Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes and other payables to the State budget---- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

96. Total assets ---- Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors ---- Phải trả cho người bán

99. Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi

101. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ

102. Debit Account: Tài khoản ghi Có

Đánh giá bài viết
19 23.632
Sắp xếp theo
    Từ điển tiếng Anh Xem thêm