Bông cải nhỏ Văn học lớp 3

Gạch dưới từ ngữ chỉ địa điểm trong những câu sau:

a. Ông đã mày mò tìm cách sản xuất sơn, rồi mở hãng sơn Tắc Kè ở Hải Phòng.

b. Ở Việt Bắc, ông sản xuất vải nhựa cách điện, giấy than, mực in, vải mưa,...

c. Ngày nay, ở Hải Phòng có đường phố mang tên ông.

3
3 Câu trả lời
Văn học Xem thêm