Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Bài tập môn GDCD lớp 7

Giải bài tập SBT GDCD 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cơ sở (xã, phường, thị trấn) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn GDCD lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Giải bài tập SBT GDCD lớp 7 bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài tập 1: Hãy kể tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).

Trả lời

Các cơ quan nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn): Ủy ban nhân dân các cấp , hội đồng nhân dân các cấp

Bài tập 2: Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ gì?

Trả lời

Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ:

 • Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng (XD kinh tế - XH, AN, QP, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
 • Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã.

HĐND chịu trách nhiệm trước nhân dân về:

 • Ổn định kinh tế.
 • Nâng cao đời sống.
 • Củng cố AN-QP

Bài tập 3: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trả lời

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Chấp hành nghị quyết của HĐND.
 • Quản lý NN ở địa phương.
 • Tuyên truyền GD pháp luật.
 • Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
 • Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản.
 • Chống tham nhũng và tệ nạn XH.

Bài tập 4: Hãy kể tên một số công việc mà Hội đổng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) em đã làm để chăm lo đời sống cho nhân dân?

Trả lời

 • Đăng ký hộ khẩu
 • Khai báo tạm trú, tạm vắng
 • xin cấp giấy khai sinh
 • Sao giấy khai sinh
 • Xác nhận bảng điểm học tập
 • Ủy ban nhân dân xã
 • Trạm y tế xã

Bài tập 5: Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?

 1. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
 2. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan quyết định phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 3. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có quyền tự quyết định mọi hoạt động của mình.
 4. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về mọi hoạt động của mình.

Bài tập 6: Những khẳng định nào sau đây là đúng khi nói vê Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn)

 1. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan đại biểu của nhân dân.
 2. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan đại biểu của nhân dân.
 3. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra.
 4. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra.
 5. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.

Bài tập 7: Cơ quan trong bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm:

 1. Ủy ban nhân dân
 2. Hội đồng nhân dân c. Công an
 3. Trường tiểu học
 4. Trạm y tế

Bài tập 8: Những nội dung sau đây là đúng hay sai khi nói về nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)?

Nội dung

Đúng

Sai

A. Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình.

B. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quản lí hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương.

C. Quyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh ở địa phương.

D. Bảo vệ tính mạng, tài sản và tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân.

Trả lời

Câu 5: A

Câu 6: A, C, E

Câu 7: A, B

Câu 8

Đúng: A, B, D; Sai: C

Bài tập 9: Tại một cuộc họp của nhân dân xã H, có một bác nông dân đề nghị: Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân thảo luận để ra quyết định về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của xã mình. Một người khác phản đối: Không được, vì đó không phải là nhiệm vụ và quyền hạn của ủy ban nhân dân.

Câu hỏi

Theo em, ý kiến nào đúng trong hai ý kiến trên đây? Giải thích vì sao

Trả lời

Đề nghị đó của bác nông dân thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân

Bài tập 10: Thành hỏi Kha về nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã:

- Thành: Kha này, theo cậu thì ai có nhiệm vụ thực hiện các công việc quản lí nhà nước ở xã mình về kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, chăm lo xây dựng và phát triển cho trường tiểu học? Ủy ban nhân dân hay Hội đồng nhân dân?

- Kha: Việc này quan trọng lắm nên cả Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân đều cùng có chung nhiệm vụ.

Câu hỏi

Theo em, ý kiến của Kha như vậy có đúng không? Giải thích vì sao.

Trả lời

Ý kiến của Kha là không đúng. Đó là nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã.

Đánh giá bài viết
1 731
Sắp xếp theo

Giải SBT GDCD 7

Xem thêm